ПОШУК НОВИХ ШЛЯХІВ КОМУНІКАЦІЇ З КЛІЄНТАМИ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ ДЛЯ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

PDF

Ключові слова

ресторанний бізнес
ресторан
інноваційні технології
впровадження
комунікація
маркетинг
лояльність

Як цитувати

Завадинська, О. Ю. (2018). ПОШУК НОВИХ ШЛЯХІВ КОМУНІКАЦІЇ З КЛІЄНТАМИ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ ДЛЯ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Підприємництво і торгівля, (22), 115-119. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/90

Анотація

Стаття присвячена дослідженню специфіки ресторанного бізнесу, як галузі сфери послуг, яка передбачає не тільки поліпшення якості життя людей, але і правильно вибудуваних стосунків з клієнтами, грамотної маркетингової політики і PR-стратегії. Проаналізована сучасна ситуація використання інноваційних маркетингових методик для підвищення лояльності споживачів закладів ресторанного господарства за кордоном і в Україні. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України. Основні результати дослідження полягають у виявленні необхідності використання інноваційних маркетингових методик для підвищення лояльності споживачів послуг закладів ресторанного господарства. У статті зазначено, що одним із найпотужніших інструментів в боротьбі за лояльність споживачів є подальше впровадження маркетингових інновацій. Виявлено, що для їх ефективного впровадження суб’єктам ресторанного господарства необхідна розробка стратегії по управлінню та стимулюванню лояльності гостей. Наукова новизна полягає в розробленні напрямів удосконалення процесів підвищення лояльності споживачів послуг сфери ресторанного бізнесу. Практичне значення одержаних результатів виявляється в можливості застосування традиційного і нестандартного маркетингу, запропонованих шляхів комунікації з клієнтами в роботу закладів ресторанного господарства з метою удосконалення їх виробничо-торгівельної діяльності, що дозволить їм ефективно реалізовувати послуги та бути конкурентоздатними у жорстких ринкових умовах господарювання.

PDF

Посилання

Акулич И. А. Маркетинг / Акулич И. А. – Минск : Высшая школа, 2000. – 58 с.

Белоусова С. Н. Маркетинг / Белоусова С. Н., Белоусов А. Г. – Ростов на Дону : Феникс, 2001. – С. 103-104.

Завадинська О. Ю. Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів ресто-ранного господарства / Завадинська О. Ю. // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси, 2016. Т. 1.

Пономарьова Н. М., Пономарьов А. М. Новітні підходи до сучасних маркетингових комуні-кацій, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gisap.eu/ru/node/534.

Русалова А. М. Сучасні маркетингові комунікації в управлінні підприємствами ресто-ранного бізнесу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81-/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&-P2-1DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2015_4_36.pdf.

Terenzio O. 12 tips for creating restaurant marketing emails that work, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://openforbusiness.-opentable.com/tips/12-tips-for-creating-restaurant-mar-keting-emails-that-work/.

Van Praet D. How Brands Addict Us [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://-www.psychologytoday.com/blog/unconscious-branding/201709/how-brands-addict-us.

Walter E. Top 25 restaurants on social media [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://-www.forbes.com/sites/ekaterinawalter/2014/11/24/top-25-restaurants-on-social-media/#5de6d57111c1.

Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Таргетування.

Akulych, I. A. (2000), Marketyng, Vysshaja shkola, Minsk, 58 s.

Belousova, S. N. and Belousov, A. G. (2001), Marketyng, Feniks, Rostov na Donu, s. 103-104.

Zavadynska, O. U. (2016), Zastosuvannia inno-vatsijnykh protsesiv u hospodarskij diialnosti zakladiv restorannoho hospodarstva, Turystychnyj ta hotel'no-restorannyj biznes v Ukraini: problemy rozvytku ta rehuliuvannia : materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Cherkasy, p. 38-41, T. 1.

Ponomarova, N. M. and Ponomarov, A. M. (2017), Novitni pidkhody do suchasnykh marke-tynhovykh komunikatsij, available at : //gisap.eu-/ru-/-node/534.

Rusalova, A. M. Suchasni marketynhovi komuni-katsii v upravlinni pidpryiemstvamy restorannoho biz-nesu, available at : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/-irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=-&IMAGE_FILE-_-DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2015_4_36.pdf.

Terenzio O. 12 tips for creating restaurant marketing emails that work, available at : http://openfor-business.opentable.com/tips/12-tips-for-creating-resta-urant-marketing-emails-that-work/.

Van Praet D., How Brands Addict Us, available at: https://www.psychologytoday.com/blog/uncons-ci-ous-branding/201709/how-brands-addict-us.

Walter E. Top 25 restaurants on social media, available at : https://www.forbes.com-/sites-/ekaterina-walter/2014/11/24/top-25-restaurants-on-social-media-/#5de6d57111c1.

Wikipedia, available at : https://uk.wikipedia.org-/wiki/Таргетування.