ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНИХ ОБЛІКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

PDF

Ключові слова

комунікаційний підхід
інформаційно-комунікаційна система
облікове повідомлення
обліковий сигнал
стратегічні облікові комунікації

Як цитувати

Гринь, В. П. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНИХ ОБЛІКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ. Підприємництво і торгівля, (25), 38-44. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-05

Анотація

Обґрунтовано доцільність розробки теоретичних засад здійснення стратегічних облікових ко-мунікацій як елемента системи стратегічного менеджменту підприємства. Розкрито структуру бухгалтерсь-кого обліку як інформаційно-комунікаційної системи у складі стратегічних комунікацій підприємства. Визна-чено поняття стратегічної облікової комунікації як процес передачі різних видів повідомлень та сигналів (папе-рових, електронних), що мають на меті здійснення впливу на процес прийняття стратегічних рішень та ре-алізацію стратегічних ініціатив підприємства, а також на стратегічні інвестиційно-позикові рішення його зовнішніх стейкхолдерів. Розглянуто особливості здійснення облікових повідомлень суб’єктами ведення бухгал-терського обліку. Визначено порядок перетворення облікової інформації та формування облікових сигналів. Обґрунтовано роль та обов’язки основних суб’єктів здійснення стратегічної комунікаційної взаємодії (суб’єкти перетворення та передачі облікової інформації стратегічного спрямування; одержувачі облікової інформації стратегічного спрямування). Проаналізовано два основні канали передачі повідомлень в системі стратегічних облікових комунікацій. Виділено та обґрунтовано два основні види стратегічних облікових комунікацій підприєм-ства. Проаналізовано порядок впливу шумів на якість облікової інформації в обліково-комунікаційних системах. Проаналізовано шляхи зменшення інформаційних шумів в обліково-комунікаційних системах. Розроблено кла-сифікацію інформаційних шумів в стратегічному обліковому комунікаційному процесі. Обґрунтовано основні особливості здійснення стратегічних облікових комунікацій на підприємстві. Ідентифіковано та обґрунтовано основні відмінності стратегічних облікових комунікацій від традиційного процесу формування та оприлюднення облікової інформації на підприємстві.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-05
PDF

Посилання

Бандура Д. Функціональна роль обліку в управлінні підприємством / Д. Бандура, Л. Вейкрута // Вісник Львів. ун-ту. Серія екон. – 2009. – Вип. 41. – С. 80-83.

Лаговська О. А. Обліково-аналітичне забезпе-чення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія : монографія / Лаговська О. А. - Жито-мир : ЖДТУ, 2012. – 676 с.

Муравський В. В. Комп’ютерно-ко-мунікаційна форма обліку : монографія / В. В. Му-равський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 486 с.

Петренко С. М. Оцінка інформаційних потреб управління в обліковій інформації / С. М. Петренко // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник на-укових праць. – 2012. – Вип. 33. – С. 513-518.

Hallahan K. Defining Strategic Communication / K. Hallahan, D. Holtzhausen, B. van Ruler, D. Verčič, K. Sriramesh // International Journal of Strategic Communication. – 2007. – Vol. 1, Iss. 1. – P. 3-35.

Imhoff E. The relation between perceived accounting quality and economic characteristics of the firm // Journal of Accounting and Public Policy. – 1992. – Vol. 11 (2). – P. 97-118.

Lau Y. W. Noise in accounting information: the signal detection theory perspective / Y. W. Lau // International Journal of Economics and Management. – 2008. – Vol. 2 (1). – P. 179-193.

Palepu K. G. Business Analysis and Valuation: Text and Cases / K. G. Palepu, V. L. Bernard, P. M. Healy, E. Peek. – Cengage Learning EMEA, 2007. – 788 p.

Ross J. F. The information content of accounting reports: an information theory perspective / J. F. Ross // Information. – 2016. – Vol. 7 (3). – P. 1-23.

Salvary S. C. Accounting in context of communication, language, and information theories: a

partial analysis / S. C. Salvary // Електронний ресурс. Режим доступу: https://papers.ssrn.com/sol3/results.cfm?RequestTimeout=50000000

Weaver W. The mathematics of communication / W. Weaver // Scientific American. – 1949. – Vol. 181, No. 1. – P. 11-15.

Bandura, D. (2009), Funktsionalna rol obliku v upravlinni pidpryiemstvom, Visnyk L'viv. un-tu, 41, pp. 80-83.

Lagovska, O. A. (2012), Oblikovo-analitychne zabezpechennia vartisno-oriientovanoho upravlinnia: teoriia ta metodolohiia, Zhytomyr, ZhDTU.

Muravskuy, V. V. (2018), Kompiuterno-komunikatsiina forma obliku, Ternopil, TNEU.

Petrenko, S. M. (2012), Otsinka informatsiinykh potreb upravlinnia v oblikovii informatsii, Torhivlia i rynok Ukrainy. Tematychnyj zbirnyk naukovykh prats', 33, pp. 513-518.

Hallahan, K., & Holtzhausen, D., & van Ruler, B., & Verčič, D., & Sriramesh, K. (2007), Defining Stra-tegic Communication. International Journal of Strategic Communication, 1, 1, pp. 3-35.

Imhoff, E. (1992), The relation between per-ceived accounting quality and economic characteristics of the firm. Journal of Accounting and Public Policy, 11 (2), pp. 97-118.

Lau, Y. W. (2008), Noise in accounting infor-mation: the signal detection theory perspective. Interna-tional Journal of Economics and Management, 2 (1), pp. 179-193.

Palepu, K. G. Bernard, V. L. Healy, P. M. and Peek, E. (2007), Business Analysis and Valuation: Text and Cases. Cengage Learning EMEA.

Ross, J. F. (2016), The Information Content of Accounting Reports: An Information Theory Perspective. Information, 7 (3), pp. 1-23.

Salvary, S. C. (2005), Accounting in context of communication, language, and information theories: a partial analysis, available at: https://pa-pers.ssrn.com/sol3/results.cfm?Re-questTimeout=50000000.

Weaver, W. (1949), The mathematics of communication. Scientific American, 181, 1, pp. 11-15.