ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ НАССР ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

якість
система якості
управління
система НАССР
ресторанний бізнес
ринок ресторанних послуг

Як цитувати

Русавська, В. А., & Чеботаєва, Т. С. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ НАССР ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (28), 78-83. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-12

Анотація

У статті досліджено основні принципи системи НАССР для вдосконалення системи управління якістю продукції та послуг у ресторанному бізнесі. З’ясовано основні положення нормативно-правового забезпечення системи НАССР в Україні, що спричинено формуванням низки нових завдань перед вітчизняними підприємствами ресторанного бізнесу, вирішення яких є досить актуальними щодо відповідності ресторанної продукції та послуг вимогам сьогодення в площині реального часу і змінних процесів різних сфер суспільства. Проаналізовано теоретичні аспекти системи управління якістю продукції та послуг у ресторанному бізнесі з огляду на праці вітчизняних та зарубіжних учених та фахівців щодо шляхів підвищення якості продукції та послуг. На основі проведеного дослідження визначено, що ефективна система управління якістю продукції та послуг у ресторанному бізнесі повинна включати в себе сукупність принципів НАССР, застосування яких надає підприємствам низку переваг завдяки тому, що система HACCP охоплює параметри безпеки продукції на всіх етапах її життєвого циклу – від отримання сировини до споживання готової продукції. Це дає впевненість у безпеці продукції, що виготовляється, полегшується визначення відповідальності за її забезпечення, а документально підтверджена впевненість у безпеці продукції підвищує довіру споживачів до продукції ресторанного закладу, з'являється можливість виходу на нові ринки послуг останнього, підвищується його конкурентоспроможність. Розкрито та обґрунтовано нормативно-правове забезпечення системи НАССР, за допомогою якого виявляються основні особливості та характеристики системи управління якістю продукції та послуг на законодавчому рівні, що є важливими для вітчизняного ринку ресторанних послуг. Результати проведеного дослідження дають змогу стверджувати, що обов’язковою умовою поліпшення сервісного обслуговування споживачів ресторанної продукції та послуг у ринкових умовах господарювання є впровадження системи НАССР як системи управління якістю та безпечністю харчової продукції, за допомогою якої визначають, оцінюють і контролюють небезпечні чинники, важливі для безпечності харчової продукції та послуг. А поточний контроль та ведення процедури документування усіх процесів дадуть змогу підприємству ресторанного бізнесу перевіряти ефективність упровадження заходів, побудованих на принципах, які передбачає система НАССР. Нормативно-правове забезпечення системи НАССР в Україні дає змогу регулювати впровадження та управління якістю на підприємствах, що в перспективі розвитку підвищить рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств ресторанного бізнесу. Визначено перспективу подальших досліджень, зокрема проведення ґрунтовного аналізу впровадження програм-передумов на конкретному підприємстві ресторанного бізнесу на відповідність вимогам законодавства, заснованим на принципах НАССР.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-12
PDF

Посилання

Давидова О. Ю., Писаревський І. М., Ладиженська Р. С. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : навчальний посібник. Харків : ХНАМГ, 2012. 468 с.

Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / пер. с англ. ; 5-е изд. Москва : Альпина Паблишер, 2012. 419 с. URL: https://balka-book.com/files/2018/11_20/10_43/u_files_store_3_1230418.pdf.

ДСТУ 4161-2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги». URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=57909.

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга. URL: https://www.assistem.kiev.ua/doc/DSTU_ISO_22000-2007.pdf.

Дубодєлова А. В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні аспекти. Проблеми економіки та управління. 2008. № 611. С. 130–134.

Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм : учебник для вузов / пер. с англ. ; под ред. Р. Б. Ноздровой. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1998. 480 с.

Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) : Наказ Мінагрополітики України від 01.10.2012 № 590. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1704-12 (дата звернення: 27.11.2020).

Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР : Наказ Мінагрополітики України від 08.08.2019 № 446. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0980-19 (дата звернення: 26.11.2020).

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/771/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 26.11.2020).

Регламент № 854/2004 Європейського Парламенту і Ради ЄС про встановлення особливих правил організації офіційного контролю над продукцією тваринного походження, призначеною для споживання людиною в їжу : Регламент ЄС від 29.04.2004 № 854/2004. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_a67 (дата звернення: 25.11.2020).

Строкович Г. В. Методологічні та методичні основи стратегічного управління якістю функціонування підприємства : монографія. Харків : НУА, 2013. 395 с.

Топольник В. Г., Котляр М. А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навчальний посібник. Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. 211 с.

Davydova, O. Yu., Pysarevskyi, I. M. and Ladyzhenska, R. S. (2012), Upravlinnia yakistiu produktsii ta posluh u hotelno-restorannomu hospodarstvi KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.

Deming, E. (2012), Vyihod iz krizisa: Novaya paradigma upravleniya lyudmi, sistemami i protsessami, 5th ed, Alpina Pablisher, available at: https://balkabook.com/files/2018/11_20/10_43/u_files_store_3_1230418.pdf

Systema upravlinnia bezpechnistiu kharchovykh produktiv. Vymohy. DSTU 4161-2003, Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv, available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=57909

Systemy upravlinnia bezpechnistiu kharchovykh produktiv. Vymohy do bud-yakykh orhanizatsii kharchovoho lantsiuha. DSTU ISO 22000:2007, Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv, available at: https://www.assistem.kiev.ua/doc/DSTU_ISO_22000-2007.pdf

Dubodielova, A. V. (2008), “Management system for the quality of hotel services: methodological aspects”, Problemy ekonomiky ta upravlinnia, № 611, pp. 130-134.

Kotler, F. (1998), Marketing. Gostepriimstvo., Audit, YuNITI, Moskva.

Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Order Ministry of Agrarian Policy of Ukraine № 590 “On approval of the Requirements for the development, implementation and application of permanent procedures based on the principles of the Food Safety Management System (HACCP)”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1704-12 (date of share: December 11, 2020)

Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Order Ministry of Agrarian Policy of Ukraine № 446 “On approval of the form of an act drawn up as a result of a state control measure in the form of an audit of permanent procedures based on the principles of HACCP, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0980-19 (date of share: December 11, 2020)

Verkhovna Rada of Ukraine (1997), Law of Ukraine “On Quality and Safety of Food Products and Food Raw Materials”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/771/97-%D0%B2%D1%80 (date of share: December 11, 2020)

European Parliament and of the Council (2004), Regulation № 854/2004 of the establishing special rules for the official control of products of animal origin intended for human consumption, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_a67 (date of share: December 11, 2020)

Strokovych, H. V. (2013), Metodolohichni ta metodychni osnovy stratehichnoho upravlinnia yakistiu funktsionuvannia pidpryiemstva: monohrafiia, Vyd-vo NUA, Kharkiv, Ukraine.

Topolnyk, V. H. and Kotliar, M. A. (2006), Metrolohiia, standartyzatsiia, sertyfikatsiia i upravlinnia yakistiu, DonDUET, Donetsk, Ukraine.