ІНФОРМАЦІЙНА СЕРВІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

PDF

Ключові слова

інформація
сервізація
софтизація
сфера послуг
інформаційні технології
глобалізація
неоекономіка
конкурентоспроможність

Як цитувати

Сапожник, Д. І., & Демидчук, Л. Б. (2021). ІНФОРМАЦІЙНА СЕРВІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Підприємництво і торгівля, (28), 89-96. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-14

Анотація

У статті досліджуються актуальні проблеми інформаційної сервізації в системі послуг індустрії гостинності під час процесів трансформації її інфраструктури і вимог до організації та особливостей надання у сучасних умовах в Україні. Вітчизняний інформаційний простір містить дуже мало конкретики про результати цифровізації, зокрема сфери індустрії гостинності, тому це питання потребує систематизації. Технологія трансформацій до цифрового суб’єкта господарської діяльності з надання туристичних, готельних та ресторанних послуг повинна складатися з трьох основних частин: стратегії, діджиталізації ринку й автоматизації переважної більшості операційних процесів. Стратегія починається із вбудовування діджиталізації в стратегію розвитку підприємництва у цілому. Розглянуто процес перебудови під цифрові технології підприємницьких процесів, коли актуальним стає елемент прийняття ділового рішення щодо інвестицій, зокрема придбання потрібного програмного забезпечення, технічного переоснащення та навчання персоналу, розвиток у підприємстві діджитального способу мислення; передумови вбудовування інформаційних послуг і консультування в матеріально-речове виробництво та його підстави. Проаналізовано ключові об’єкти цифрових трендів сьогодення, зокрема: інформаційні дані, що є джерелом формування конкурентоспроможності; internet of things (IoT); цифрові процеси трансформації як окремих видів підприємництва, так і цілих підприємницьких секторів; sharing economy; повна віртуалізація усіх інфраструктурних IT-систем; artificial intelligence (AI); формування та використання цифрових платформ. Розглянуто сукупність переваг, які надаються в результаті впровадження сучасних цифрових технологій та користування ними, реальні перешкоди щодо належного розвитку інформаційної сервізації в Україні. Констатовано, що у вітчизняному інформаційному просторі дуже мало конкретики про результати цифровізації. Досліджено складники сучасних інновацій в індустрії гостинності. Зроблено висновок, що основними завданнями стимулювання інноваційної діяльності галузі індустрії гостинності є: розвиток інституціональних засад інтеграції наукової, інноваційної, виробничої сфер; перетворення наукового складника на активного чинника нагромадження інноваційного потенціалу цієї галузі; формування її ефективної інноваційної інфраструктури.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-14
PDF

Посилання

Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. Київ : Знання України, 2002. 351 с.

Евстигнеева Л. П., Евстигнеев Р. Н. Экономический рост: либеральная инициатива. Москва : Наука, 2005. 519 с.

Полинко А. В. Информационная сервизация в системе обеспечения конкурентоспособности компаний сферы услуг. TERRA ECONOMICUS. 2012. Т. 10. № 1–3. С. 90–94.

Прохорчук С. В., Коропатнік Т. В. Оцінка стану інноваційного розвитку підприємств України. Бізнес-навігатор. 2010. № 3(20). URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/biznes/2010_3/2010/03/100309.pdf.

Сервизация: условия и причины возникновения, формирование «нового качества жизни». URL: https://poznayka.org/s42516t1.html.

Україна 2030 – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

Demydchuk L. B., Koval M. N., Sapozhnyk D. I. Ethnic style and national attributes in hotel and restaurant establishments. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference (May 17-19, 2020). Barca Academy Publishing: Barcelona, Spain, 2020. 788 p. P. 234–241.

Law R., Leung R. & Dimitrios B. Information technology applications in hospitality and tourism: a review of publications from 2005 to 2007. Journal of Travel & Tourism Marketing. № 26:5-6. Р. 599–623.

Jalilvand M. R., Pool J. K., Khodadadi M., Sharifi M. Information technology competency and knowledge management in the hospitality industry service supply chain. Tourism Review. September 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/335603525_Information_technology_competency_and_knowledge_management_in_the_hospitality_industry_service_supply_chain.

Sapozhnyk D. I., Koval M. N., Demydchuk L. B. Consumer component in modern approaches to the development of the hospitality industry. Current trends in the development of science and practice / Abstracts of XXI International Scientific and Practical Conference (15–16 June, 2020). Haifa, Israel : Published on Bowker LLC, 2020. 262 р.

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/.

World tourism barometer nº18 January 2020. URL: https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020/.

Ahafonova, L. H. and Ahafonova, O. Ye. (2002), Turyzm, hotel'nyj ta restorannyj biznes: tsinoutvorennia, konkurentsiia, derzhavne rehuliuvannia, Znannia Ukrainy, Kyiv, 351 s.

Evstyhneeva, L. P. and Evstyhneev, R. N. (2005), Ekonomycheskyj rost: lyberal'naia ynytsyatyva, Nauka, Moskva, 519 s.

Polynko, A. V. (2012), “Ynformatsyonnaia servyzatsyia v systeme obespechenyia konkurentosposobnosty kompanyj sfery usluh”, TERRA ECONOMICUS, T. 10, № 1-3, s. 90-94.

Prokhorchuk, S. V. and Koropatnik, T. V. (2010), “Otsinka stanu innovatsijnoho rozvytku pidpryiemstv Ukrainy”, Naukovo-vyrobnychyj zhurnal “Biznes-navihator”, № 3 (20), available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/biznes/2010_3/2010/03/100309.pdf .

Servyzatsyia: uslovyia y prychyny voznyknovenyia, formyrovanye “novoho kachestva zhyzny”, available at: https://poznayka.org/s42516t1.html.

Ukraina 2030 – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu, available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

Demydchuk, L. B. Koval, M. N. and Sapozhnyk, D. I. (2020), Ethnic style and national attributes in hotel and restaurant establishments. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference (May 17-19, 2020), Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain, 788 p., pp. 234-241.

Law R., Leung R. & Dimitrios B. “Information technology applications in hospitality and tourism: a review of publications from 2005 to 2007”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 26:5-6, 599-623.

Jalilvand M. R., Pool J. K., Khodadadi M., Sharifi M. (2019), “Information technology competency and knowledge management in the hospitality industry service supply chain”, Tourism Review, September 2019, available at: https://www.researchgate.net/publication/335603525_Information_technology_competency_and_knowledge_management_in_the_hospitality_industry_service_supply_chain.

Sapozhnyk, D. I. Koval, M. N. and Demydchuk, L. B. (2020), Consumer component in modern approaches to the development of the hospitality industry. Current trends in the development of science and practice / Abstracts of XXI International Scientific and Practical Conference (15-16 June, 2020), Haifa, Israel, Published on Bowker LLC, 262 r.

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond, World Economic Forum, available at: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/.

World tourism barometer nº18 January 2020, available at: https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020/.