КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ: ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

PDF

Ключові слова

корпоративна соціальна відповідальність
розкриття інформації
вітчизняні підприємства
стейкхолдери

Як цитувати

Харчук, В. Ю., Чернобай, Л. І., & Рябічіна, Ю. С. (2021). КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ: ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. Підприємництво і торгівля, (28), 103-110. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-16

Анотація

У статі проаналізовано підходи до визначення суті корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Зокрема, здійснено порівняння визначень корпоративної соціальної відповідальності світовими класиками-науковцями, що досліджували КСВ та Концепцією реалізації державної політики у сфері розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні. Здійснено дослідження на предмет рівня прозорості та розкриття інформації про корпоративну соціальну відповідальність серед п’яти найбільших вітчизняних платників податків. Базуючись на наукових доробках міжнародних та вітчизняних науковців, результатах аналізу стану розкриття інформації про КСВ вітчизняними платниками податків, окреслено основні переваги від активної імплементації ідей корпоративної відповідальності та можливі труднощі, з якими можуть стикнутися суб’єкти господарювання у даному процесі. З огляду на зазначене, основна мета статті – проаналізувати рівень розвитку корпоративної соціальної відповідальності та особливості розкриття інформації, базуючись на інформації, висвітленої на офіційних сайтах вітчизняних підприємств, з урахуванням загальновизнаних ключових компонентів КСВ. Зазначений аналіз передбачав дослідження особливостей представлення та заповнення інформацією про корпоративну соціальну відповідальність, використовуючи дані з сайтів компаній. На додачу у статті наведено гіпотезу про існування тенденції до зростання рівня відкритості інформації серед вітчизняних підприємств, зокрема тих аспектів, які підприємці найбільш інтенсивно розвивають. Базуючись на отриманих результатах, сформовано перелік рекомендацій щодо ефективної імплементації ідей КСВ із метою отримання додаткових конкурентних переваг. Отримані результати дослідження можуть бути корисними як для науковців у напрямі вдосконалення моделі розвитку корпоративної соціальної відповідальності для вітчизняних потреб, так і для суб’єктів господарювання, що перебувають на шляху започаткування та підтримання КСВ і демонстрування ведення відповідального бізнесу широкому колу стейкхолдерів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-16
PDF

Посилання

Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. Київ : Стандарт, 2005. 302 с.

Харчук В. Ю. Генезис поняття «гармонійний розвиток суб’єктів господарювання». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2020. Вип. 2. № 2. С. 154–168.

Holme R., Watts, Ph. Corporate social responsibility : making good business sense. World Business Council for Sustainable Development. 2020. C. 39. URL: http://www.ceads.org.ar/downloads/Making%20good%20business%20sense.pdf.

Friedman M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine. 1970. URL: https://cutt.ly/mk6GY6E .

Концепція реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 66-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#Text.

Грицина Л. А. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 10(1). С. 99.

Соціальна відповідальність : навчальний посібник / О. Є. Кузьмін та ін. Львів : Львівська політехніка, 2016. 328 с.

Баюра Д. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління. Україна: аспекти праці. 2009. С. 21.

Сардак С.Е., Гасленко К.С. Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність: теоретичні і прикладні аспекти. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 12. С. 342–347.

Бобко Л.О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Ефективність державного управління. 2016. С. 41.

Дейч М.Є. Міжнародний досвід розвитку корпоративної соціальної відповідальності та можливості його адаптації до умов України. Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика. 2011. С. 13.

Індекс прозорості компаній України – 2019. Київ, 2020. С. 64. URL: https://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2020/11/Transp_index_2019_ua_full_web-2.pdf.

Індекс прозорості сайтів українських компаній – 2017 / укладачі: А. Зінченко, Н. Резнік, М. Саприкіна. Київ : Юстон, 2018. С. 28. URL: https://cutt.ly/Xk6GNnL.

Бочарова А.Н., Щепіліна А. Показники рівня розвитку корпоративної соціальної відповідальності на автотранспортних підприємствах. Економіка транспортного комплексу. 2017. № 30. С. 85. URL: http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/136775/133808.

Топ-100 найбільших компаній України за сумою сплати податкових платежів за 2019 рік. Бізнес в офіційних цифрах. 2020. URL: https://cutt.ly/Sk6GJC9.

Документи АТ «Укрзалізниця». URL: https://www.uz.gov.ua/about/documents_jsc/.

Звіт про управління компанії «ПрАТ «Філіп Морріс Україна». URL: https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/about-us/overview.

Сталий розвиток компанії АТ «УкрГазВидобування». URL: https://ugv.com.ua/uk/page/stalij-rozvitok.

Діяльність ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ». URL: https://www.energoatom.com.ua/ua/actvts-16.

Соціальна позиція компанії АТ «КБ «ПриватБанк». URL: https://privatbank.ua/about/social.

Kotler, Ph. (2005), Corporatyvna socialna vidpovidalnist. Yak zrobyty yakomoga bilshe dobra dlia vashoi kompanii ta suspilstva, Standard, Kyiv, Ukraine.

Kharchuk, V. Yu. (2020), Genesys poniattia “harmoniynyi rozvytok subjektiv gospodariuvannia”, Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, № 2, s. 154–168.

Holme, R. and Watts, Ph. (2020), Corporate social responsibility : making good business sense : World Business Council for Sustainable Development, available at: http://www.ceads.org.ar/downloads/Making%20good%20business%20sense.pdf

Friedman, M. (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits : The New York Times Magazine, available at: https://cutt.ly/mk6GY6E

Kontseptsia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi spryiannia rozvytkusotsialno vidpovidalnogo biznesu d Ukraini na period do 2030 roku: Rozporiadgennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.01.2020 р. [The concept of realization of state politics in the sphere of promotion of development of socially responsible business in Ukraine for the period till 2030 year], № 66-р, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#Text

Grytsyna, L. A. (2016), “Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid”, Naukovyi visnyk Ezhgorodskogo natsionalnogo universytetu, № 10(1), p. 99.

Kuzmin, O. Ye. (2016), Sotsialna vidpovidalnist: navchalnyi posibnyk, Vydavnytstvo Lvivskoi Politechniky, Lviv, Ukraine.

Bayura, D. (2009), “Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist u systemi korporatyvnogo upravlinnia”, Ukraina : aspekty pratsi.

Sardak, S. E. and Gaslenko, K. S. (2017), “Vnutrishnia korporatyvna sotsialna vidpovidalnist : teoretychni i prykladni aspekty, Economics and society, Ed. 12, p. 342-347.

Bobko, L. O. (2016), “Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini”, The effectiveness of state management.

Deich, M. Ye. (2011), “Mizhnarodnyi dosvid rozvytku korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti ta mozhlyvosti yogo adaptatsii do umov Ukrainy”, Demography, labour economics, social economics and politics.

Index prozorosti kompaniy Ukrainy 2019, available at: https://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2020/11/Transp_index_2019_ua_full_web-2.pdf

Index prozorosti saitiv ukrainskyh kompaniy – 2017 (2018) [Index of transparency of web-sites of Ukraianian companies – 2017] Edited by Zinchenko A., Reznik N., Saprykina M.; Vydavnytsvo “Yuston”, available at: https://cutt.ly/Xk6GNnL

Bocharova, A. N. and Schepilina, A. (2017), “Pokaznyky rivnia rozvytku korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti na avtotransportnyh pidpryiemstvah”, Economy of transport complex, № 30, p. 85, available at: http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/136775/133808

Top-100 naibilshyh kompaniy Ukrainy za sumoyu splaty podatkovyh platezhiv za 2019 (2020). Rating: Business in official numbers, available at: https://cutt.ly/Sk6GJC9

Dokumentatsia AT “Ukrzaliznytsia”, available at: https://www.uz.gov.ua/about/documents_jsc/

Zvit pro upravlinnia kompanii PrAT “Philip Morris Ukraina”, available at: https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/about-us/overview

Stalyi rozvytok AT “UkrGasVydobuvannia”, available at: https://ugv.com.ua/uk/page/stalij-rozvitok

Diyalnist DP “NAEK ENERGOATOM”, available at: https://www.energoatom.com.ua/ua/actvts-16

Sosialna pozytsia AT KB “PryvatBank”, available at: https://privatbank.ua/about/social