УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ЯК ІМПУЛЬС ПЕРЕХОДУ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ

PDF

Ключові слова

забруднення довкілля
екологічні інновації
сталий розвиток
принципи сталого розвитку
екологічна економіка
глобальний зелений курс

Як цитувати

Сагайдак, Ю. А., & Харченко, Т. Б. (2021). УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ЯК ІМПУЛЬС ПЕРЕХОДУ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ. Підприємництво і торгівля, (29), 61-65. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-10

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам екологізації діяльності підприємств України шляхом впровадження екологічних інновацій. Висвітлено основні екологічні проблеми України, визначено найбільших забруднювачів атмосферного повітря, вод та ґрунтів, серед яких транспорт, промисловість, енергетика та сільське господарство. Зазначено, що вирішення проблем забруднення довкілля промисловими об’єктами лежить в площині зміни підходів до контролю охорони навколишнього природного середовища, використання новітніх маловідходних та/або безвідходних технологій, повної модернізації промислового комплексу та закріплення правових та економічних механізмів, що стимулювали б такі зміни. Авторами акцентовано увагу на тому, що існуючі обсяги забруднення довкілля, низькі темпи екологічної модернізації, повільні темпи впровадження екологічних інновацій ставлять під загрозу можливість виходу українських підприємств на міжнародні ринки. Окреслено, що перехід до Європейського зеленого курсу можливий шляхом екологічної модернізації виробництва українських товаровиробників, запровадження екологічних інновацій є одним з ефективних шляхів досягнення принципів сталого розвитку та забезпечення економічного зростання. Авторами наголошується, що впровадження Європейського зеленого курсу вимагає від бізнес-структур модернізації промислового виробництва, досягнення вуглецевої нейтральності та технологічної модернізації відповідно до вимог європейських стандартів. Встановлено, що напрямками фінансування стали проєкти енергетичної модернізації, розвитку альтернативної транспортної інфраструктури, відновлювальних джерел енергії, мережі громадського транспорту тощо. Зроблено висновок, що основним кроком до реалізації принципів глобального зеленого курсу є розробка та імплементація методик вимірювання забруднень навколишнього середовища, що дасть змогу контролювати виконання підприємствами вимог екологічного законодавства і виявляти порушників на основі чітких і зрозумілих критеріїв.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-10
PDF

Посилання

Велика промислова екологізація або як здійснюють екомодернізацію підприємств у ЄС. URL: https://ecolog-ua.com/news/velyka-promyslova-ekologizaciya-abo-yak-zdiysnyuyut-ekomodernizaciyu-pidpryyemstv-u-yes (дата звернення: 12.03.2021)

Європейськийзелений курс для України: важливі рішення і проблеми. URL:https://ecolog-ua.com/news/yevropeyskyy-zelenyy-kurs-dlya-ukrayiny-vazhlyvi-rishennya-ta-problemy (дата звернення: 11.03.2021)

Писаренко Т., Кваша Т., Рожкова Л. Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь. Київ : УкрІНТЕІ, 2020.

Рейтинг інновацій 2020 та криза COVID: Україна посіла 45-е місце та Китай у лідерах. Київ, 2020. URL: https://innovation.24tv.ua/reytingu-innovatsiynih-krayin-ukrayina-novini-ukrayini-i-svitu_n1438009 (дата звернення: 16.03.2021).

Скороход І.С., Ребрина Н.Г. Дослідження факторів впливу на еко-інноваційну діяльність підприємств в умовах транскордонного співробітництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 2(106).

Упровадження інновацій на промислових підприємствах. Державна служба статистики України. Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.03.2021)

Zhylinska, O., Sitnicki, M., Vikulova, A. Systematic Assessment of Innovative Potential of a Research University. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 2. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-38-44

“Large-scale industrial greening or how to carry out eco-modernization of enterprises in the EU”, available at: https://ecolog-ua.com/news/velyka-promyslova-ekologizaciya-abo-yak-zdiysnyuyut-ekomodernizaciyu-pidpryyemstv-u-yes (accessed 12 March 2021).

“European green course for Ukraine: important solutions and problems”, available at: https://ecolog-ua.com/news/yevropeyskyy-zelenyy-kurs-dlya-ukrayiny-vazhlyvi-rishennya-ta-problemy (accessed 11 March 2021).

Pisarenko, T., Kvasha, T. and Rozhkova, L. (2020), Innovatsiina diialnist v Ukraini u 2019 rotsi: naukovo-analitychnadopovid, UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.

“Innovation Ranking 2020 and the COVID Crisis: Ukraine ranked 45th and China the leaders”, available at: https://innovation.24tv.ua/reytingu-innovatsiynih-krayin-ukrayina-novini-ukrayini-i-svitu_n1438009 (accessed 16 March 2021).

Skorokhod, I. S. and Rebrina, N. G. (2014), “Research of factors of influence on eco-innovative activity of enterprises in the conditions of cross-border cooperation”, Sotsialno-ekonomichni problem suchasnoho period Ukrainy, № 2 (106).

State Statistics Service of Ukraine (2021), “Implementation of innovations in industrial enterprises”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 03 March 2021).

Zhylinska, O., Sitnicki, M. and Vikulova, A. (2019), “Systematic Assessment of Innovative Potential of a Research University”, Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5. № 2. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-38-44