СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ У МАЛОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ

PDF

Ключові слова

підприємництво
малий бізнес
мале підприємництво
зайнятість
ринок праці

Як цитувати

Статівка, Н. В., Орел, Ю. Л., & Кучерява, К. Я. (2021). СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ У МАЛОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ. Підприємництво і торгівля, (29), 66-72. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-11

Анотація

У статті досліджено стан і основні тенденції зайнятості у малому підприємництві. Аналіз основних показників зайнятості показав, що за період 2013-2019 рр. чисельність зайнятих на малих підприємствах скоротилася на 13,3 %, у фізичних осіб-підприємців, навпаки, зросла на 12,8 %. У таких видах економічної діяльності, як «освіта», «тимчасове розміщування й організація харчування», «інформація та телекомунікації», «оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» малий сектор забезпечує більш ніж три чверті робочих місць по країні. Натомість у «промисловості», «оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів», «тимчасовому розміщуванні й організації харчування», «фінансовій та страховій діяльності», «професійній, науковій та технічній діяльності» частка зайнятих скорочується і такі структурні зміни є результатом абсолютного відтоку трудових ресурсів, а не переміщення в інші галузі. Встановлено, що впроваджувані урядом зміни у сфері регулювання трудових відносин сприяли частковій легалізації зайнятих у малому підприємництві, зростанню показників рівня витрат на оплату праці та рентабельності витрат на персонал. Здійснені розрахунки виявили тенденцію зростання рівня продуктивності праці відносно витрат на її оплату. При цьому рівень заробітних плат на малих підприємствах надалі лишається низьким, вдвічі меншим порівняно з великими. Але достовірність офіційних показників та отримуваних розрахунків знижують недоліки у класифікації суб’єктів господарювання за їх розмірами, верифікації суб’єктів малого підприємництва, статистичній інформації та високий рівень тінізації малого підприємництва в цілому. Проведене дослідження дає підстави висновувати, що малий сектор виконує свою соціальну функцію, є однією з основних сфер працевлаштування, надаючи робочі місця для 47,9 % зайнятого населення. Проблема із зайнятістю криється не у самих масштабах працевлаштування, а у забезпеченні таких умов, за яких малий бізнес легально працював би та сплачував конкурентоспроможну заробітну плату. Не вичерпними, але основними стримуючими факторами зайнятості у малому підприємництві визначено складність адміністрування та податкове навантаження.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-11
PDF

Посилання

Бетлій О. Підвищення мінімальної зарплати: чому так раптово та яка ціна для економіки. Аналітична платформа VoxUkraine. URL: https://voxukraine.org/uk/minimal-wage-ua/ (дата звернення: 28.03.2021).

Вдовенко Ю., Денисюк Г., Горюнов Д., Кравченко О. Огляд малого і середнього підприємництва в Україні 2018/2019. Фокус на європейській інтеграції. Київ, 2020. 76 с.

Демків М. Михайло Демків: «5-7-9 не таксі, а урядова програма». Аналітична платформа VoxUkraine. URL: https://voxukraine.org/uk/mihajlo-demkiv-5-7-9-ne-taksi-a-uryadova-programa/ (дата звернення: 03.04.2021.)

Дергалюк Б. В., Цупко А. В. Проблеми зайнятості на малих підприємствах в умовах кризи. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Випуск 14. Частина 4. С. 133–135.

Діяльність суб’єктів великого, малого та мікропідприємництва, 2019 : стат. збірник. Київ, 2020. 343 с.

Діяльність суб’єктів господарювання, 2018: стат. збірник. Київ, 2019. 146 с.

Дубровський В. Рейтинг схем ухилення від податків: на чому український бюджет «втрачає» найбільше. Аналітична платформа VoxUkraine. URL: https://voxukraine.org/uk/rejting-shem-uhilennya-vid-podatkiv-ina-chomu-ukrayinskij-byudzhet-vtrachaye-najbilshe/ (дата звернення: 30.03.2021).

Інклюзивний розвиток бізнесу: жіноче підприємництво : аналітичне дослідження / підготов. В. Смаль; в рамках діяльності проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст». Київ, 2018. 134 с. URL: https://www.minregion.gov.ua/about/politika-gendernoyi-rivnosti/tsikavo-ta-korisno-pro-gender/analitychne-doslidzhennya-inklyuzyvnyj-rozvytok-biznesu-zhinoche-pidpryyemnycztvo/ (дата звернення: 05.04.2021).

Капітан В. В. Розвиток малого бізнесу в контексті вирішення проблеми зайнятості в Україні. Innovative Solutions in Modern Science. 2017. № 1(10). URL: https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/1086 (дата звернення: 20.03.2021).

Міца В. В. Роль малого підприємництва у економічному і соціальному розвитку громад. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 23–27.

Молодь України – 2017: результати соціологічного дослідження / Центр незалежних соціологічних досліджень «Омега». Київ, 2017. 128 с.

Нові колосальні штрафи за порушення законодавства про працю у 2017 році. Аналітичний портал KMP.UA. URL: http://kmp.ua/uk/analytics/infoletters/new-enormous-fines-for-violations-of-labor-legislation-in-2017/ (дата звернення: 20.03.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-19#Text (дата звернення: 25.03.2021).

Про внесення змін до Кодексу законів про працю України : Закон України від 12 грудня 2019 р. №378-IX URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/378-20#Text (дата звернення: 02.04.2021).

Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 504-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 18.03.2021).

Про утворення Офісу розвитку малого і середнього підприємництва при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.10.2018 р. № 1500. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1500731-18#Text (дата звернення: 15.03.2021).

Сірий Є. В. Сучасне становище молодіжного підприємництва: статистичний та соціологічний вимір. Демографія та соціальна економіка. 2020. № 1 (39). С. 63–78.

Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»: Верховна Рада України восьмого скликання, 27.11.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15#Text (дата звернення: 15.03.2021).

SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2020: Assessing the Implementation of the Small Business Act for Europe, SME Policy Index, European Union, Brussels / OECD Publishing, Paris, 2020. 58 p. URL: https://doi.org/10.1787/8b45614b-en (дата звернення: 02.04.2021).

Betlij, O. (2016), “Raising the minimum wage: why so suddenly and what the price is for the economy”. VoxUkraine analytical platform, available at: https://voxukraine.org/uk/minimal-wage-ua/ (accessed 28 March 2021).

Vdovenko, Ju., Denysjuk, Gh., Ghorjunov, D. and Kravchenko, O. (2020), “Oghljad malogho i serednjogho pidpryjemnyctva v Ukrajini 2018/2019. Fokus na jevropejsjkij integhraciji” [Review of small and medium enterprises in Ukraine 2018/2019. Focus on European integration], Kyiv, Ukraine.

Demkiv, M. “Mykhailo Demkiv: “5-7-9 is not a taxi, but a government program”. VoxUkraine analytical platform, available at: https://voxukraine.org/uk/mihajlo-demkiv-5-7-9-ne-taksi-a-uryadova-programa/ (accessed 3 April 2021).

Derghaljuk, B. V. and Cupko, A. V. (2015), “Problems of employment in small enterprises in a crisis”, Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu, vol. 14, part 4, pp. 133–135.

State Statistics Service of Ukraine (2020), “Dijaljnistj sub'jektiv velykogho, malogho ta mikropidpryjemnyctva, 2019. Statystychnyj zbirnyk” [Activities of large, small and micro enterprises, 2019. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Kyiv, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine (2019), “Dijaljnistj sub'jektiv ghospodarjuvannja, 2018. Statystychnyj zbirnyk”. [Business activities, 2018. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Kyiv, Ukraine.

Dubrovsjkyj, V. (2018), “Rating of tax evasion schemes: what the Ukrainian budget “loses” the most.” VoxUkraine analytical platform, available at: https://voxukraine.org/uk/rejting-shem-uhilennya-vid-podatkiv-ina-chomu-ukrayinskij-byudzhet-vtrachaye-najbilshe/ (accessed 3 April 2021).

Smalj, V. (2018), “Inkljuzyvnyj rozvytok biznesu: zhinoche pidpryjemnyctvo : analitychne doslidzhennja” [Inclusive business development: women's entrepreneurship: an analytical study], Pidghotovleno v ramkakh dijaljnosti proektu mizhnarodnoji tekhnichnoji dopomoghy “Partnerstvo dlja rozvytku mist” [Prepared in the framework of the international technical assistance project “Partnership for Urban Development”], 134 p., available at: https://www.minregion.gov.ua/about/politika-gendernoyi-rivnosti/tsikavo-ta-korisno-pro-gender/analitychne-doslidzhennya-inklyuzyvnyj-rozvytok-biznesu-zhinoche-pidpryyemnycztvo/ (accessed 5 April 2021).

Kapitan, V. V. (2017), “Small business development in the context of solving the employment problem in Ukraine”, Innovative Solutions in Modern Science, vol. 1 (10), available at: https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/1086 (accessed 20 March 2021).

Mica, V. V. (2016), “The role of small business in economic and social development of communities”, Investyciji: praktyka ta dosvid, № 15, pp. 23–27.

Center for Independent Sociological Research “Omega” (2017), “Molodj Ukrajiny – 2017: rezuljtaty sociologhichnogho doslidzhennja” [Youth of Ukraine - 2017: results of a sociological survey], Kyiv, Ukraine.

Analytical portal KMP.UA. (2017), “New huge fines for violating labor laws in 2017”, available at: http://kmp.ua/uk/analytics/infoletters/new-enormous-fines-for-violations-of-labor-legislation-in-2017/ (accessed 20 March 2021).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine “About modification of some legislative acts of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-19#Text (accessed 25 March 2021).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On amendments to the Labor Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/378-20#Text (accessed 2 April 2021).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “About approval of Strategy of development of small and average business in Ukraine for the period till 2020”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80#Text (accessed 18 March 2021).

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2018), “Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “About creation of Management of development of Small and Average business at the Ministry of Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1500731-18#Text (accessed 15 March 2021).

Siryj, Je. V. (2020), “The current situation of youth entrepreneurship: statistical and sociological dimension”, Demoghrafija ta socialjna ekonomika, № 1 (39), pp. 63–78.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), “Agreement on a coalition of parliamentary factions “European Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15#Text (accessed 15 March 2021).

OECD et al. (2020), SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2020: Assessing the Implementation of the Small Business Act for Europe, SME Policy Index, European Union, Brussels / OECD Publishing, Paris, available at: https://doi.org/10.1787/8b45614b-en (accessed 2 April 2021).