ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ЦІЛЯХ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ

PDF

Ключові слова

контроль
аналіз
фінансові результати
прибуток
збиток
споживча кооперація

Як цитувати

Воронко, Р. М., & Воронко, О. С. (2018). ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ЦІЛЯХ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ. Підприємництво і торгівля, (22), 43-49. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/79

Анотація

Розглянуто важливість показників фінансових результатів для оцінки ефективності діяльності підприємств і організацій споживчої кооперації України. Дано характеристику завдань аналізу фінансових результатів, спрямованих на виявлення факторів впливу на їх величину, розробку шляхів й конкретних заходів мобілізації виявлених резервів щодо оптимізації прибутку та підвищення рентабельності. Методика аналітичного дослідження розглянута на прикладі вивчення закономірностей змін і залежностей фінансових результатів діяльності підприємств і організацій споживчої кооперації України від певних чинників із використанням статистичних показників результатів їх роботи як інформаційної бази проведеного аналізу. Запропоновано застосування методів економетричного аналізу фінансових результатів діяльності споживчої кооперації України з метою оцінки окремих напрямів і перспектив її розвитку, спрямованих на зміцнення фінансового стану.

PDF

Посилання

Воронко О. С. Економічний аналіз : навчальний посібник. – [3-є вид.] / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 279 с.

Джонсон Дж. Эконометрические методы / Дж. Джонсон. – М. : Статистика, 1990. – 326 с.

Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит; [пер. с англ. Ю. П. Адлера, В. Г. Горского]. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 351с.

Єлейко В. І. Економетричний аналіз діяль-ності підприємств : навчальний посібник / В. І. Єлейко, Р. Д. Боднар, М. Я. Демчишин. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 368 с.

Економетричний аналіз інноваційної діяль-ності підприємств : навчальний посібник / В. І. Єлейко, Ю. Б. Миронов, М. Я. Демчишин, Р. Д. Боднар. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 220 c.

Основні показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій Кримспожив-спілки, облспоживспілок за 2010 рік. – К., 2011. – 107 с.

Показники господарсько-фінансової діяль-ності підприємств і організацій спілок споживчих товариств АР Крим, областей за 2013 рік / Всеукра-їнська центральна спілка споживчих товариств України (Укркоопспілка). – К., 2014. – 54 с.

Показники господарсько-фінансової діяль-ності підприємств і організацій спілок споживчих товариств областей за 2014 рік / Всеукраїнська центральна спілка споживчих товариств України (Укркоопспілка). – К., 2015. – 52 с.

Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій спілок споживчих товариств областей за 2015 рік / Всеукраїнська центральна спілка споживчих товариств України (Укркоопспілка). – К. : 2016. – 49 с.

Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій Кримспоживспілки, облспо-живспілок за 2012 рік. – К., 2013. – 53 с.

Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій Кримспоживспілки, обл-споживспілок за 2011 рік. – К., 2012. – 53 с.

Показники господарсько-фінансової діяль-ності підприємств і організацій системи Укооп-спілки за 2009 рік. – К., 2010. – 104 с.

Показники господарсько-фінансової діяль-ності підприємств і організацій системи Укооп-спілки за 2004-2008 роки. – К., 2009. – 146 с.

Voronko, O. S. and Shtepa, N. P. (2017), Ekonomichnyj analiz, Novyj Svit-2000, L'viv.

Dzhonson, Dzh. (1990), Ekonometrycheskie metody, Statystyka, Moscow.

Drejper, N. and Smyt, H. (1987), Prykladnoj rehressyonnyj analyz, Fynansy y statystyka, Moscow.

Yelejko, V. I. Bodnar, R. D. and Demchyshyn, M. Ya. (2011), Ekonometrychnyj analiz diial'nosti pidpry-iemstv, Navchal'na knyha – Bohdan, Ternopil'.

Yelejko, V. I. Myronov, Yu. B. Demchyshyn M. Ya. and Bodnar, R. D. (2016), Ekonometrychnyj analiz innovatsijnoi diial'nosti pidpryiemstv, Vydavnytstvo L'vivs'koho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, L'viv.

Ukoopspilka (2011), Osnovni pokaznyky hospodars'ko-finansovoi diial'nosti pidpryiemstv i orhani-zatsij Krymspozhyvspilky, oblspozhyvspilok za 2010 rik, Kyiv.

Ukrkoopspilka (2014), Pokaznyky hospodars'ko-finansovoi diial'nosti pidpryiemstv i orhanizatsij spilok spozhyvchykh tovarystv AR Krym, oblastej za 2013 rik, Vseukrainska tsentralna spilka spozhyvchykh tovarystv Ukrainy, Kyiv.

Ukrkoopspilka (2015), Pokaznyky hospodarsko-finansovoi diialnosti pidpryiemstv i orhanizatsii spilok spozhyvchykh tovarystv oblastei za 2014 rik, Vseukrainska tsentralna spilka spozhyvchykh tovarystv Ukrainy, Kyiv.

Ukrkoopspilka (2016), Pokaznyky hospodarsko-finansovoi diialnosti pidpryiemstv i orhanizatsii spilok spozhyvchykh tovarystv oblastei za 2015 rik, Vseukrainska tsentralna spilka spozhyvchykh tovarystv Ukrainy, Kyiv.

Ukoopspilka (2013), Pokaznyky hospodars'ko-finansovoi diial'nosti pidpryiemstv i orhanizatsij Krymspozhyvspilky, oblspozhyvspilok za 2012 rik, Kyiv.

Ukoopspilka. (2012), Pokaznyky hospodars'ko-finansovoi diial'nosti pidpryiemstv i orhanizatsij Krymspozhyvspilky, oblspozhyvspilok za 2011 rik, Kyiv.

Ukoopspilka (2010), Pokaznyky hospodars'ko-finansovoi diial'nosti pidpryiemstv i orhanizatsij systemy Ukoopspilky za 2009 rik, Kyiv.

Ukoopspilka (2009), Pokaznyky hospodars'ko-finansovoi diial'nosti pidpryiemstv i orhanizatsij systemy Ukoopspilky za 2004-2008 roky, Kyiv.