ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

PDF

Ключові слова

розвиток
харчове
підприємство
структура
інновація
прибуток

Як цитувати

Ощипок, І. М., & Бліщ, Р. О. (2021). ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Підприємництво і торгівля, (29), 41-47. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-07

Анотація

У статті розглянуто питання формулювання чинників ефективного розвитку харчової промисловості України. Обґрунтовано теоретичні і прикладні засади визначення факторів ефективної виробничої діяльності підприємств харчової промисловості у напрямі підвищення рівня їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках. Розглянуто роль інноваційних центрів із реалізації результатів наукових досліджень або наукової діяльності, в яких наукові знання перетворюються на справжній прибуток і які супроводжуються незмінними маркетинговими дослідженнями, організацією каналів збуту і комерційних угод. Розглянуто розроблення наукомісткої продукції для харчової промисловості на основі результатів інноваційного процесу як паралельно-послідовного здійснення науково-дослідницької, науково-технічної, виробничої, маркетингової діяльності підприємства. Описано структуру інноваційного процесу високотехнологічних підприємств (плантаріїв) харчової галузі промисловості на основі чотирьох основних етапів: фундаментальних, прикладних досліджень, дослідних і технологічних робіт, виробництва нової продукції та її комерціалізації. Показано, що всі етапи взаємопов’язані і взаємозалежні та узгоджуються з метою систематизації механізмів управління. Установлено найважливішу потреба сучасних харчових виробництв і підприємств – можливість зміни їхньої структури з метою перепрофілювання на випуск нової продукції, затребуваної ринком або державою. Показано, що харчова індустрія володіє специфічним життєвим циклом, до якого входять продукти, виробничо-територіальні локалізації і самі підприємства, що формуються з окремих рубежів. Сформульовані основні напрями формування та використання конкурентних переваг харчових підприємств. Зазначено, що вільна підприємницька діяльність дає можливість підприємствам харчової промисловості не лише залучати та використовувати доступні чинники виробництва відповідно до своїх потреб, а й здійснювати роботу з формування нових конкурентних переваг у тих сферах, які є більш привабливими та необхідними.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-07
PDF

Посилання

Науково-інноваційна інфраструктура регіону в контексті розвитку готельно-ресторанної індустрії / І. М. Ощипок та ін. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2018. Вип. 21. С. 25–32.

Ощипок І. М., Лоїк Г. Б. Інформаційна інфраструктура регіону як засіб забезпечення розвитку підприємств сфери обслуговування. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2019. Вип. 58. С. 69–75.

Крисанов Д. С., Бужимська К. О. Трансформації в харчових галузях та їх інформаційно-технологічна модернізація. Економіка АПК. 2010. № 7. С. 113–121.

Кириченко О. До проблеми розвитку харчової промисловості. Економіка України. 2000. № 10. С. 82–84.

Карпунь І. Н. Структура і середовище національної інноваційної системи України. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.14. С. 193–200.

Гармашова О. П. Пріоритетні напрями інноваційного забезпечення конкурентоспроможності України. Вісник СевНТУ. 2012. № 130. С. 48–55.

Бутко М. П., Бердар М. М. Підходи до визначення чинників формування ефективної виробничо-просторової організації підприємств харчової промисловості. Економiка та держава. 2018. № 6. С. 28–32.

Traill W. B., Meulenberg M. Innovation in food industry. Agribusiness. 2002. № 18. № 1. S. 1–21.

Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / пер. з англ. В. Старка. Київ : Києво-Могил. акад., 2011. 242 с.

Тур О. Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи. Економiст. 2016. № 11. URL: http://ua-ekonomist.com/archive/2016/11/Tur.pdf.

Oschypok, I. M. Petryshyn, N. Z., Blisch, R. O. and Popovych, M. P. (2018), “Naukovo-innovatsijna infrastruktura rehionu v konteksti rozvytku hotel'no-restorannoi industrii”, Visnyk L'vivs'koho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, № 21, s. 25–32.

Oschypok, I. M. and Loik, H. B. (2019), “Informatsijna infrastruktura rehionu iak zasib zabezpechennia rozvytku pidpryiemstv sfery obsluhovuvannia”, Visnyk L'vivs'koho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, № 58, s. 69–75.

Krysanov, D. S. and Buzhyms'ka, K. O. (2010), “Transformatsii v kharchovykh haluziakh ta ikh informatsijno-tekhnolohichna modernizatsiia”, Ekonomika APK, № 7, s. 113–121.

Kyrychenko O. (2000), “Do problemy rozvytku kharchovoi promyslovosti”, Ekonomika Ukrainy, № 10, s. 82–84.

Karpun', I. N. (2010), “Struktura i seredovysche natsional'noi innovatsijnoi systemy Ukrainy”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, № 20.14, s. 193–200.

Harmashova, O. P. (2012), “Priorytetni napriamy innovatsijnoho zabezpechennia konkurentospromozhnosti Ukrainy”, Visnyk SevNTU : zb. nauk. pr., № 130, s. 48–55.

Butko, M. P. and Berdar, M. M. (2018), “Pidkhody do vyznachennia chynnykiv formuvannia efektyvnoi vyrobnycho-prostorovoi orhanizatsii pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti”, Ekonomika ta derzhava, № 6, s. 28–32.

Traill, W. B. and Meulenberg M. (2002), “Innovation in food industry”, Agribusiness, № 18(1), s. 1–21.

Shumpeter, J. A. (2011), Teoriia ekonomichnoho rozvytku: doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu / per. z anhl. V. Starka, Vyd. dim “Kyievo-Mohyl. akad.”, Kyiv, Ukraine.

Tur O. (2016), “Ekzohenni ryzyky rynkovoi stijkosti pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti: suchasnyj stan ta stratehichni perspektyvy”, Ekonomist, № 11, lystopad, available at: http://ua-ekonomist.com/archive/2016/11/tur.pdf.