ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСОБИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

PDF

Ключові слова

малий бізнес
фінансово-економічна безпека
ризики та загрози
політика забезпечення

Як цитувати

Лупак, Р. Л., Васильців, Т. Г., Рудковський, О. В., & Березівський, Я. П. (2021). ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСОБИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Підприємництво і торгівля, (28), 49-55. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-07

Анотація

Мета статті полягає у визначенні проблемних аспектів, а також обґрунтуванні стратегічних пріоритетів та засобів державної політики посилення фінансово-економічної безпеки суб’єктів малого підприємництва України. Узагальнено теоретично-методичні підходи до сутнісного трактування поняття «фінансово-економічна безпека». Надано авторське трактування поняття фінансово-економічної безпеки суб’єктів малого підприємництва. За результатами аналізу обґрунтовано, що стан фінансово-економічної безпеки суб’єктів сектору малого підприємництва в Україні недостатній. Виявлено проблемні аспекти фінансово-економічної безпеки суб’єктів сектору малого бізнесу в Україні. Обґрунтовано мету, стратегічні пріоритети, завдання та засоби державної політики посилення фінансово-економічної безпеки суб’єктів сектору малого підприємництва в Україні. Зокрема, основна мета відповідної політики полягає у створенні належних умов підприємницької діяльності, забезпеченні належного рівня захищеності підприємницького сектору від внутрішніх та зовнішніх загроз, посиленні ролі суб’єктів підприємництва в мінімізації ризиків безпеки держави, забезпеченні інноваційного складника конкурентоспроможності національної економіки. Визначено операційні цілі, засоби реалізації та засоби контролю ефективності державної політики забезпечення фінансово-економічної безпеки малого підприємництва в Україні. Практичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні методичних засад моніторингу як процесу збору, формування та узагальнення даних та діагностики як установлення діагнозу і визначення методів та засобів поліпшення стану фінансово-економічної безпеки суб’єктів малого підприємництва. Методика базується на інформаційному забезпеченні, сформованому зі значень індикаторів безпеки, підібраних за такими групами параметрів, як: фінансово-економічна незалежність; стабільність та стійкість, ефективність функціонування; захищеність фінансово-економічних інтересів; захищеність від зовнішніх та внутрішніх загроз; здатність суб’єктів малого підприємництва до розвитку.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-07
PDF

Посилання

Варналій З. С. Особливості підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва. Національна безпека і оборона. 2016. № 1–2. С. 50–59.

Васильців Т. Г., Лупак Р.Л. Проблеми розвитку малого підприємництва та їх вплив на міграційну активність населення гірських районів Карпатського регіону України. Регіональна економіка. 2019. № 3(93). С. 49–59.

Бойко В. В., Крупа В. Р. Механізми та інструменти управління розвитком суб’єктів малого підприємництва АПК. Агросвіт. 2019. № 20. С. 3–10.

Лупак Р. Л. Розвиток підприємництва в умовах імпортонасичення внутрішнього ринку України. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 22. С. 136–142.

Огляд малого і середнього підприємництва в Україні 2018/2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1I2ckLnFpxcbePvy_ymQlJMi5Wci5RKxP/view.

Моніторинг реалізації Стратегії розвитку МСП України на 2017–2020 роки. URL: https://sme.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Monitoring_ the_Implementation_of_Ukraine-s_SME_Development_Strategy_uk.pdf.

Фінансування МСП та підприємців 2020. Система оцінки ОЕСР. URL: https://drive.google.com/file/d/1LOfCkiwMeDLfOgyA23oUlZrmQfwudAvl/view.

Vasyltsiv T. G., Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprises. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2(14). P. 2. P. 8–15.

Індекс політики у сфері МСП. Країни Східного партнерства 2020. Оцінка стану реалізації Акту про малий бізнес для Європи. Україна, країновий профіль. URL: https://sme.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/3_SME_Policy_Index_Eastern_Partnership_countries_2020_Ukrain.pdf.

Васильців Т. Г., Мандрик О. Я. Пріоритети і засоби забезпечення економічної безпеки малого і середнього підприємництва. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Т. 19. Вип. 12. С. 128–133.

Підтримка малого і середнього підприємництва / Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva.

Varnaliy, Z. S. (2016), “Features of supporting the competitiveness of small and medium enterprises”, National security and defense, № 1–2, pp. 50–59.

Vasyltsiv, T. G. and Lupak, R. L. (2019), “Problems of small business development and their impact on the migration activity of the population of mountainous regions of the Carpathian region of Ukraine”, Regional economy, № 3 (93), pp. 49–59.

Boyko, V. V. and Krupa, V. R. (2019), “Mechanisms and tools for managing the development of small businesses in agriculture”, Agrosvit, № 20, pp. 3–10.

Lupak, R. L. (2018), Development of entrepreneurship in terms of import saturation of the domestic market of Ukraine. Entrepreneurship and trade, Vol. 22, pp. 136–142.

Review of small and medium enterprises in Ukraine 2018/2019, available at: https://drive.google.com/file/d/1I2ckLnFpxcbePvy_ymQlJMi5Wci5RKxP/view.

Monitoring the implementation of the SME Development Strategy of Ukraine for 2017-2020, available at: https://sme.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Monitoring_the_Implementation_of_Ukraine-s_SME_Development_Strategy_uk.pdf.

Financing of SMEs and entrepreneurs 2020. OECD evaluation system, available at: https://drive.google.com/file/d/1LOfCkiwMeDLfOgyA23oUlZrmQfwudAvl/view.

Vasyltsiv, T. G., Lupak, R. L. and Kunytska-Iliash, M. V. (2018), “Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprises”, Scientific Bulletin of Polissya, № 2 (14), P. 2. pp. 8–15.

Index of SME policy. Eastern Partnership countries 2020. Assessment of the state of implementation of the Small Business Act for Europe. Ukraine, country profile, available at: https://sme.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/3_SME_Policy_Index_Eastern_Partnership_countries_2020_Ukrain.pdf.

Vasyltsiv, T. G. and Mandryk, O. Ya. (2009), “Priorities and means of ensuring economic security of small and medium enterprises”, Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine, Vol. 19, Es. 12, pp. 128–133.

Support for small and medium enterprises. Cabinet of Ministers of Ukraine, available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva.