ОПТИМІЗАЦІЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПРОГРАМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ НАЯВНОЇ СИРОВИНИ

PDF

Ключові слова

асортимент
продукція
підприємство
харчова
оптимізація
обмеження

Як цитувати

Ощипок, І. М. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПРОГРАМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ НАЯВНОЇ СИРОВИНИ. Підприємництво і торгівля, (28), 66-72. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-10

Анотація

У статті розглянуто асортиментну політику харчового підприємства, яка становить ядро дій із реалізації продукції, навколо якого формуються інші кроки, пов’язані з умовами придбання сировини і методами просування готової продукції від виробника до споживача. Сформульовано завдання асортиментної політики для визначення переваг у нарощуванні та урізноманітненні асортименту харчової продукції за основними напрямами її формування, оптимізації асортименту, який буде найкращим із погляду збільшення прибутку, доступності ресурсів, зростання продаж і освоєння нових ринків. Вправне формування оптимального асортименту забезпечить засади продуктивної діяльності виробництва, сприятиме збереженню бажаного прибутку. Визначено основні завдання асортиментної політики, переваги урізноманітнення асортименту харчової продукції, складники системи формування асортименту, включаючи напрями його формування. Розглянуто питання скорочення і розширення асортименту поряд зі збільшенням його товарної маси стабілізації, удосконалення і гармонізації. Рекомендовано після оцінки якості показників товарів на кожному з ринків вилучати нерентабельну продукцію; при цьому необхідно враховувати об'єднану інформацію з усіх підприємств, де вона виготовляється, щоб установити реальний обсяг продаж і рівень економічної ефективності в русі, яка забезпечить виробнику позитивну динаміку. Вилучатися може продукція економічно неефективна, хоча і, можливо, та, що користується деяким попитом. Розглянуто основні методи формування асортименту продукції підприємства. Описано метод формування асортименту на основі вивчення особливостей платформи продукції, яка випускається, і метод оптимізації структури асортименту за існування низки обмежень. Процедуру оптимізації асортименту продукції, що випускається, можна звести до розв’язку системи нерівностей (обмежень). Серед найбільш характерних обмежень, властивих більшості підприємств, можна виділити такі: обмеження за обсягом продаж; обмеження за виробничими потужностями; обмеження за доступністю ресурсів; обмеження за ціною. Можуть бути розраховані й інші види обмежень. Останнє, що необхідно визначити, – це критерій оптимізації для вироблених обмежень. Як правило, показником, щодо якого проводиться оптимізація структури асортименту, виступає максимум маржинального прибутку підприємства.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-10
PDF

Посилання

Беленов О. Н., Бугаева Т. М. Типология методов управления ассортиментом продукции. Современная экономика: проблемы и решения. 2016. № 1. С. 69–76.

Гармідер Л. Д., Самай І. О. Дослідження формування товарного асортименту підприємства. Академічний огляд. 2016. № 1. С. 111–118.

Герасимова Л. М., Асмарян А. С. Асортимент товарів: сучасні проблеми управління. URL: http://www.rusnauka.com/23_WP_2011/Economics/10_91123.doc.htm.

Гончар Л. А., Холодова О. Ю. Управління асортиментом і якістю товарів як підсистема торговельного підприємства. URL: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/torgovl....va.html.

Діденко Є. О., Савельєв Д. С. Управління асортиментною політикою підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3910.

Красовська Т. В. Методичні засади формування механізму товарного асортименту на виробничих підприємствах. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 67–71.

Кузнєцов П. В., Парфентенко І. А., Балагула Д. П. Маркетингове управління асортиментом продукції підприємства в умовах інформаційної економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 49. С. 198–204.

Немков В. А. Методические основы формирования ассортиментной политики промышленного предприятия. Современные аспекты экономики. 2013. № 13(41). C. 145–155.

Смольянінов А. Методи аналізу асортиментного портфеля підприємства. URL: http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_2963.

Степанюк Н. С., Петриченко З. С. До питання формування асортиментної політики торговельного підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 1. Т. 1. С. 202–204.

Троян А. В. Особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2014. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708.

Хоптюк А., Кравчук Є. Теоретичні аспекти управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 10. С. 84–90.

Шира Т. Б. Функціональний аспект управління асортиментом у комерційній діяльності. Наукові записки Української академії друкарства. Серія «Економічні науки». 2016. № 1. С. 63–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzec_2015_1_11.

Шумкова О., Глубока І. Окремі аспекти управління товарним асортиментом підприємства. Вісник СНАУ. 2010. № 5/1. С. 64–69.

Бардаш М. С., Хоменко О. І. Асортиментна політика підприємства та шляхи її вдосконалення. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5288

Belenov, O. N. and Buhaeva, T. M. (2016), “Typolohyia metodov upravlenyia assortymentom produktsyy”, Sovremennaia ekonomyka: problemy y reshenyia, № 1, s. 69–76.

Harmider, L. D. and Samaj, I. O. (2016), “Doslidzhennia formuvannia tovarnoho asortymentu pidpryiemstva”, Akademichnyj ohliad, № 1, s. 111–118.

Herasymova, L. M. and Asmarian, A. S. Asortyment tovariv: suchasni problemy upravlinnia, available at: http://www.rusnauka.com/23_WP_2011/Economics/10_91123.doc.htm.

Honchar, L. A. and Kholodova, O. Yu Upravlinnia asortymentom i iakistiu tovariv iak pidsystema torhovel'noho pidpryiemstva, available at: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/torgovl....va.html.

Didenko, Ye. O. and Savel'iev, D. S. (2015), “Upravlinnia asortymentnoiu politykoiu pidpryiemstva”, Efektyvna ekonomika, № 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3910.

Krasovs'ka, T. V. (2016), “Metodychni zasady formuvannia mekhanizmu tovarnoho asortymentu na vyrobnychykh pidpryiemstvakh”, Ekonomika ta derzhava, №2, s. 67–71.

Kuznietsov, P. V., Parfentenko, I. A. and Balahula, D. P. (2015), “Marketynhove upravlinnia asortymentom produktsii pidpryiemstva v umovakh informatsijnoi ekonomiky”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, № 49, s. 198–204.

Nemkov, V. A. (2013), “Metodycheskye osnovy formyrovanyia assortymentnoj polytyky promyshlennoho predpryiatyia”, Sovremennye aspekty ekonomyky, № 13 (41), s. 145–155.

Smol'ianynov, A. Metody analizu asortymentnoho portfelia pidpryiemstva, available at: http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_2963.

Stepaniuk, N. S. and Petrychenko, Z. S. (2011), “Do pytannia formuvannia asortymentnoi polityky torhovel'noho pidpryiemstva”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, № 1. T. 1, s. 202–204.

Troian, A. V. (2014), “Osoblyvosti asortymentnoi polityky pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia”, Efektyvna ekonomika, №1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708.

Khoptiuk, A. and Kravchuk, Ye. (2014), “Teoretychni aspekty upravlinnia obsiahom ta asortymentnoiu strukturoiu tovarooborotu torhovel'noho pidpryiemstva”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, № 10, s. 84–90.

Shyra, T. B. (2016), “Funktsional'nyj aspekt upravlinnia asortymentom u komertsijnij diial'nosti”, Naukovi zapysky [Ukrains'koi akademii drukarstva]. Seriia : Ekonomichni nauky, № 1, s. 63–73, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzec_2015_1_11.

Shumkova O. and Hluboka I. (2010), “Okremi aspekty upravlinnia tovarnym asortymentom pidpryiemstva”, Visnyk SNAU, № 5/1, s. 64–69.

Bardash, M. S. and Khomenko, O. I. (2016), “Asortymentna polityka pidpryiemstva ta shliakhy yii vdoskonalennia”, Efektyvna ekonomika, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5288.