SMART-МЕТОД У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

PDF

Ключові слова

SMART-критерії
географія туризму
туристичні об’єкти
туристичний продукт
промоція

Як цитувати

Стукан, Т. М., & Осадчий, А. А. (2021). SMART-МЕТОД У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ. Підприємництво і торгівля, (29), 73-77. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-12

Анотація

У статті наведена ефективність використання SMART-методу для формулювання чітких, зрозумілих цілей для бізнесу туристичної сфери. Охарактеризований перелік SMART-критерії при формуванні завдань для досягнення поставленої мети для розвитку туристичної сфери. Визначені основні 4 переваги, які отримує бізнес виходячи із поставлених завдань та цілей за базовими критеріями SMART-методу. Визначено головну мету туристичної сфери, що зумовлює необхідність пошуку нових напрямів, завдяки яким дана галузь буде затребуваною, популярною та формуватиме пізнаваність бренду регіону. Виділено чотири напрями, розвиваючи та удосконалюючи, які у короткостроковому періоді можна досягти SMART-мети туристичної галузі регіону. Приведений перелік ТОП-10 туристичних об’єктів Херсонщини, які є та будуть затребувані серед відвідувачів, але яким не вистачає ще масової впізнаваності та розрекламованості серед широкого загалу. Проаналізовано стан відвідуваності туристами Херсонської області по районам регіону за 2019-2020 рр. та зміни, що відбулися. Визначено, що поліпшення туристичної інфраструктури області призведе до якісних змін та підвищення економічної ефективності в сфері регіонального туризму, що тим самим забезпечить реалізацію завдань за методикою SMART. Визначено пріоритетні напрями в плані підвищення промоції туристичної сфери Херсонщини. Рекомендовано на Херсонщині посилювати розвиток якісного внутрішнього туризму, адже він є основним драйвером збереження та відродження галузі. Визначено, що туризм в час коронакризи буде носити такий характер: коротших термінів відпочинку; переважання індивідуального пересування (автотуризм); індивідуальне розміщення; вибір оздоровчого, морського та сільського туризму. Дані чинники посилюють пріоритетність розвитку внутрішнього регіонального туризму, що дозволить перезапустити цю сферу і зменшити негативні наслідки коронакризи і створить основу для підвищення конкурентоспроможності області як туристичного регіону. Приведено пріоритетні напрями в плані підвищення промоції туристичної сфери Херсонщини.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-12
PDF

Посилання

Грановська В. Г., Крикунова В. М., Морозова О. С., Кацемір Я. В., Бойко В. О., Дуга В. О. Економіка туризму : навчальний посібник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 208 с.

Кирилов Ю. Є., Дуга В. О. Агротуристична діяльність в подальшому розвитку аграрного сектору економіки України. Таврійський науковий вісник. 2015. Вип. 91. С. 248–254.

Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г., Алєщенко Л. О. Формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 45–55.

Кормягина Н. Н. Smart-туризм как часть Smart-концепции. Маркетинг и логистика: научно-практический журнал. 2017. Выпуск №6 (14). С. 45–57.

Офіційний сайт Управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації. URL: https://visitkherson.gov.ua/ (дата звернення: 10.03.2021).

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 168 від 16.03.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 (дата звернення: 03.03.2021).

Hranovska, V. H., Krykunova, V. M., Morozova, O. S., Katsemir, Ya. V., Boiko, V. O. and Duha, V. O. (2020), Ekonomika turyzmu: navchalnyi posibnyk, OLDI-PLIuS, Kherson, Ukraine.

Kyrylov, Yu. Ye. and Duha, V. O. (2015), “Ahroturystychna diialnist v podalshomu rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy”, Tavriiskyi naukovyi visnyk, № 91, s. 248–254.

Kyrylov, Yu. Ye., Hranovska, V. H. and Alieshchenko, L. O. (2020), “Formuvannia konkurentnykh perevah subiektiv turystychnoi haluzi”, Economy of APK, № 5, s. 45–55.

Kormiahyna, N. N. (2017), “Smart-turyzm kak chast Smart-kontseptsyy”, Marketynh y lohystyka: nauchno-praktycheskyi zhurnal, № 6 (14), s. 45–57.

Ofitsiinyi sait Upravlinnia turyzmu ta kurortiv Khersonskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii [Official web-site Management tourism and resorts of Kherson regional state administration], available at: https://visitkherson.gov.ua/ (accessed 10 March 2021).

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 168 vid 16.03.2017 [On approval of the Tourism Development and Resorts Development Strategy for the period up to 2026: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 168 from 16.03.2017], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 (accessed 03 March 2021).