КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ БІОЕКОНОМІКИ В СТРУКТУРІ РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СФЕР УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

система господарювання
біоекономіка
неоекономіка
світове господарство
біотехнології
біоекономічні процеси
біоресурси
синергетична взаємодія

Як цитувати

Вдовічен, А. А., & Вдовічена, О. Г. (2018). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ БІОЕКОНОМІКИ В СТРУКТУРІ РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СФЕР УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (22), 94-100. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/87

Анотація

Стаття присвячена дослідженню підходів, які визначають: глобальний соціально-економічний порядок з позиції реалізації принципів біоекономічних пріоритетів та особливостей інтеграції економічних систем у світове господарство на всіх його рівнях; підвищення продуктивності світового господарства шляхом забезпечення світовою спільнотою умов для мінімізації економічних, технологічних, соціальних, політичних, екологічних та інших видів ризиків. Біоекономіка розглядається як економічний механізм реалізації біотехнологій, тобто як нова галузь існуючого технологічного укладу. Цінність такого підходу полягає у врахуванні триєдиного поєднання принципів сталого розвитку: економічного, соціального, біологічного. Реалізація ефективної біоекономічної стратегії можлива лише за умов синергетичної взаємодії трьох складових процесу: уряду, суспільства, господарюючих суб’єктів.

PDF

Посилання

Enriquez-Cabot J. (1998). Genomics and the World’s Economy. Economy Science, no. 281, pp. 925-926.

Sheppard А., Begley C., Rughu S., Richardson David M. (2011). Biosecurity in the new bioeconomy. Editorial overview. Current Opinion in Environmental Sustainability, no. 3, pp. 1-3.

Patermann Christian. The Knowledge-Based Bio-Economy – from Concept to Practice: Experiences in Germany and Europe, аvailable at: http://www.-bionet.nsc.ru/chair/grfb/presentations/patermann.pdf.

The European Bioeconomy in 2030. Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges. Available at: www.becoteps.org.

Новіков В. Тенденції розвитку комерційної біо-технології / В. Новіков, Ю. Сидоров, О Швед // Вісник НАН України. – 2008. – № 2. – С. 25-39.

Innovating for Sustainable Growth: A Bioecono-my for Europe. Available at: http://ec.europa.eu-/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustain-able_growth_en.pdf.

Розвиток біоекономіки та управління природо-користуванням / [М. П. Талавиря та ін.]. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко. М.М., 2012. – 353 с.

Байдала В. В. Біоекономіка в Україні: сучас-ний стан та перспективи / Байдала В. В. // Збірник праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь, 2013. – №1 (21), том 3. – С. 22-28.

Mateescu I., Popescu S., Paun L., Roata G., Bancila A., Oancea A. (2011). Bioeconomy. What is bioeconomy? How will bioeconomy develop the next two Decades. Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii, vol. 21, no. 2, pp. 451-456.

Шубравська О. В. Біоекономіка: аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки України / Шубравська О. В. // Економіка України. – 2010. – №10. – С. 63-73.

Дульська І. В. Чи поїде Україна швидкісним потягом НТП? (Маніфест технологічного розвитку країни) / І. В. Дульська // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – №1 (5), том 1. – С. 80-92.

Стратегія розвитку біоресурсів на біоеконо-мічній основі : монографія / [С. Д. Мельничук, М. П. Талавиря, В. В. Жебка та ін.]. - Ніжин, 2014. – 488 с.

Вдовічен А. А. Макроекономічні диспро-порції економіки України: сутність та особливості формування : монографія / А. А. Вдовічен ; Національний університет біоресурсів і природо-користування України. – К., 2017. – 310 с.

Enriquez-Cabot, J. (1998), Genomics and the World’s Economy, Economy Science, no. 281, pp. 925-926.

Sheppard, А., Begley, C., Rughu, S., Richardson, David M. (2011), Biosecurity in the new bioeconomy. Editorial overview, Current Opinion in Environmental Sustainability, no. 3, pp. 1-3.

Patermann, Christian. The Knowledge-Based Bio-Economy – from Concept to Practice: Experiences in Germany and Europe, аvailable at: http://www.-bionet.nsc.ru/chair/grfb/presentations/patermann.pdf.

The European Bioeconomy in 2030. Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges, available at: www.becoteps.org.

Novikov, V., Sidorov, Yu. and Shved, O. (2008), Tendentsii rozvytku komertsijnoi biotekhnolohii, Vis-nyk NAN Ukrainy, no. 2, pp. 25-39.

Innovating for Sustainable Growth: A Bioeco-nomy for Europe, available at: http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_en.pdf.

Talavyria, M. P. ta in. (2012), Rozvytok bioekonomiky ta upravlinnia pryrodokorystuvanniam, Nizhyn, 353 p.

Bajdala, V. V. (2013), Bioekonomika v Ukraini: suchasnyj stan ta perspektyvy, Zbirnyk prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), Melitopol, no. 1 (21), vol. 3, pp. 22-28.

Mateescu, I., Popescu, S., Paun, L., Roata, G., Bancila, A., Oancea, A. (2011), Bioeconomy. What is bioeconomy? How will bioeconomy develop the next two Decades. Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii, vol. 21, no. 2, pp. 451-456.

Shubravska, O. V. (2010), Bioekonomika: ana-liz svitovoho rozvytku ta peredumovy dlia stanovlennia v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy, Ekonomika Ukrainy, no.10, pp. 63-73.

Dul's'ka, I. V. (2012), Chy poide Ukraina shvydkisnym potiahom NTP? (Manifest tekhnolohich-noho rozvytku krainy), Biuleten' Mizhnarodnoho Nobelivs'koho ekonomichnoho forumu, no. 1 (5), vol. 1, pp. 80-92.

Mel'nychuk, S. D., Talavyria, M. P., Zhebka V. V. ta in. (2014). Stratehiia rozvytku bioresursiv na bioekonomichnij osnovi, Nizhyn, 488 p.

Vdovichen, A. A. (2017), Makroekonomichni dysproportsii ekonomiky Ukrainy: sutnist' ta osobly-vosti formuvannia ; Natsional'nyj universytet bioresur-siv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, K., 310 p.