МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

Ключові слова

маркетингова діяльність
маркетингове управління
система маркетингу
оптові торговельні підприємства
бізнес-середовище
закупівля
збут
служба маркетингу

Як цитувати

Багорка, М. О., Кадирус, І. Г., & Юрченко, Н. І. (2021). МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво і торгівля, (28), 7-14. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-01

Анотація

У статті узагальнено основні підходи до організації маркетингової діяльності оптових торговельних підприємств. Установлено, що в сучасних умовах ведення бізнесу відбуваються кардинальні зміни в підходах до збутової діяльності підприємства: орієнтація на запити споживача, жорстка конкуренція, суттєвий вплив науково-технічного прогресу на всі сфери життя визначили, що основою збутової діяльності оптових торговельних підприємств є маркетингова діяльність та маркетингове управління. Виокремлено проблеми, з якими стикаються оптові підприємства: проблеми формування товарної політики, дотримання балансу інтересів учасників ринку, недостатнє інформаційне забезпечення про ринки і нові технології, адаптація до динамічних змін зовнішнього середовища, ефективне управління матеріальними, людськими ресурсами і продажем товарів. Зазначено чинники ризику функціонування оптових підприємств в умовах із високим рівнем невизначеності майбутнього. Розроблено практичні рекомендації щодо організації збутової діяльності оптових торговельних підприємств на основі прийняття маркетингових управлінських рішень. Для забезпечення ефективності збутової діяльності запропоновано провести низку заходів: здійснити організаційні зміни всередині підприємства, забезпечити управління закупівельно-збутовою діяльністю підприємства, досягти відкритого діалогу між учасниками процесу, розвивати вертикальні, горизонтальні й інтегровані маркетингові системи. Установлено, що необхідним для підприємства є створення маркетингово-орієнтованої структури, до складу якої разом із менеджерами увійдуть фахівці-маркетологи, які посилять роботу відносно маркетингових досліджень, аналітичної роботи, використання маркетингових інструментів. Цей структурний підрозділ буде здатен оптимізувати й узгодити роботу між усіма підрозділами підприємства. Установлено, що впровадження маркетингового підходу у практичну діяльність оптових торговельних підприємств є резервом для підвищення ефективності використання наявного ресурсного потенціалу, а особливо маркетингового, для забезпечення його конкурентоспроможності та сталого розвитку.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-01
PDF

Посилання

Богославець Г. М., Трубей О. М. Проблеми та перспективи розвитку підприємств оптової торгівлі України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 5(2). С. 28–32.

Кравченко М. С. Аналіз сучасного стану розвитку торгівельної галузі України. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2016. Вип. 31. Т. 2. С. 139–145.

Організація торгівлі : підручник / В. В. Апопій та ін. ; 2-е вид., перероб. та доп. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 616 с.

Мордвінцева Т. В. Управління маркетинговою діяльністю підприємства в сучасних умовах. Держава та регіони. Серія «Економіка і підприємництво». 2006. № 3. С. 209–211.

Гузенко Г. М. Управління та вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 12. С. 227–234.

Чайка І. П. Сучасна концепція маркетингового управління діяльністю підприємства. Економічний аналіз. 2017. Т. 27. № 1. С. 257–262.

Трішкіна Н. І. Підвищення ефективності управління товаропостачання на підприємствах оптової торгівлі. Молодий вчений. 2014. № 12(15). С. 140–143.

Bohoslavets', H. M. and Trubey, O. M. (2014), “Problemy ta perspektyvy rozvytku pidpryyemstv optovoyi torhivli Ukrayiny”, Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, № 5(2), s. 28–32.

Kravchenko, M. S. (2016), “Analiz suchasnoho stanu rozvytku torhivel'noyi haluzi Ukrayiny”, Bulletin of the Azov State Technical University: a collection of scientific papers, № 31(2), s. 139–145.

Apopiy, V. V., Mishchuk, I. P. and Rebyts'kyy, V. M. (2005), Orhanizatsiya torhivli, Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

Mordvintseva, T. V. (2006), “Upravlinnya marketynhovoyu diyal'nistyu pidpryyemstva v suchasnykh umovakh”, State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship, № 3, s. 209–211.

Huzenko, H. M. (2017), “Upravlinnya ta vdoskonalennya marketynhovoyi diyal'nosti na pidpryyemstvi”, Economy and society, № 12, s. 227–234.

Chayka, I. P. (2017), “Suchasna kontseptsiya marketynhovoho upravlinnya diyal'nistyu pidpryyemstva”, Economic analysis, № 1, vol. 27, s. 257–262.

Trishkina, N. I. (2014), “Pidvyshchennya efektyvnosti upravlinnya tovaropostachannya na pidpryyemstvakh optovoyi torhivli”, Young scientist, № 12(15), s. 140–143.