РОЗВИТОК І ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ

PDF

Ключові слова

енергетичні напої
ринок
обсяг реалізації
рівень споживання

Як цитувати

Памбук, С. А., Мирошніченко, О. М., & Шенгелая, М. В. (2021). РОЗВИТОК І ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ. Підприємництво і торгівля, (28), 73-77. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-11

Анотація

У статті розглянуто тенденції і особливості розвитку ринку безалкогольних енергетичних напоїв в Україні. Під час проведення аналізу розглянуто частку ринка безалкогольних напоїв на категоріями у грошовому вимірі, динаміку обсягів реалізації безалкогольних енергетичних напоїв в Україні. Проаналізовано рівень споживання енергетичних напоїв в Україні, Європі та інших країнах, розглянуто та охарактеризовано основних лідерів ринку. Виявлено та описано основні категорії споживачів енергетичних напоїв, основні канали збуту. Розглянуто як перспективи, так і існуючі обмеження щодо розвитку даного ринку. Встановлено, що ринок енергетичних напоїв в Україні має досить великий потенціал і характеризується достатньо високими темпами зростання протягом всього періоду, хоча при цьому Україна досі відноситься до країн з найменшим рівнем споживання енергетичних напоїв в Європі. Ринок енергетичних напоїв характеризується достатньо високим рівнем монополізації. Значна доля ринку припадає на продукцію 3-х виробників групи компаній «Нові продукти», компанії «Monster Beverage» та команії «Red Bull». Більшу частину ринку енергетичних напоїв контролюють саме вітчизняні виробники. Лідируючим гравцем на ринку енергетичних напоїв залишається група компаній «Нові Продукти» як в грошовому виражені, так і по обсягам реалізації, завдяки популярності брендів Pіt Bull і Non Stop. Загалом кількість брендів енергетичних напоїв на українському ринку перевищує два десятки. Дистрибуція енергетичних напоїв в Україні здійснюється переважно через мережі роздрібної та оптової торгівлі. Основними споживачами енергетичних напоїв в Україні є активна молодь і головним критерієм вибору напоїв у даної категорії споживачів є ціна. Потенційними споживачами енергетичних напоїв є спортсмени, водії, працівники напруженої фізичної і розумової роботи. Серед проблем, які гальмують розвиток ринку енергетичних напоїв виділено зростанні цін при одночасному прояві кризових явищ в країні, антирекламу енергетичних напоїв, популяризацію здорового способу харчування. Прогнозується подальше розширення асортименту енергетичних напоїв і зростання обсягів реалізації, в тому числі, у каналі електронної торгівлі.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-11
PDF

Посилання

Ринок енергетичних напоїв в Україні. URL: http://koloro.ua/bIog/issledovaniya/rynok-jenergeticheskih-apitkov-v-ukraine-poslednie-tendencii-lidery-rynka-predpochteniya-potrebitelej.html

Как развивается рынок безалкогольных напитков в Украине. URL: https://mmr.ua/show/kak-razvivaetsya-rynok-bezalkogolnyh-napitkov-v-ukraine-issledovanie-nielsen

Чорна М. В., Смольнякова Н. М., Волосов А. М. Аналіз ринку як передумова визначення конкурентоспроможності нової продукції. Економічний простір. 2016. № 108. С. 90–101.

Добросовестная конкуренция: тернистый путь энергетических напитков в мире и Украине. URL: https://delo.ua/opinions/dobrosovestnaja-konkurencija-ternistyj-put-energ-373295/

Хахаєва М. Маркетингове дослідження макросередовища ринку безалкогольних напоїв. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2020 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Електрон. дані. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 734–736.

Розвиток ринку безалкогольних напоїв в Україні. URL: https://sostav.ua/publication/rozvitok-rinku-bezalkogolnikh-napo-v-v-ukra-n-85469.html.

Офіційний веб-портал Верховної ради України. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння здоровому способу життя дітей та підлітків. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65601

The official site of BA KOLORO (2019), “Energy drinks market in Ukraine”, available at: http://koloro.ua/bIog/issledovaniya/rynok-jenergeticheskih-apitkov-v-ukraine-poslednie-tendencii-lidery-rynka-predpochteniya-potrebitelej.html

Marketing Media Review “How the market of non-alcoholic beverages is developing in Ukraine”, available at: https://mmr.ua/show/kak-razvivaetsya-rynok-bezalkogolnyh-napitkov-v-ukraine-issledovanie-nielsen

Chorna, M. V., Smolniakova, N. M. and Volosov, A. M. (2016), “Market analysis as a prerequisite for determining the competitiveness of new products”, Ekonomichnyi Prostir, vol. 108, pp. 90–101.

Ukrainian business portal Delo.UA “Fair competition: the thorny path of energy drinks in the world and Ukraine”, available at: https://delo.ua/opinions/dobrosovestnaja-konkurencija-ternistyj-put-energ-373295/

Khakhaieva, M. (2020), “Marketing research of the macro-environment of the soft drinks market”, materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [materials of the International scientific-practical conference], Innovatsiinyi rozvytok ta bezpeka pidpryiemstv v umovakh neoindustrialnoho suspilstva [Innovative development and safety of enterprises in a neo-industrial society], Lutsk: University. Lesya Ukrainka, Ukraine, pp. 734–736.

Information and analytical portal Sostav.UA “Development of the soft drinks market in Ukraine”, available at: https://sostav.ua/publication/rozvitok-rinku-bezalkogolnikh-napo-v-v-ukra-n-85469.html

Official web portal of the Verkhovna Rada of Ukraine “Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts to Promote a Healthy Lifestyle for Children and Adolescents”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65601