НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ

PDF

Ключові слова

міжнародна конкурентоспроможність
ефективність управління міжнародною конкурентоспроможністю
аеропорт
глобальна економіка
економічний простір

Як цитувати

Коваленко, Н. В., Шаповал, К. В., & Пасічний, В. С. (2021). НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ. Підприємництво і торгівля, (28), 33-39. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-05

Анотація

На сучасному етапі розвитку світової економіки, поглиблення міжнародного поділу праці, економічної глобалізації, транснаціоналізації виробництва, об'єктивного посилення інтеграційних процесів визначають потребу в стрімкому підвищенні конкурентоспроможності міжнародних аеропортів, здатних повністю забезпечити гармонійну взаємодію економічних суб’єктів на міжнародному рівні, необхідно створити умови для розвитку перспективних міждержавних і суспільних відносин. В умовах глобальної конкуренції розвинена інфраструктура міжнародних аеропортів перетворюється на конкурентну перевагу країни на світовому ринку. Однак зі зростанням динаміки світової економіки, розширенням обсягу повітряного руху питання про недосконалу інфраструктуру аеропортових служб є необхіднім для збалансованого розвитку всіх ланок в умовах дефіциту інвестицій. Прогнозоване збільшення обсягу міжнародних повітряних перевезень на рік за умови одночасного обмеження державних джерел фінансування вимагає чітко структурованої та гнучкої стратегії планування конкурентоспроможності міжнародних аеропортів. Порівняльний аналіз широкого кола сучасних методологічних підходів, оцінка конкурентоспроможності міжнародних аеропортів указують на відсутність загальновизнаної методології, актуалізують проблему виявлення та впорядкування критеріїв оцінки, відбору з урахуванням впливу різних елементів системи детермінант на конкурентоспроможність аеропорту. Управління міжнародною конкурентоспроможністю інфраструктури аеропортів повинно забезпечувати взаємодію економічних агентів на міжнародному рівні та створювати необхідні умови для розвитку міждержавних відносин. У зв’язку з розширенням ринку авіаперевезень з’являються нові потреби в удосконаленні інфраструктури міжнародних аеропортів, рівномірному розвитку всіх її ланок, незважаючи на дефіцит інвестицій. Проблеми трансформації, збільшення обсягів та модернізація аеропортової інфраструктури також стосуються України та вимагають оновлення у зв'язку з адаптацією до стандартів та практики найбільш конкурентоспроможних міжнародних аеропортів з урахуванням пріоритетних векторів інтеграції та ключових напрямів лібералізації авіаційного простору.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-05
PDF

Посилання

Корж М. В., Сидоренко К. В. Конкурентоспроможність виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів як чинник соціально-економічного зростання в умовах глобальної конкуренції. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2015. Вип. 124(1). С. 122–133. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2015_124%281%29__15.

Krummenacker K., Akyol B., Delgado L. Global infrastructure finance. N.Y. : Moody’s Investors Service, Inc., 2011. 34 p.

Сидоренко К. Формування конкурентної стратегії аеропорту. Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці». Київ : НАУ, 2013. С. 81–82.

Сидоренко К. В. Особливості формування виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2013. № 3. С. 143–146.

Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення : ДСТУ 3230–95. [Чинний від 1996–01–07]. Київ : Держстандарт України, 1995. 34 с.

Шаповал М. І. Менеджмент якості : підручник. Київ : Знання, 2007. 457 с.

Долечек В. Управлінські послуги: сутність, ознаки, види. Вісник НАДУ. 2003. № 3. С. 93–99.

Харрінгтон Дж., Есселінг К., Німвеген X. Оптимізація бізнес-процесів. Документування, аналіз, управління, оптимізація / пер. з англ. Санкт-Петербург : Азбука, 2002. 315 с.

Соловйова О. О. Загальний курс транспорту : конспект лекцій. Київ : НАУ, 2007. 89 с.

Korzh, M. V. and Sydorenko, K. V. (2015), “Competitiveness of production infrastructure of international airports as a factor of socio-economic growth in conditions of global competition”, Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, [Online], vol. 124(1), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2015_124%281%29__15

Krummenacker, K., Akyol, B. and Delgado, L. (2011), Global infrastructure finance, Moody’s Investors Service, Inc., N.Y., USA.

Sydorenko, K. (2013), Formation of a competitive strategy of the airport, VIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Suchasni problemy hlobalizatsiinykh protsesiv v svitovii ekonomitsi”, National Aviation University, Kyiv.

Sydorenko, K. (2013), “Features of the formation of the production infrastructure of international airports”, Stratehiia rozvytku Ukrainy (ekonomika, sotsiolohiia, pravo), № 3, s. 143–146.

Derzhstandart Ukrainy (1995), “Quality management and quality assurance”, Natsionalnyi standart Ukrainy, s. 34.

Shapoval, M. I. (2007), Menedzhment yakosti, 3rd ed, Znannia, Kyiv, Ukraine.

Dolechek, V. (2003), “Management services: essence, signs, types”, Visnyk NADU, № 3, s. 93–99.

Kharrinhton, Dzh., Esselinh, K. and Nimvehen, X. (2002), Optymizatsiia biznes-protsesiv. Dokumentuvannia, analiz, upravlinnia, optymizatsiia, Azbuka, SPb.

Soloviova, O. (2007), Zahalnyi kurs transportu: konspekt lektsii, NAU, Kyiv, Ukraine.