ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕТІНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН У БАЗОВИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

PDF

Ключові слова

економічна діяльність
економічні відносини
детінізація
організаційно-економічний механізм

Як цитувати

Августин, Р. Р. (2020). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕТІНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН У БАЗОВИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Підприємництво і торгівля, (22), 86-93. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/86

Анотація

Визначено переваги, систематизовано цілі, структуризовано етапи формування та реалізації організаційно-економічного механізму детінізації відносин у базових видах економічної діяльності. Встановлено, що забезпечення ресурсно-функціональної спроможності організаційно-економічного механізму детінізації відносин у базових видах економічної діяльності потребує формування його раціональної структурної будови, що агрегується з таких елементів як: 1) організаційний апарат та інституційно-базовий блок (інституційне середовище детінізації економіки, інструменти протидії лобіюванню комерційних інтересів з боку представників органів державної влади, система моніторингу та контролю господарських відносин); 2) економічний апарат і функціонально-галузевий блок (інструменти стимулювання юридичної реєстрації тіньових суб’єктів господарювання, засоби подолання тіньової зайнятості населення, інфраструктурне забезпечення детінізації економічних відносин).

PDF

Посилання

Головченко О. Причини виникнення і шляхи подолання тіньових економічних відносин в економіці України / Головченко О. // Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні Науки. - 2017. - № 65. - С. 47-51.

Гончарук Я. А. Масштаби та наслідки поширення тіньової економіки і корупції в умовах глобалізації / Гончарук Я. А., Флейчук М. І. // Науковий вісник ЛДУВС. - 2011. - № 1. - С. 3-18.

Дудін М. М. Вплив тіньової економіки Укрaїни нa її економічну безпеку / Дудін М. М. // Бізнесінформ. - 2016. - № 12. - С. 4-14.

Івaнов Ю. Б. Тіньовa економікa в контексті кризи держaвного упрaвління / Івaнов Ю. Б. // Проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 21-24.

Кондрат І. Тіньова економіка: сутність та сучасний стан в Україні / Кондрат І., Миндюк Т. // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.2. - С. 186-191.

Лупак Р. Л. Галузеві аспекти державної структурної політики імпортозаміщення в Україні / Лупак Р. Л. // Інтелект XXI. - 2017. - Вип. 3. - С. 36-42.

Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки : монографія / Попович В. М. – Ірпінь : Академія державної податкової служби України, 2001. – 546 с.

Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внут-рішньої торгівлі : монографія / [за ред. Куцика П. О., Васильціва Т. Г.]. – Львів : В-во “Растр-7”, 2016. – 379 с.

System transformations of the national economy: challenges and expectations : collective monograph edited by O. Vlasiuk, W. Olszewski, M. Osinska, V. Voloshyn. University of Economy Publishing House, Bydgoszcz, Poland. - 2016. - Vol. 1. - 242 р.

Vasyltsiv T. Justification of strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine / Vasyltsiv T., Lupak R. - Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 1 (175). - С. 52-60.

Holovchenko O. (2017), Prychyny vynyknennia i shliakhy podolannia tin'ovykh ekonomichnykh vidnosyn v ekonomitsi Ukrainy, Ahrarnyj visnyk Prychornomor'ia. Ekonomichni Nauky, № 65, s. 47-51.

Honcharuk, Ya. A. and Flejchuk, M. I. (2011), Masshtaby ta naslidky poshyrennia tin'ovoi ekonomiky i koruptsii v umovakh hlobalizatsii, Naukovyj visnyk LDUVS, № 1, s. 3-18.

Dudin, M. M. (2016), Vplyv tin'ovoi ekonomiky Ukrainy na ii ekonomichnu bezpeku, Biznesinform, № 12, s. 4-14.

Ivanov, Yu. B. (2015), Tin'ova ekonomika v konteksti kryzy derzhavnoho upravlinnia, Problemy ekonomiky, № 4, s. 21-24.

Kondrat I. and Myndiuk T. (2010), Tin'ova ekonomika: sutnist' ta suchasnyj stan v Ukraini, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vyp. 20.2., s. 186-191.

Lupak, R. L. (2017), Haluzevi aspekty derzhavnoi strukturnoi polityky importozamischennia v Ukraini, Intelekt XXI, vyp. 3, s. 36-42.

Popovych, V. M. (2001), Ekonomiko-krymino-lohichna teoriia detinizatsii ekonomiky, Akademiia derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, Irpin', 546 s.

Teoretyko-metodychni zasady ta prykladni mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku vnutrishn'oi torhivli, za red. Kutsyka P. O., Vasyl'tsiva T. H. (2016), V-vo “Raster-7”, L'viv, 379 s.

System transformations of the national economy: challenges and expectations : collective monograph edited by O. Vlasiuk, W. Olszewski, M. Osinska, V. Voloshyn (2016), University of Economy Publishing House, Bydgoszcz, Poland, vol. 1, 242 р.

Vasyltsiv T. and Lupak R. (2016), Justification of strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine, Aktual'ni problemy ekonomiky, № 1 (175), c. 52-60.