ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

PDF

Ключові слова

економічне зростання
інформація
інформаційне поле
товари та послуги

Як цитувати

Батьковець, Н. О., & Батьковець, Г. А. (2018). ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ. Підприємництво і торгівля, (22), 11-15. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/73

Анотація

У статті проаналізовано основні аспекти економічного зростання внутрішньої торгівлі, розглянуто рівневі напрямки підвищення результативності економічного зростання, проаналізовано динаміку позиціонування України у міжнародному рейтингу конкурентоспроможності країн. Наведено взаємозв’язок чинників внутрішнього і зовнішнього середовища та його вплив на формування інформаційного фонду торговельних підприємств. Встановлено, що належне інформаційне поле забезпечує для бізнесу п’ять основних можливостей економічного зростання: включення конкретного виду бізнесу в загальнонаціональний; оперативний та змістовний пошук партнерів і клієнтів; встановлення розвинутих партнерських зв’язків і співробітництва; модернізацію внутрішньої торгівлі як економічної системи; розвиток можливостей з генерації і використання інновацій, ефективного формування підприємницьких ідей та прискорення їх практичної реалізації.

PDF

Посилання

Баловсяк Н. В. Використання інформаційних технологій (мережі Інтернет) для створення нових робочих місць і покращення економічної ситуації в регіоні (на прикладі м. Чернівці) / Н. В. Баловсяк, С. В. Баловсяк // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні. – 2016. – Вип. 2. - С. 302-305.

Баранов О. А. Альтернативи інформаційному суспільству для України не існує / Баранов О. А. // Зв’язок. – 2010. – № 6. – С. 7-12.

Макухіна Н. О. Управління комерційною діяльністю торговельних підприємств на основі вдосконалення інформаційного забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” / Н. О. Макухіна. — Львів, 2008. — 21 с.

Ящук В. І. Економічна безпека роздрібних підприємств корпоративних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” / В. І. Ящук. — Львів, 2011. — 21 с.

Урядовий Кур’єр, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukurier.gov.ua/.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://www.-ukrstat.gov.ua.

Україна 2017-2018: нові реалії, старі проблеми (аналітичні оцінки) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018-_Pidsumky_ukr_eng.pdf.

Balovsyak, N. V. and Balovsyak, S. V. (2016), Vykorystannya informatsiynykh tekhnolohiy (merezhi Internet) dlya stvorennya novykh robochykh mists i pokrashchennya ekonomichnoyi sytuatsiyi v rehioni (na prykladi m. Chernivtsi), Stratehichni priorytety rozvytku rehioniv u systemi ekonomichnoyi polityky v Ukrayini, vyp. 2, s. 302-305.

Baranov, O. A. (2010), Alternatyvy informatsiy-nomu suspilstvu dlya Ukrayiny ne isnuye, Zvyazok, № 6, s. 7-12.

Makukhina, N. O. (2008), Upravlinnya komertsiynoyu diyalnistyu torhovelnykh pidpryyemstv na osnovi vdoskonalennya informatsiynoho zabezpe-chennya : avtoref. dys. na zdobuttya nauk, stupenya kand. ekon. nauk : spets. 08.00.04 “Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy”, Lviv, 21 s.

Yashchuk, V. I. (2011), Ekonomichna bezpeka rozdribnykh pidpryyemstv korporatyvnykh merezh: avtoref. dys. na zdobuttya nauk, stupenya kand. ekon. nauk : spets. 08.00.04 “Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy”, Lviv, 21 s.

Uryadovyy Kuryer (2017), available at : https://ukurier.gov.ua/.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, available at: https://www.ukrstat.gov.ua.

Ukrayina 2017-2018: novi realiyi, stari problemy (analitychni otsinky), available at : http://razumkov.-org.ua/uploads/article/2018_Pidsumky_ukr_eng.pdf.