ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

PDF

Ключові слова

заробітна плата
нарахування заробітної плати
виплати заробітної плати
мотиваційний механізм
організація обліку

Як цитувати

Кузьмінська, К. І., & Іванова, В. С. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Підприємництво і торгівля, (25), 33-37. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-04

Анотація

У роботі проведено дослідження нормативно-правової бази, що регулює порядок обліку пла-тежів для виплати компанією, встановлено, що термін “заробітна плата” має різне тлумачення. Для оцінки заробітної плати працівників використовують ряд показників. До них відносяться нарахування заробітної плати працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінюється у грошовому вираженні), відпрацьовані та не відпрацьовані протягом часу, який виставляється на облік за виконану роботу або незалежно від джерела фінансування цих виплат. Оплата праці включає: основну зарплату фонду; фонд додаткової зарплати; інші за-охочувальні та компенсаційні виплати. Встановлено, що проблемні питання обліку розрахунків із заробітною платою виникають при здійсненні наступних операцій: контролю використання часу та забезпечення зростання продуктивності праці; своєчасного та правильного визначення сум нарахованої заробітної плати та внесків на соціальне страхування та віднесення їх до складу витрат підприємства, дотримання термінів виплат праців-никам та службовцям заробітної плати та інших виплат; обліку та моніторингу використання фонду оплати праці та інших коштів, що виділяються на оплату праці; впровадження системи мотивації працівників на підприємстві. Встановлено, що одним із можливих моментів покращення діяльності підприємства є підвищення зацікавленості працівників у ефективній діяльності. Тобто необхідно приділити особливу увагу мотиваційній діяльності з організації та сприяння підвищення продуктивності праці, включаючи виплату премій, надання бо-нусів та надбавок. Важливим напрямком вдосконалення виплат заробітної плати є запровадження здійснення аналітичних розрахунків та контролю, що зменшує кількість помилок при обробці інформації, скорочує час на виконання облікових, аналітичних та контрольних процедур, скорочує кількість ручних операцій. Таким чином, внаслідок проведеного дослідження встановлено, що у сучасних умовах господарювання правильний та ефектив-ний облік витрат на оплату праці став не лише засобом дотримання чинного законодавства, але й джерелом достовірної інформації для подальшого моніторингу та контролю витрат на оплату праці; заробітна плата працівників на підприємствах повинна безпосередньо залежати від результатів роботи і водночас впливати на її результативність, стимулювати розвиток ефективності виробництва.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-04
PDF

Посилання

Вербило О. Ф. Удосконалення обліку праці та її оплати / О. Ф. Вербило, Л. В. Мельянкова // Бух-галтерія в сільському господарстві. - № 17, 2010.

Садовніков О. А. Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці та удосконалення їх

шляхів / О. А. Садовніков, Г. В. Сировой // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – 2011. – 8(162).

Хома Д. М. Проблеми обліку та аудиту ро-зрахунків з оплати праці / Д. М. Хома // Сталий ро-звиток економіки: науково-виробничий журнал. – 2011. – №13.

Миронова Ю. Ю. Проблеми організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві / Миронова Ю. Ю. // Економіка і регіон. –2016. – №1 (56),

Закон України “Про оплату праці” № 108/95- ВР від 24 бер. 1995 р. [Електронний ре-сурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.kiev.ua.

Гунь В. О. Заробітна плата: українські та світові реалії / В. О. Гунь, К. В. Кислиця [Електрон-ний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим до-ступу : http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/2661/6/6.pdf.

Інструкції зі статистики заробітної плати: наказ Державного комітету зі статистики України від 13.01.2004 № 5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам” : наказ Міністер-ства фінансів України від 31.12.1999 р. №318: [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z027-00.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : чинне законодавство станом на 10.02.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20171013.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами і доповненнями, кодифікова-ний станом на 01.09.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Костишина Т. А. Концептуальні засади фор-мування конкурентоспроможності в оплаті праці як складової управління персоналом / Т. А. Костишина // Вісник Донецького національного університету. – 2009. – С. 48-55.

Економіка праці та соціально-трудові відно-сини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота]. – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с.

Verbilo, O. F. and Melʹyankova, L. V. (2010), Nedoskonale obhruntuvannya pratsi ta yiyi vyplaty, Bukhhalteriya v silʹsʹkomu hospodarstvi, № 17.

Sadovnikov, O. A. and Syrovoy, H. V. (2011), Suchasni problemy zafiksuvaly realʹni diyi iz vyplatoyu pratsi ta vykonannyam svoyikh shlyakhiv, Visnyk Skhidnoho ukrayinsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Volodymyra Dalya: naukovyy zhurnal, № 8 (162).

Khoma, D. M. (2011), Problemy obstezhennya ta audytoriyi spravdi iz vyplaty pratsi, Postiyno vykorystovuyutʹsya ekonomiky: naukovo-vyrobnychyy zhurnal, № 3.

Mironova, Yu. Yu. (2016), Problemy orhanizatsiyi obstezhuyutʹsya iz vyplatoyu pratsi na pidpryyemstvi, Ekonomika i pytannya, № 1 (56).

Zakon Ukrayiny “Pro oplatu pratsi” № 108 / 95- VR vid 24 ber. 1995 r. / Verkhovna Rada Ukrayiny, available at: http://www.zakon.rada.kiev.ua.

Hunʹ, V. O. and Kyslytsya, K. V. Zarobitna plata: ukrayinsʹki ta svitovi realiyi / Verkhovna Rada

Ukrayiny, available at: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/2661/6/6.pdf.

Instruktsiyi zi statystychnymy danymy shchodo sluzhbovykh platizhiv: nakaz Derzhavnoho komitetu zi statystykoyu Ukrayiny vid 13.01.2004 № 5, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04.

Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 26 “Vyplaty pratsivnykam” : nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 31.12.1999 r. №318, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z027-00.

Konstytutsiya Ukrayiny vid 28.06.1996 № 254k/96-VR : chynne zakonodavstvo stanom na 10.02.2011 r., available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed2017101.

Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 02.12.2010 № 2755-VI, zi zminamy i dopovnennyamy, kodyfikovanyy stanom na 01.09.2012, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show.

Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny vid 10.12.1971 № 322-VIII, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Kostyshyna, T. A. (2009), Kontseptualʹni zasady formuvannya konkurentospromozhnosti v oplati pratsi yak skladovoyi upravlinnya personalom, Visnyk Donetsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, s. 48-55.

Ekonomika pratsi ta sotsialʹno-trudovi vidnosyny: pidruchnyk, A. M. Kolot, O. A. Hrishnova, O. O. Herasymenko ta in. (2009), KNEU, K., 711 s.