ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

Ключові слова

бюджет
бюджетування
витрати
виробництво
вугледобувне підприємство
план
управління

Як цитувати

Струк, Н. С., & Кріп, М. С. (2021). ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво і торгівля, (28), 97-102. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-15

Анотація

Доведено актуальність і своєчасність дослідження передумов впровадження системи бюджетування у діяльність вугледобувних підприємств. Потреба в удосконаленні системи управління вугледобувними підприємствами зумовлена відсутністю організаційно-методичного забезпечення обліку й аналізу витрат за центрами їх виникнення та нераціональним плануванням господарської діяльності. Мета – проаналізувати елементи існуючої системи планування для з’ясування передумов впровадження системи бюджетування у діяльність вугледобувних підприємств. Використані методи аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, системного підходу уможливили систематизацію науково-прикладних напрацювань у сфері управлінського обліку діяльності вугледобувних підприємств і формулювання результатів дослідження. Емпіричною основою слугували показники діяльності вугільних шахт державного підприємства «Львіввугілля», зокрема: «Великомостівської», «Лісової», «Червоноградської», «Межирічанської», «Степової». Результати дослідження підтвердили, що діюча система планування на вугледобувних підприємствах не спроможна забезпечити достовірну оцінку факторного впливу на діяльність і вчасно виявити ризики потенційних непродуктивних втрат за центрами відповідальності. Наукова значимість публікації полягає у систематизації наукових підходів до системи бюджетування, зважаючи на найновіші дослідження українських і зарубіжних вчених у сфері управлінського обліку вугледобувних підприємств. Це дало змогу запропонувати етапи бюджетування діяльності таких підприємств, зважаючи на стратегічні пріоритети їх розвитку. Практична цінність дослідження полягає у комплексному підході до організаційної структури системи бюджетування, з урахуванням особливостей виникнення витрат у вугільній промисловості, що сприятиме чіткому розподілу відповідальності між керівниками структурних підрозділів для досягнення визначальних показників і контролю за їх динамікою. Авторами зроблені висновки, що передумовами впровадження системи бюджетування у діяльність вугледобувних підприємств є розроблення організаційних і методичних підходів до: підвищення ефективності процесів розподілу ресурсів; оптимізації витрат; контролю діяльності структурних підрозділів; оперативного отримання інформації про обсяги видобутку вугілля, розвідувальні, нарізні, гірничопідготовчі роботи.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-15
PDF

Посилання

Бондаренко Я. П., Волощенко Д. В. Удосконалення планування та використання ресурсів вугільних шахт на базі бюджетування. Економічний вісник НГУ. 2007. №1. С. 12–18.

Волинчук Ю. В. Бюджетування як інструмент управління фінансово-економічними результатами підприємства. Збірник наукових праць «Економічні науки». № 11(41). С. 17–27.

Євтушевська О. О. Теоретичні аспекти впровадження методу бюджетування витрат на виробництво. Економіка харчової промисловості. 2016. № 2. С. 64–69.

Зелікман В.Д., Ізвєкова І. М., Соколовська Р. Б. Управлінський облік: навчальний посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 198 с.

Куцик П. О. Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. Львів : В-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. 280 с.

Маляревський Ю. Д., Лабунська С. В., Безкоровайна Л. В. Управлінський облік: навчальний посібник. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. 248 с.

Папіж Ю. С. Роль бюджетування в системі управління підприємством. Економічний вісник. 2018. № 2. С. 95–99.

Папіж Ю. С. Завдання обліково-аналітичного забезпечення бюджетування підприємства. Економічний простір. 2018. №134. С. 186–194.

Поліщук С. В. Сутнісний аспект та аналіз підходів до організації бюджетування. Науково-виробничий журнал «Іноваційна економіка». 2013. № 46. С. 331–338.

Пономаренко П. І., Чоха О. М., Герасименко Т. В. Планування і контроль на гірничому підприємстві : навчальний посібник. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. 139 с.

Рудик Н. Розвиток альтернативних напрямів бюджетування як способу маркетингового управління. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. № 1. С. 69–74.

Савіна Г. Г., Бондаренко О. С. Особливості бюджетування в логістичних системах промислових підприємств. Науковий вісник Полісся. 2015. № 4. С. 56–60.

Сердюк Я. В. Бюджетування як складова фінансового планування на підприємстві. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 12(22). 2016. С. 141–145.

Тлучкевич Н.В., Нужна О.А. Бюджетування в управлінській обліковій системі. Економічний форум. 2019. №2. С. 222–228.

Трушкіна Н. В. Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту: методичне та інформаційне забезпечення. Молодий вчений. 2017. № 1(41). С. 714–717.

Baoying Fan,Yingju Yuan Constructing an assessment index system for strategic risk management in coal science and technology enterprises. International Journal of Mining Science and Technology. Vol. 26, Issue 4, July 2016, P. 653-660. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095268616300283

Jonek-Kowalska I. Consolidation as a risk management method in the lifecycle of a mining company: A novel methodological approach and evidence from the coal industry in Poland. Resources Policy. March 2019. P. 169-177. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420718304288.

Manowska А., Tobór Osadnik К., Wyganowska М. Economic and social aspects of restructuring Polish coal mining: Focusing on Poland and the EU. Resources Policy. Vol. 52. June 2017. P. 192-200. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420716304068.

Rui Qi, Sha Li, Lu Qu, Li Sun, Chengzhu Gong Critical factors to green mining construction in China: a two-step fuzzy DEMATEL analysis of state-owned coal mining enterprises. Journal of Cleaner Production. Vol. 273, November, 2020. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652620328973.

Bondarenko, Ya. P. and Voloschenko, D. V. (2007), “Improving planning and using resources of coal mines based on budgeting”, The Economic Messenger of the NMU, vol. 1, pp. 12–18.

Volynchuk, Yu. V. (2014), “Budgeting as the instrumental for management of financial and economic results of the enterprise”, Collection of scientific works “Economic Sciences”, vol. 11(41), pp. 17–27.

Yevtushevska, O. O. (2016), “Theoretical aspects of introduction of method of budgeting of charges on production”, Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol. 2, pp. 64–69.

Zelikman, V. D. and Izvekova, I. M. (2017), Upravlinskyi oblik [Managerial accounting], NMetAU, Dnipro, Ukraine.

Kutsyk, P. O. (2020), “Integrated system of accounting and internal control in market management”, Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine.

Maliarevskyi, Yu. D., Labunska, S. V. and Bezkorovaina, L. V. (2009), Upravlinskyi oblik [Managerial accounting], PH “INZHEK”, Kharkiv, Ukraine.

Papizh, Yu. S. (2018), “Role of budgeting in enterprise management system”, Ekonomichnyi visnyk, vol. 2, pp. 95–99.

Papizh, Yu. S. (2018), “Tasks of accounting and analytical support of the enterprise budgeting”, Ekonomichnyi prostir, vol. 134, pp. 186–194.

Polishchuk, S. V. (2013), “Essential aspect and analysis of approaches to the organization of budgeting”, Innovative Economy, vol. 46, pp. 331–338.

Ponomarenko, P. I., Choha, O. M. and Gerasymenko, T. V. (2013), “Planuvannia i control na girnychomy pidpryyemstvi”, National mining university, Dnipropetrovsk, Ukraine.

Rudyk, N. (2018), “Development of alternative budgeting directions as a way of marketing management”, Economic magazine of Lesya Ukrainka Eastern Europe national university, vol. 1, pp. 69–74.

Savina, Н. Н., Bondarenko, O. S. (2015), “Features of budgeting in logistics systems of industrial enterprises”, Naukovyi visnyk Polissia, vol. 4, pp. 56–60.

Serdiuk, Ya. V. (2016), “Budgeting as a component of financial planning at the enterprises», International scientific journal “Internauka”, vol. 12(22), pp. 141–145.

Tluchkevych, N. V., Nuzhna, O. A. (2019), “Budgeting in management accounting system”, Economic forum, vol. 2, pp. 222–228.

Trushkina, N. V. (2017), “Organization of marketing activity of mining enterprises in the conditions of instability in demand: methodological and informational support”, Young Scientist, vol. 1(41), pp. 714–718.

Baoying Fan and Yingju Yuan (2016), “Constructing an assessment index system for strategic risk management in coal science and technology enterprises”, International Journal of Mining Science and Technology, vol. 26, pp. 653–660.

Jonek-Kowalska, I. (2019), “Consolidation as a risk management method in the lifecycle of a mining company: A novel methodological approach and evidence from the coal industry in Poland”, Resources Policy, pp. 169–177.

Manowska А., Tobór Osadnik К. and Wyganowska М. (2017), “Economic and social aspects of restructuring Polish coal mining: Focusing on Poland and the EU», Resources Policy, vol. 52, pp. 192–200.

Rui Qi, Sha Li, Lu Qu, Li Sun and Chengzhu Gong (2020), “Critical factors to green mining construction in China: a two-step fuzzy DEMATEL analysis of state-owned coal mining enterprises”, Journal of Cleaner Production, vol. 273.