СХЕМАТИКА ДІЙ ІНСАЙДЕРІВ У СИСТЕМІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

PDF

Ключові слова

кадрова безпека
інсайдер
економічна безпека
суб’єкт господарювання

Як цитувати

Панченко, В. А. (2018). СХЕМАТИКА ДІЙ ІНСАЙДЕРІВ У СИСТЕМІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Підприємництво і торгівля, (22), 101-107. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/88

Анотація

Сформована повноцінна формалізована модель дій інсайдерів у системі кадрової безпеки суб’єктів господарювання, побудована на основі міжнародного стандарту методології функціонального моделювання IDEF0. Це дозволить запропонувати розробку математичної інтерпретації завдання виявлення інсайдерів у системі кадрової безпеки суб’єктів господарювання, а також провести аналіз економічного ефекту використання пропонованої моделі і можливих наслідків дій інсайдерів. Визначено, що проблема внутрішньої кадрової безпеки суб’єктів господарювання повинна займати гідне місце в плані розвитку підприємницької діяльності та отримувати всі необхідні ресурси (людські, організаційні, фінансові та ін.) для впровадження, реалізації та дотримання вимог кадрової безпеки суб’єктів господарювання.

PDF

Посилання

Верин В. П. Преступления в сфере экономики / В. П. Верин. – М. : Дело, 2002. – 215 с.

Кавун С. В. Жизненный цикл системы эконо-мической безопасности предприятия / С. В. Кавун // Управління розвитком. – 2008. – № 6. – С. 17-21.

Кавун С. В. Инсайдер – угроза экономической безопасности / С. В. Кавун, И. В. Сорбат // Управ-ління розвитком. – 2008. – № 6. – С. 7-11.

Кавун С. В. Математическая интерпретация задачи выявления инсайдеров в организации (предприятии) / С. В. Кавун, И. В. Сорбат // Научный журнал “Экономика: проблемы теории и практики”. - Днепропетровск : Руснаука, 2009. – Т. 246. – № 4. – С. 862-869.

Олейников Е. А. Экономическая и националь-ная безопасность : учебник для вузов / Е. А. Олейников. – М. : Экзамен, 2005. – 768 с.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 240 с.

Гуров М. П. Теневая экономика и эконо-мическая преступность в вопросах и ответах : учебное пособие / Гуров М. П., Кудрявцев Ю. А. – СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002. – 237 с.

Кавун С. В. Модель інтелектуального управ-ління системою кадрової безпеки підприємства / С. В. Кавун, В. А. Панченко // Науковий вісник : Серія економічна : збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів : Вид-во ЛьДУВС, 2017. – Вип. 2. – С. 190-198.

Кавун С. В. Аналіз категоріального апарату у сфері кадрової безпеки / С. В. Кавун, В. А. Панченко // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання. – Дніпро : Дніпровський державний аграр-но-економічний університет, 2017. – № 1. – http://-www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6150.

Кавун С. В. Класифікація індикаторів управління кадровою безпекою підприємства / С. В. Кавун, В. А. Панченко // Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели. Колективна монографія / [под ред. докт. экон. наук, проф. В. С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой]. – Х. : ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. – 668 с. – С. 482-502.

Кавун С. В. Підхід до оцінювання кадрової безпеки підприємства з позицій релевантних функ-цій управління персоналом / С. В. Кавун, В. А. Панченко // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали X міжна-родної науково-практичної інтернет-конференції 5-6 квітня 2018 р. – Х. : ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 224 с. – C. 73-77.

Verin V. P. (2002), Prestupleniya v sfere ekonomiki, Delo, M., 215 s.

Kavun, S. V. (2008), Zhiznennyy tsikl sistemy ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya, Upravle-niye razvitiyem, № 6, s. 17-21.

Kavun, S. V. and Sorbat, I. V. (2008), Insayder - ugroza ekonomicheskoy bezopasnosti, Upravleniye razvitiyem, № 6, s. 7-11.

Kavun, S. V. and Sorbat, I. V. (2009), Matema-ticheskaya interpretatsiya zadachi vyyavleniya insayde-rov v organizatsii (predpriyatii), Nauchnyy zhurnal “Ekonomika: problemy teorii i praktiki”, Rusnauka, Dnepropetrovsk, t. 246, № 4, s. 862-869.

Oleynikov, Ye. A. (2005), Ekonomicheskaya i natsional'naya bezopasnost', Ekzamen, M., 768 s.

Geyets, V. M. Kizim, N. A. Klebanova, T. S. and Chernyak, A. I. (2006), Modelirovaniye ekonomi-cheskoy bezopasnosti: gosudarstvo, region, predpri-yatiye, KHNEU, KH., 240 s.

Gurov, M. P. and Kudryavtsev, YU. A. (2002), Tenevaya ekonomika i ekonomicheskaya prestupnost' v voprosakh i otvetakh, Sankt-Peterburgskiy universitet MVD Rossii, SPb., 237 s.

Kavun, S. V. and Panchenko, V. A. (2017), Model' intellektual'nogo upravleniya sistemoy kadrovoy bezopasnosti predpriyatiya, Vestnik Seriya: ekonomi-cheskaya: Sbornik nauchnykh trudov L'vovskogo gosudarstvennogo universiteta vnutrennikh del, Izd. L'DUVS, L'vov, vyp. 2, s. 190-198.

Kavun, S. V. and Panchenko, V. A. (2017), Analiz kategorial'nogo apparata v sfere kadrovoy bezopasnosti, Effektivnaya ekonomika: Elektronnoye nauchnoye spetsializirovannoye izdaniye, Izd. Dnep-rovskiy gosudarstvennyy agrarno-ekonomicheskiy uni-versitet, Dnepr, № 1, http://www.economy.nayka.com.-ua/?op=1&z=6150.

Kavun, S. V. and Panchenko, V. A. (2018), Klassifikatsiya indikatorov upravleniya kadrovoy bezopasnost'yu predpriyatiya, Informatsionnaya ekono-mika: etapy razvitiya, metody upravleniya, modeli. Kollektivnaya monografiya, pod red. dokt. ekon. nauk, prof. V. S. Ponomarenko, dokt. ekon. nauk, prof. T. S. Klebanovoy, VSHEM - KHNEU im. S. Kuznetsa, Khar'kov, 668 s., s. 482-502.

Kavun, S. V. and Panchenko, V. A. (2018), Podkhod k otsenke kadrovoy bezopasnosti predpriyatiya s pozitsiy relevantnykh funktsiy upravleniya persona-lom, Sovremennyye problemy modelirovaniya sotsial'-no-ekonomicheskikh sistem : materialy X mezhduna-rodnoy nauchno-prakticheskoy Internet-konferentsii 5-6 aprelya 2018, VSHEM - KHNEU im. S. Kuznetsa, Khar'kov, 224 s., с. 73-77.