СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ

PDF

Ключові слова

фінансовий потік
грошовий потік
структура фінансових потоків
джерела формування фінансових потоків
поточні фінансові потоки
стратегічні фінансові потоки

Як цитувати

Середа, С. А., Виклюк, М. І., & Петлін, І. В. (2018). СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ. Підприємництво і торгівля, (22), 16-23. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/74

Анотація

У статті аргументовано відмінність між поняттями “фінансовий потік” та “грошовий потік”. Досліджено структуру фінансових потоків та джерела їх формування на підприємствах оптової торгівлі. Наведено порівняльну характеристику поточних та стратегічних фінансових потоків підприємств оптової торгівлі. Доведено, що фінансовий потік має характеристики визначеності і вимірності  йому властиві кількісні, часові та якісні параметри. Окреслено, що напрям руху поточних фінансових потоків відображає можливості збільшувати чи зменшувати стратегічні фінансові потоки. Внаслідок руху фінансових потоків діяльність фірми орієнтується на покращення власних можливостей у майбутньому через зростання величини капіталу, надходження від капітальних вкладень, підвищення рівня фінансової стійкості та платоспроможності. Доведено, що на величину сукупного фінансового потоку мають вплив фактори зовнішнього середовища, які впливають на формування фінансових потоків; та внутрішній елемент, який представляє систему операційного, інвестиційного та фінансового циклів підприємства.

PDF

Посилання

Тридід О. М. Фінансова архітектоніка як узагальнювальна характеристика організації взаємо-дії фінансових потоків / О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. - №1 (4). – С. 7-12.

Фінансовий аналіз : навч. посібник / Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. – [2-ге вид., без змін.]. – К. : КНЕУ, 2007. – 592 с.

Крикавський Є. В. Логістичне управління : підручник / Є. В. Крикавський. – Львів : Вид-во Національного університету “Львівська політех-ніка”, 2005. – 684 с.

Фінансовий менеджмент : підручник / [під заг. ред. А. М. Поддєрьогіна]. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с .

Бабенко А. В. Система управління фінансо-вими потоками промислового підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук / Бабенко А. В.; Національна академія наук України. Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Яструбецька Л. С. Організаційно-економіч-ний механізм управління грошовими потоками промислових підприємств України : автореф. дис. канд. екон. наук / Яструбецька Л. С.; Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – 18 с.

Фінансовий менеджмент / [Поддєрьогін А. М., Буряк Л. Д., Калач Н. Ю. та ін.]. – К. : КНЕУ, 2005. – 294 с.

Бандурин А. В. Проблемы оперативного управления активами корпораций : монография / Бандурин А. В., Басалай С. И., Ли И. А.; [под ред. д. э. н. В. В. Бандурина]. – М. : “ТДДС Столица-8”, 1999. – 164 с.

Плущевська Ю. Исследование финансовых потоков в российской экономике / Плущевська Ю., Старикова Л. // Вопросы экономики. – 1997. – № 12. – С. 119-122.

Мендрул О. Г. Управління вартістю підпри-ємств : монографія / О. Г Мендрул. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.

Конюховський П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности / Конюховський П. В. – СПб. : Питер, 2001. – 147 с.

Ґудзь О. Є. Проблеми управління фінансо-вими потоками в сільськогосподарських підпри-ємствах / О. Є. Ґудзь // Экономика и управление. – 2007. – №2. – С. 107-113.

Алексеева Л. Характер движения финан-совых потоков в логистической системе / Л. Алексеева // Прикладная логистика. – 2007. – № 9. – С. 20-22.

Славнецкова Л. В. Логистизация финансо-вых потоков машиностроительных предприятий / Л. В. Славнецкова // Прикладная логистика. – 2008. – № 2. – С. 34-36.

Савіна Н. Б. Матеріальні та нематеріальні потоки у процесі інвестування логістичних структур / Н. Б. Савіна // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. Випуск XVІ, № 1. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2010. – 573 с. – С. 225-234.

Вовк І. С. Фінансові потоки місцевих бюджетів та особливості їх формування / І. С. Вовк // Облік і фінанси АПК. – 2011. - №1. – С. 155-159.

Агасандян Г. А. Финансовые потоки в динамической модели макроэкономики / Агасандян Г. А. – М. : ВЦ РАН, 1998. – 24 с.

Trydid, O. M. and Azarenkova, H. M. (2009), Finansova arkhitektonika iak uzahal'niuval'na kharakterystyka orhanizatsii vzaiemodii finansovykh potokiv, Visnyk universytetu Bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy, №1 (4), s. 7-12.

Bilyk, M. D. Pavlovs'ka, O. V. Prytuliak, N. M. and Nevmerzhyts'ka, N. Yu. (2007), Finansovyj analiz, 2 nd ed, KNEU, K., 592 s.

Krykavs'kyj, Ye. V. (2005), Lohistychne upravlinnia, Vyd-vo Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”, L'viv, 684 s.

Finansovyj menedzhment, pid zah. red. A. M. Poddier'ohina (2005), KNEU, K., 535 s.

Babenko, A. V. (2006), Systema upravlinnia finansovymy potokamy promyslovoho pidpryiemstva: avtoref. dys. kan.ekon. nauk, Natsional'na akademiia nauk Ukrainy. Instytut ekonomiky promyslovosti, Donets'k, 20 s.

Yastrubets'ka, L. S. (2006), Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm upravlinnia hroshovymy potokamy promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy: avtoref. dys. kan. ekon. nauk, L'vivs'kyj natsional'nyj universytet Ivana Franka, L'viv, 18 s.

Finansovyj menedzhment, Poddier'ohin A. M., Buriak L. D., Kalach N. Yu. ta in. (2005), KNEU, K., 294 s.

Banduryn, A. V. Basalaj, S. Y. and Ly, Y. A. (1999), Problemy operatyvnoho upravlenyia aktyvamy korporatsij, pod red. d. e. n. V. V. Banduryna, “TDDS Stolytsa-8”, M., 164 s.

Pluschevs'ka Yu. and Starykova L. (1997), Yssledovanye fynansovykh potokov v rossyjskoj ekonomyke, Voprosy ekonomyky, № 12, s. 119-122.

Mendrul, O. H. (2002), Upravlinnia vartistiu pidpryiemstv, KNEU, K., 272 s.

Koniukhovs'kyj, P. V. (2001), Mykroekono-mycheskoe modelyrovanye bankovskoj deiatel'nosty, Pyter, SPb.,147 s.

Gudz', O. Ye. (2007), Problemy upravlinnia finansovymy potokamy v sil's'kohospodars'kykh pid-pryiemstvakh, Ekonomyka y upravlenye, № 2, s. 107-113.

Alekseeva L. (2007), Kharakter dvyzhenyia fynansovykh potokov v lohystycheskojs ysteme, Prykladnaia lohystyka, № 9, s. 20-22.

Slavnetskova, L. V. (2008), Lohystyzatsyia fynansovykh potokov mashynostroytel'nykh predpry-iatyj, Prykladnaia lohystyka, № 2, s. 34-36.

Savina, N. B. (2010), Material'ni ta nematerial'ni potoky u protsesi investuvannia lohistych-nykh struktur, Problemy ratsional'noho vykorystannia sotsial'no-ekonomichnoho ta pryrodno-resursnoho potentsialu rehionu: finansova polityka ta investytsii. Zbirnyk naukovykh prats', vypusk XVI, № 1, Kyiv, SEU / Rivne, NUVHP, 573 s. - S. 225-234.

Vovk, I. S. (2011), Finansovi potoky mistsevykh biudzhetiv ta osoblyvosti ikh formuvannia, Oblik i finansy APK, №1, s. 155-159.

Ahasandian, H. A. (1998), Fynansovye potoky v dynamycheskoj modely makroekonomyky, VTs RAN, M., 24 s.