СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

PDF

Ключові слова

інститути спільного інвестування
інвестиційні фонди
венчурні фонди
колективне інвестування
державне регулювання

Як цитувати

Черкасова, С. В. (2018). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Підприємництво і торгівля, (22), 62-68. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/82

Анотація

Розглянуто тенденції розвитку діяльності інститутів спільного інвестування в Україні. Визначено стійку тенденцію до переважаючого розвитку венчурних фондів як форми колективного інвестиційного бізнесу. Розглянуто причини зниження інтересу інвесторів до вкладень капіталу у відкриті, інтервальні та закриті невенчурні інвестиційні фонди. Наголошено на необхідності удосконалення державної політики розвитку інститутів спільного інвестування в Україні. Інститути спільного інвестування повинні мати більший вплив на розвиток стратегічно важливих галузей національної економіки та запропонувати більш привабливі фінансові інструменти для залучення наявного в суспільстві інвестиційного капіталу.

PDF

Посилання

Біловус Т. В. Особливості діяльності інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів / Т. В. Біловус // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. – Економічні науки. – 2015. – № 1 (4). – С. 27-32.

Шевченко О. М. Ефективне функціонування інститутів спільного інвестування та їх вплив на формування економіки інвестиційно-інноваційного типу в Україні / О. М. Шевченко // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – №9-10(1). – С. 30-33.

Мороз В. В. Ринок спільного інвестування в Україні: тенденції розвитку та державного регулю-вання / В. В. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 98-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_6_27.

Ворона Л. В. Функціонування інститутів спільного інвестування в Європейському Союзі /

Л. В. Ворона // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. – 2017. – № 2(2). – С. 80-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_2(2)__-18.

Криниця С. О. Інститути спільного інвесту-вання: природа, проблеми і перспективи розвитку / С. О. Криниця // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 18-21.

Аналітичні огляди індустрії управління активами в Україні : аналітичні матеріали Українсь-кої асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id.

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України № 2299-III від 15.03.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VI від 17 вересня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Про інститути спільного інвестування: Закон України № 5080-IV від 5.07.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Bilovus, T. V. (2015), Osobly`vosti diyal`nosti insty`tutiv spil`nogo investuvannya na ry`nku cinny`x paperiv, Naukovy`j visny`k MNU imeni V. O. Suxomly`ns`kogo, Ekonomichni nauky`, № 1 (4), s. 27-32.

Shevchenko, O. M. (2014), Efekty`vne funkcio-nuvannya insty`tutiv spil`nogo investuvannya ta yix vply`v na formuvannya ekonomiky` investecijno-innovacijnogo ty`pu v Ukrayini, Ekonomichny`j chasopy`s – XXI, № 9-10(1), s. 30-33.

Moroz, V. V. (2011), Ry`nok spil`nogo investu-vannya v Ukrayini: tendenciyi rozvy`tku ta derzhavnogo regulyuvannya, Investy`ciyi: prakty`ka ta dosvid, № 6, s. 98-104, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_-2011_6_27.

Vorona, L. V. (2017), Funkcionuvannya insty`tutiv spil`nogo investuvannya v Yevropejs`komu Soyuzi, Mizhnarodny`j naukovy`j zhurnal "Internauka", № 2(2), s. 80-85, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN-/mnj_2017_2(2)__18.

Kry`ny`cya, S. O. (2013), Insty`tuty` spil`nogo investuvannya: pry`roda, problemy` i perspekty`vy` rozvy`tku, Visny`k Universy`tetu ,ankivs`koyi spravy` Nacional`nogo banku Ukrayiny`, № 3, s. 18-21.

Analitychni ohliady industrii upravlinnia akty-vamy v Ukraini: analitychni materialy Ukrains'koi asotsiatsii investytsijnoho biznesu, available at: http://www.uaib.com.ua.

Osnovni pokaznyky diial'nosti bankiv Ukrainy, available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/pub-lish/printable_article?art_id.

Pro insty`tuty spil`nogo investuvannya (paiovi ta korporatyvni investytsiini fondy), Zakon Ukrainy vid 15.03.2001 r. № 2299-III, available at: http://zakon.-rada.gov.ua.

Pro aktsionerni tovarustva, Zakon Ukrainy vid 17.09.2008 r. № 514-VI, available at: http://zakon.rada.-gov.ua.

Pro insty`tuty spil`nogo investuvannya, Zakon Ukrainy vid 5.07.2012 r. № 5080-IV, available at: http://zakon.rada.gov.ua.