АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

PDF

Ключові слова

фінанси
економіка
безпека
криза
законодавче забезпечення

Як цитувати

Ясинська, Д. В., & Добровольська, О. В. (2021). АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ. Підприємництво і торгівля, (28), 111-115. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-17

Анотація

У роботі аналізуються норми чинного законодавства, а також міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють виникнення, зміну та припинення суспільних відносини у сфері забезпечення управління фінансово-економічною безпекою. Оскільки в Україні одним із пріоритетних напрямків вбачається забезпечення нормального функціонування управління фінансово-економічною безпекою – важливим є не лише дотримання господарюючим суб’єктам норм чинного законодавства, а і, перш за все, гідне нормативно-правове регулювання питань що стосуються ефективного забезпечення управління фінансово-економічною безпекою. Так, з метою нівелювання ризиків загроз управління фінансово-економічною безпекою суб’єкта господарювання – необхідно вжити заходів щодо затвердження відповідальності за недотримання нормального рівня фінансово-економічної безпеки на виробництві. В статті наведено порівняльну характеристику міжнародних нормативно – правових актів, що застосовують в своїх текстах поняття забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, прямо або опосередковано, а також проведено аналіз чинного законодавства, що реалізують політику у сфері фінансово-економічної безпеки. Зосереджено увагу на регулюванні чинного законодавства щодо питань фінансово-економічної безпеки, а також на динамічному розвитку суспільних відносин у даній сфері, наголошено на досягненнях серед яких прийняття проекту закону, який регламентуватиме перш за все, суспільні відносини у сфері забезпечення управління фінансово-економічною безпекою; у якому буде закріплено засади щодо її забезпечення, а також який буде регламентувати роботу центрального органу виконавчої влади, що здійснюватиме контроль за дотриманням фінансово-економічної безпеки та недопущенням кризового стану у господарській діяльності підприємства. Також запропоновано систематично здійснювати розрахунок фінансово-економічної безпеки згідно Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-17
PDF

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. Київ, 2008. 48 с. Бібліогр.: С. 43–46.

Павлова Г. Є. та ін. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки : навчальний посібник. Дніпро : Акцент ПП, 2018. 560 с.

Збірник актів нормативно-правового регулювання фінансово-економічної безпеки. / Упоряд.: О. М. Кубецька, Я. С. Палешко, Д. Б. Санакоєв. О.В. Неклеса. Дніпро : ДДУВС, 2019. 312 с.

Маляренко Т. А. Економічна безпека : навчально-методичний посібник. Донецьк : ДонДУУ, 2009. 129 с.

Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Макуха С. М. та ін. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Харків : Право, 2009. 312 с.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text

(1996) Konstytucija Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 28 chervnja 1996 r. № 254k/96-VR / Verkhovna Rada Ukrajiny. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine.

Vlasjuk, O. S. (2008), Teorija i praktyka ekonomichnoji bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku, Kyiv, Ukraine.

Pavlova, Gh. Je. ta in. (2018), Kompleksne zabezpechennja finansovo-ekonomichnoji bezpeky: navchaljnyj posibnyk, Dnipro, Ukraine.

Kubecjka, O. M., Paleshko, Ja. S., Sanakojev, D. B. and Neklesa, O. V. (2019), Zbirnyk aktiv normatyvno-pravovogho reghuljuvannja finansovo-ekonomichnoji bezpeky, Dnipro, Ukraine.

Maljarenko, T. A. (2009), Ekonomichna bezpeka: navchaljno-metodychnyj posibnyk, Donetsk, Ukraine.

Shevchenko, L. S. (2009), Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnistj ta naprjamy formuvannja: monoghrafija, Kharkiv, Ukraine.

Metodychni rekomendaciji shhodo rozrakhunku rivnja ekonomichnoji bezpeky Ukrajiny: Nakaz Ministerstva ekonomichnogho rozvytku i torghivli Ukrajiny vid 29 zhovtnja 2013 roku № 1277, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text