ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

PDF

Ключові слова

соціальне підприємництво
глобальні виклики
трипаризм ефективності
економіка суспільного блага
антропоцен
перетворюючі інвестиції
краудфандинг
індикатор справжнього прогресу

Як цитувати

Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. (2021). ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Підприємництво і торгівля, (28), 61-65. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-09

Анотація

У статті розглянуто основні виклики сучасності, які носять глобальний характер та суттєво впливають на сучасну парадигму економічного та суспільного життя більшості країн світу. Установлено, що їх множина зумовлює необхідність пошуку ринкових організаційних форм, здатних протистояти впливам глобальних викликів, нівелювати їх негативну дифузію на суспільство та водночас відповідати цілям сталого розвитку як об’єктивно необхідної парадигми функціонування економічної та екологічної систем. Визначено, що дієвою організаційною формою у цьому контексті може стати соціальне підприємництво як інноваційна форма підприємницької діяльності, яка використовує ресурси, що не повною мірою задіяні у реальному секторі економіки, та водночас сприяє позитивним зрушенням в економічній, соціальній та екологічній площинах. Обґрунтовано, що головними глобальними тригерами для активізації розвитку соціального підприємництва є антропоцен та ті, що пов’язані з дисбалансом розподілу суспільних благ. На основі результатів досліджень учених сучасності продемонстровано взаємозв’язок функціонування соціальних підприємств з ідеологією економіки суспільного блага та новітніми агрегованими макроекономічними показниками. Зокрема, визначено взаємозалежність впливу діяльності соціальних підприємств на сумарне значення індикатора справжнього прогресу як такого, що враховує не тільки доходи населення, а й показники щодо освіти, стандарту життя та охорони здоров’я. Описано взаємопосилюючі інституційні передумови до створення соціальних підприємств через наведення новітньої практики функціонування низки фінансових інституцій, інвестиційних вкладень, краудфандингу. Результати проведеного дослідження демонструють прагматику необхідності активізації розвитку соціальних підприємств задля досягнення трипаризму ефективності як на макроекономічному, так і на глобальному рівні. Визначено перспективу подальших наукових досліджень у контексті пошуку реципієнтів із боку суспільних груп та ринкових ніш для отримання позитивних ефектів від діяльності соціальних підприємств у глобальному та локальному вимірах.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-09
PDF

Посилання

Амомова О. Ю. Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу. Харків : Магістр. 2010. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2010/2010_03.pdf.

Долуда Л., Назарук В., Кірсанова Ю. Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування. Київ : Україна, 2017. 92 с.

Свинчук А. А. та ін. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник. Київ : ВІ ЕН ЕЙ, 2017. 188 с.

Доповідь зі Світового економічного форуму в Нью-Йорку 24 вересня 2018 року. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/09/sustainable–development–impact–summit–2018–ighlights.

The Social Business Initiative (SBI). URL: http://ec.europa.eu/growth/sectors/social–economy/enterprises_en.

Emerson J. The blended value map: Tracking the Intersects and Opportunities of Economic, Social and Environmental Value Creation. 2003. 182 p.

Raworth K. Doughnut economics. Penguin Random House. London, 2017.

Вайцзекер Ернст Ульріх фон, Війкман Андерс. Come On! Капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування планети. Доповідь Римському клубу / пер. з англ. Ю. Сірош ; за наук. ред. В. Вовка, В. Бутка. Київ : Саміт-Книга, 2019. 276 с.

Колберт Е. Шосте вимирання: неприродна історія / пер. з англ. В. К. Плискін. Київ : Наш формат, 2016. 280 с.

Дослідження «Барометр довіри». URL: https://www.edelman.com/trust/2020-trust-barometer.

Dugarova E. Global Trends: Challenges and Opportunities in the Implementation of the Sustainable Development Goals. Technical Report. March. 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/315098087.

Офіційний сайт Dornbirner Sparkasse. URL: https://www.sparkasse.at/dornbirn/wir-ueber-uns.

Social innovation: what it is, why it matters and how it can be accelerated URL: http://eureka.sbs.ox.ac.uk/761/1/Social_Innovation.pdf.

Global Sustainable Investment Revier 2018 by the Global Sustainable Investment Alliance. URL: http://www.gsi-alliance.org/trends-report-2018.

Components of GPI. URL: http://genuineprogress.wordpress.com/the-components-of-gpi.

Amomova, O. Yu. (2010), Derzhavne rehuliuvannia sotsialnoho pidpryiemnytstva ta sotsialno vidpovidalnoho biznesu, Mahistr, Kharkiv, Ukraine.

Doluda, L., Nazaruk, V. and Kirsanova Yu. (2017), Sotsialne pidpryiemnytstvo. Biznes-model. Reiestratsiia. Opodatkuvannia, TOV «Ahentstvo «Ukraina», Kyiv, Ukraine.

Svynchuk A. A., Kornetskyi A. O., Honcharova M. A., Nazaruk V. Ya., Husak N. Ye. and Tumanova A. A. (2017), Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspilnykh zmin: posibnyk, TOV «Pidpryiemstvo «VI EN EI», Kyiv, Ukraine.

Dopovid zi Svitovoho Ekonomichnoho Forumu v Niu Yorku 24 veresnia 2018 roku, available at: https://www.weforum.org/agenda/2018/09/sustainable–development–impact–summit–2018–ighlights.

The Social Business Initiative (SBI), available at: http://ec.europa.eu/growth/sectors/social–economy/enterprises_en

Emerson, J. (2003), The blended value map: Tracking the Intersects and Opportunities of Economic, Social and Environmental Value Creation. 182 p.

Raworth, K. (2017), Doughnut economics. Penguin Random House, London.

Come On! Kapitalizm, nedalekohliadnist, naselennia i ruinuvannia planety. Dopovid Rymskomu klubu / Ernst Ulrikh fon Vaitszeker, Anders Viikman; pereklad z anhl. Yu. Sirosh; za nauk. red. V. Vovka, V. Butka, Samit-Knyha, Kyiv, Ukraine.

Kolbert, E. Shoste vymyrannia: nepryrodna istoriia. Per. z anhl. Plyskin V. K.: Nash format, 2016. 280 s.

Doslidzhennia “Barometr doviry”, available at: https://www.edelman.com/trust/2020-trust-barometer

Dugarova, E. Global Trends: Challenges and Opportunities in the Implementation of the Sustainable Development Goals. Technical Report. March. 2017, available at: https://www.researchgate.net/publication/315098087

Ofitsiinyi sait Dornbirner Sparkasse, available at: https://www.sparkasse.at/dornbirn/wir-ueber-uns

Social innovation: what it is, why it matters and how it can be accelerated, available at: http://eureka.sbs.ox.ac.uk/761/1/Social_Innovation.pdf.

Global Sustainable Investment Revier 2018 by the Global Sustainable Investment Alliance, available at: http://www.gsi-alliance.org/trends-report-2018

Components of GPI, available at: http://genuineprogress.wordpress.com/the-components-of-gpi