СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

PDF

Ключові слова

підприємництво
підприємницька діяльнісь
цифровізація
цифрова економіка
підприємницька бізнес-модель
технологічний прогрес

Як цитувати

Бужимська, К. О., & Желіховська, М. В. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво і торгівля, (28), 15-19. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-02

Анотація

У статті уточнено сутність та представлено змістовні характеристики цифрової економіки як основи новітніх зрушень у веденні бізнесу. Запропоновано визначати цифрову економіку, зростаючу на основі інформаційної економіки, як її продовження в новій якості після безпрецедентного та руйнівного технологічного прориву в результаті четвертої промислової революції, яка характеризується нелінійною (експоненціальною) швидкістю поширення інновацій, глибиною та масштабом проникнення цифрових технологій, силою впливу цифрових комплексів та систем. Обгрунтовано необхідність структурної трансформації бізнес-процесів та пошуку нових моделей ведення підприємницької діяльності із застосуванням цифрових технологій. Узагальнено параметри впливу цифровізації економіки на: якісні трансформації у шляхах організації та ведення бізнесу, його маркетингових стратегій; забезпечення бізнесу ресурсами; виробничі та трансакційні витрати, які в цифровій сфері різко зменшуються або взагалі зникають; сітьовий ефект та ефект економії від масштабу, які стають глобальними. У процесі вивчення впливу цифрової економіки на розвиток підприємництва визначено основні зміни, що відбулися в діловому середовищі під впливом «цифровізації», зокрема такі як: зміни в стратегії взаємовідносин із клієнтами; нові умови в роботі з клієнтами; зміни в конкуренції; нові джерела прибутку та фактори конкурентоспроможності; нові форми бізнесу; зміни ділового середовища в цифровій спільноті. Встановлено, що нові бізнес-моделі з’являються в цифровій економіці завдяки створенню та розвитку інноваційних технологій. Серед найбільш актуальних бізнес-моделей, які можуть використовуватися як новими, так і діючими бізнес-структурами в цифровій економіці визначено наступні: електронна комерція; краудсорсинг; безкоштовні послуги; партнерство; додаткові пропозиції; персоніфікований масовий товар; послуги з оренди автомобілів, велосипедів, електричних скутерів, скутерів тощо за допомогою цифрових технологій тощо. Узагальнено, що вказані бізнес-моделі передбачають ведення бізнесу в цифровому просторі і здатні надати компаніям певні переваги: вузький сегмент ринку, низькі витрати, постійна взаємодія зі споживачем тощо.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-02
PDF

Посилання

Андерсон А. А., Симсерт О. Р. Покупки: низкие оценки, постоянные клиенты и обман. Журнал маркетинговых исследований. 2014. №51 (3). С. 249–269.

Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2015. Вип. 4. С. 9–18.

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105–112.

Краус Н. М., Клаус К. М. Інноваційне табло України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 6. URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/6-2017-ukr.

Криворучко О. С., Краус Н. М. Імперативи формування та домінанти розвитку цифрової економіки у сучасному парадигмальному контексті. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХІХ ст. : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 2–3 лист. 2017 р. : тези доповідей. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. С. 681–685.

Куприяновский В. П., Добрынин А. П., Синягов С. А. Целостная модель трансформации в цифровой экономике – как стать цифровыми лідерами. International Journal of Open Information Technologies. 2017. Т.5. № 1. С. 26–33.

Ламбертон Э. А., Стивен М. Т. Тематическое исследование цифровых, социальных сетей и мобильного маркетинга. Исследование эволюции с 2000 по 2015 год и повестка дня для будущих исследований. Журнал маркетинга. 2016. 80 (6). С. 146–172.

Сафрончук М. В. Цифровая поступь революции (четвертая промышленная революция и цифровая трансформация). Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. № 11. Т. 5. С. 52–56.

Anderson, A. A. and Simsert, O. R. (2014), “The concept of digital economy development in the European Union and prospects of Ukraine”, Zhurnal marketingovykh issledovaniy, № 51 (3), s. 249–269.

Apalʹkova, V. V. (2015), “Shopping: low ratings, regular customers and deception”, Visnyk Dnipropetrovsʹkoho universytetu. Seriya: Menedzhment innovatsiy, № 4, s. 9–18.

Kolyadenko, S. V. (2016), “Digital economy: prerequisites and stages of formation in Ukraine and the world”, Menedzhment: aktualʹni pytannya nauky i praktyky, № 6, s. 105–112.

Kraus, N. M. and Klaus, K. M. (2017), “Innovation scoreboard of Ukraine”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, № 6, available at: http://www.easterneuropeebm.in.ua/6-2017-ukr

Kryvoruchko, O. S. and Kraus, N. M. (2017), Imperatives of formation and dominants of digital economy development in modern paradigmatic context, Paradyhmalʹni zrushennya v ekonomichniy teoriyi ХІХ st.: III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya, KNU im. T. Shevchenka, Kyiv, Ukraine.

Kupriyanovskiy, V. P., Dobrynin, A. P. and Sinyagov, S. A. (2017), “A holistic model of transformation in the digital economy – how to become digital leaders”, International Journal of Open Information Technologies, № 5 (1), s. 26–33.

Lamberton, E. A. and Stiven, M. T. (2016), “A case study of digital, social networks and mobile marketing. A study of evolution from 2000 to 2015 and an agenda for future research”, Zhurnal marketinga, № 80 (6), s. 146–172.

Safronchuk, M. V. (2017), “The digital pace of the revolution (the fourth industrial revolution and digital transformation)”, Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya, № 11, s. 52–56.