ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ КАПІТАЛІЗОВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

PDF

Ключові слова

капіталізація
економічні системи
криміналізаційний ефект
декапіталізація
економічна свідомість
економічна ефективність

Як цитувати

Башнянин, Г. І., Буряк, П. Ю., & Паласевич, М. Б. (2018). ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ КАПІТАЛІЗОВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ. Підприємництво і торгівля, (22), 36-42. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/78

Анотація

Досліджено вплив капіталізації на квазікапіталізовані, власне капіталізовані і гіперкапіталізовані економічні системи з урахуванням фактора часу і масштабів капіталізації. Розглянуто передумови виникнення криміналізаційних економічних систем та їх наслідки для економічного розвитку суспільства. Обґрунтовано необхідність заміни посиленої капіталізації господарських систем на їх декапіталізацію у випадку зростання негативних ефектів капіталізації з плином часу і наявності змін у масовій економічній свідомості. Зроблено висновок про те, що капіталізовані системи по-різному реагують на їх подальшу капіталізацію залежно від ступеня їх вихідної капіталізації.

PDF

Посилання

Башнянин Г. Ринкові економічні системи: проблеми структуризації, типологізації і становлен-ня в перехідних економіках: Соціально-економічні дослідження в перехідний період / Г. Башнянин, В. Загорський, Є. Рехлецький // Щорічник наук. праць. Вип. 2. – Львів : ІРД НАН України, 1997. – С. 258-263.

Башнянин Г. І. Дерегуляційна еластичність економічних систем: поняття, загальна формула, типи і види / Г. І. Башнянин, Г. С. Третяк, М. С. Хом’як // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник нау-ково-технічних праць. Вип. 20.11. – Львів : НЛТУ України, 2010. – С. 81-90.

Башнянин Г. І. До питання негативної ефективності ринкової саморегуляції економічних систем / Г. І. Башнянин, Ю. І. Турянський, О. І. Дунас // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник нау-ково-технічних праць. Вип. 23.7. – Львів : НЛТУ України, 2013. – С. 120-124.

Башнянин Г. І. Ефективність макроеконо-мічної дерегуляції в гіпердовготривалому ринко-вому періоді / Г. І. Башнянин, Г. С. Третяк, Н. Б. Буряк // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 262. Т. ІХ. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський ДНУ, 2010. – С. 2316-2324.

Башнянин Г. І. Капіталізація економічних систем: поняття, типи, ефективність / Г. І. Башнянин, Ю. І. Турянський, Н. Я. Юрків // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Вип. 22.1. – Львів : НЛТУУ, 2012. – С. 148-154.

Долішній М. І. Становлення і розвиток систем економічного оцінювання в перехідних економіках: проблеми природи, типологізації і кліометричного аналізу / М. І. Долішній, І. М. Копич, В. С. Загорський // Економетричні методи і моделі в економіці: Теорія і практика. – Львів, 1998. – Ч. 1. – С. 8-20.

Економічні системи / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Т. 2. – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – 496 с.

Горячук В. Ф. Системний аналіз процесу капіталізації економіки країни та визначення його як системи / В. Ф. Горячук // Теорія та практика державного управління. – 2010. – №1(28). – С. 270-278.

Кульчицький Я. В. Порівняння економічних систем (проблеми методології) / Я. В. Кульчицький, Б. В. Кульчицький. – Львів : Вид. центр імені І. Франка, 2007. – 318 с.

Перехідна економіка : підручник / [за ред. В. М. Геєця]. – К. : Вища школа, 2003. – 591 с.

Bashnyanin G., Zahors'kyj V. and Rekhlets'kyj Ye. (1997), Rynkovi ekonomichni systemy: problemy strukturyzatsiu, typologozatsiu i stanovennya v perehidnyh ekonomicah, Sotsialno-ekonomichni doslidzenya v perehidnyy period: Shorichnyk naykovyh prats, №2, s. 258-263.

Bashnyanin, G. I. Tretiak, H. S. and Khom'iak, M. S. (2010), Dereguliytsiyna elastychnisty ekono-mikhnyh system: poniattia, zagalyna formula, typy i vydy, Naykovyy visnyc Natsionalnogo lisotehnichnogo yniversytetu Ukrainy, Zbirnyk Naukovo-tekhnikhnyh prats, № 20.11, s. 81-90.

Bashnyanin, G. I. Turians'kyj, Yu. I. and Dunas, O. I. (2013), Do pytannia negatyvnoi efektyvnosti rynkovoii samoreguiatsii ekonomichnyh system, Naykovyy visnyc Natsionalnogo lisotehnichnogo yniversytetu Ukrainy, Zbirnyk Naukovo-tekhnikhnyh prats, № 23.7, s. 120-124.

Bashnianyn, H. I. Tretiak, H. S. and Buriak, N. B. (2010), Efektyvnist' makroekonomichnoi dere-huliatsii v hiperdovhotryvalomu rynkovomu periodi, Ekonomika: problemy teorii i praktyky. Zbirnyk naukovykh prats', vyp. 262. T. IKh., Dnipropetrovs'kyj DNU, Dnipropetrovs'k, s. 2316-2324.

Bashnyanin, G. I. Turians'kyj, Yu. I. and Yurkiv, N. Ya. (2012), Kapitalizatsia ekonomikhnyh system: ponyattya, typy, efektyvnitty, Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy: zbirnyk naukovuh prats, №22.1, s. 148-154.

Dolishniu, M. I. Kopych, I. M. and Zahors'kyj, V. S. (1998), Stanovrnya i rozvytok system ekonomich-nogo otsinyvanya v perehidnyh ekonomikah: problem pryrody, typologizatsiy I kiometrykhnogo analizy, Ekonometrychni metody I modeli v ekonomitsi: teoriya i praktyka, №2, s. 8-20.

Bashnyanin, G. I. (2011), Ekonomikhni systemy, Vydavnytstvo LKA, 496 s.

Goyrchuk, V. F. (2010), Systemnuy analiz protsesy kapitalizatsiy ekonomiky krainy ta vyznachen-nia iygo iyk systeny, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, №1(28), s. 270-278.

Kylchytskyy, A. V. and Kul'chyts'kyj, B. V. (2007), Porivniannia ekonomichnyh system (problem metodolo-goy), Vyd. tsentr imeni I. Franka, 318 s.

Gaiets, V. M. (2003), Perechidna ekonomika, Vystsa shkola, 591 s.