ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНДУСТРІЄЮ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

PDF

Ключові слова

соціум
індустрія туризму
регіон
система
чинники впливу
механізм управління
організаційно-економічні процеси

Як цитувати

Підвальна, О. Г., & Богуславська , С. І. (2021). ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНДУСТРІЄЮ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД. Підприємництво і торгівля, (29), 48-52. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-08

Анотація

У статті розвиток регіонального туризму розглядається як соціально-економічний феномен єдиної, цілісної соціально-економічної системи, де економіка і соціологія є її основними підсистемами. Під час дослідження організаційно-економічного механізму управління індустрією туризму в регіонах застосовано системний підхід. Визначено, що організаційно-економічні процеси в туристичній індустрії в регіонах є рухом елементів соціальної системи, її підсистем, будь-якого соціального об'єкта та здійснюються під дією внутрішніх і зовнішніх умов; на побудову організаційно-економічного механізму управління в туристичній індустрії регіону впливають соціальні зміни в динаміці. Кожен організаційно-економічний механізм у туристичній індустрії регіону складається з декількох стадій, що розрізняються за змістом і механізмами, способами взаємозв'язку компонентів, що визначає його напрям і темпи на даній стадії. Означено характерні риси організаційно-економічних процесів у туристичній індустрії регіону, які дають змогу вважати його ядром, центральним моментом соціокультурної ситуації в регіоні. У теоретичному аспекті якісні зміни, вироблені організаційно-економічними процесами в туристичній індустрії регіону, розмежовано на горизонтальні і вертикальні рівні. На підставі розглянутої методології організаційно-економічних процесів у туристичній індустрії регіону сформовано визначення організаційно-економічних процесів у туризмі та розглянуто систему чинників впливу організаційно-економічних процесів (соціальної системи) на розвиток туристичної індустрії і туристичної галузі регіону в цілому. Обґрунтовуючи туризм як категорію соціальну та масовості, визначено основні численні чинники, вплив яких може визначати рівень туристичного попиту: загальноекономічні (добробут суспільства і збільшення вільного часу); соціально-демографічні (вікова структура, структура сім’ї, рівень доходів та освіти населення, співвідношення міського і сільського населення); чинники культурного і суспільно-психологічного характеру.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-08
PDF

Посилання

Василькевич Л. О. Організаційно-економічний підхід до визначення сутності і структури механізму формування моделі поведінки споживачів в умовах туристичної сфери. Інноваційна економіка. 2012. № 3. С. 126–129.

Кондрацька Л. Організаційно-економічний механізм використання курортно-рекреаційних зон Тернопільської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Географія. 2010. № 2. Вип. 28. С. 140–147.

Паламарчук О. М. Сутність та формування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства. Економічний вісник університету. 2011. № 17/2. С. 333–342.

Шиманська В. В. Конкурентоспроможність туристичного комплексу Житомирщини. Економіка. Управління. Інновації. 2010. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10shvvtkzh.pdf.

Гелей Л. О. Шляхи підвищення якості управління підприємством. Вісник Львівського інституту економіки і туризму. 2011. № 2. С. 35–38.

Трохимець О. І., Шелеметьєва Т. В. Практика стратегічного планування в системі управління розвитком туризму в Україні. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2018. № 4(103). С. 70–78.

Щепанський Е. Програмно-цільовий метод державного регулювання розвитком туристично-рекреаційної сфери. URL: http://www.univer.km.ua/visnyk/1616.pdf (дата звернення: 16.01.2019).

Швец И. Ю. Пространственно-региональная кластеризация туристического комплекса. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 2. С. 65–73.

Vasylkevych, L. O. (2012), “Organizational and economic approach to determining the nature and structure of the mechanism of forming a model of consumer behavior in the tourism sector ”, Innovatsiina ekonomika, № 3, s. 126–129.

Kondratska, L. (2010), “Organizational and economic mechanism of using resort and recreational areas of Ternopil region”, Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu: heohrafiia, № 2(28), s. 140–147.

Palamarchuk, O. M. (2011), “The essence and formation of organizational and economic mechanism for managing the competitiveness of the enterprise”, Ekonomichnyi visnyk universytetu: zb. nauk. prats uchenykh ta aspirantiv, Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody, № 17/2, s. 333–342.

Shymanska, V. V. (2010), “Competitiveness of the tourist complex of Zhytomyr region”, Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii: elektronne naukove fakhove vydannia [Online], № 2, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10shvvtkzh.pdf. (accessed 4 April 2021).

Helei, L. O. (2011), “Ways to improve the quality of enterprise management”, Visnyk Lvivskoho instytutu ekonomiky i turyzmu: zb. nauk. Statei, № 2, s. 35–38.

Trokhymets, O. I. and Shelemetieva, T. V. (2018), “The practice of strategic planning in the management system of tourism development in Ukraine”, Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, № 4 (103), s. 70–78.

Shchepanskyi, E. (2016), “Program-target method of state regulation by the development of the tourist and recreational sphere”, available at: http://www.univer.km.ua/visnyk/1616.pdf (accessed 4 April 2021).

Shvets, Y. Yu. (2011), “Spatial-regional clustering of the tourist complex”, Marketynh i menedzhment innovatsii, № 2, s. 65–73.