СУЧАСНІ МОДЕЛІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

PDF (English)

Ключові слова

гібридна війна
гібридні загрози
моделі гібридної війни
нові концепції
глобалізація

Як цитувати

Дугінець, А. В., & Бусарєва, Т. Г. (2021). СУЧАСНІ МОДЕЛІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ. Підприємництво і торгівля, (30), 33-37. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-05

Анотація

В результаті широкомасштабних процесів і тенденцій, що відбуваються в останні десятиліття в умовах глобалізації та інформаційної революції, більш-менш помітним метаморфоз піддаються форми, методи, засоби і, відповідно, трактування національних інтересів і національної безпеки. На цьому тлі в останні роки в військово-політичний лексикон стрімко увійшло поняття «гібридні війни». Воно не тільки міцно утвердилася в науковій і публіцистичній літературі, а також у засобах масової інформації, а й широко використовується в офіційних документах, що визначають поведінку держав на міжнародній арені. Нові концепції і способи ведення гібридної війни сьогодні розвиваються дуже швидко, що вимагає перегляду класичних військових методів прогнозування і планування як наступальних, так і оборонних стратегій. Як і будь-яка інша війна, гібридні війна являє собою область недостовірного і невизначеного. Недостовірність розвідувальної інформації і постійне втручання випадковостей призводять до того, що сторони конфлікту в дійсності стикаються з абсолютно іншим станом речей, ніж очікували, і це не може не відбиватися на плануванні або принаймні на тих уявленнях про обстановку, які лягли в основу стратегічних планів. Перетворення гібридної війни в новий вид міждержавного протистояння висуває в число першочергових проблему використання сучасних інструментальних засобів підтримки і прийняття рішень. Застосування для цієї мети моделі гібридної війни все більш виходить за рамки чисто наукової сфери, перетворюючи її в ефективний фактор забезпечення національної безпеки країн. Для вироблення ефективних стратегії і контрстратегії гібридної війни потрібно впровадження нових технологій, заснованих на моделюванні і застосуванні. Симбіоз сучасних наукових знань і підходів дозволяє вивчати, прогнозувати і планувати сучасні гібридні військові конфлікти як нелінійні об'єкти, що функціонують в умовах високого ступеня невизначеності. Створена для цих цілей модель повинна легко вбудовуватися в процес прийняття політичних і військових рішень і з урахуванням складності даної діяльності носити інтегральний характер. Такий підхід дозволить отримувати адекватне уявлення про складні, постійно змінюються феномени гібридної війни і гібридних загроз і враховувати їх в системі забезпечення національної і глобальної безпеки.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-05
PDF (English)

Посилання

Kilcullen D. The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One. Oxford University Press; 2019, p. 20–24.

Арзуманян Р. В. Стратегия иррегулярной войны: теория и практика применения. Теоретические и стратегические проблемы концептуализации, религиозные и военно-политические отношения в операционной среде иррегулярных военных действий. Михайловский А. Б., ред. Москва : АНО ЦСОиП, 2015. C. 12–16.

Чижевский Я. А. Развитие военно-политического дискурса: представляем неологизмы «асимметричный конфликт» и «гибридная война». Политическая наука. 2016. C. 269–283.

Nemeth W. J. Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare, Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California. 2019. P. 30–35.

Bachmann S. D., Gunneriusson H. Russia’s hybrid war in the East: the integral nature of the information sphere. Georgetown Journal of International Affairs. 2019. P. 45–49.

Kilcullen, D. (2019), The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One. Oxford University Press.

Arzumanian, R. V. (2015), “Strategiay irregulyarnoi voinu: teoriay i praktika primeneniya”, ANO TsSOiP, Moscow, Russia.

Chyzhevskyi, Ya. A. (2016), Razvinie voenno-politicheskogo diskursa: predstavlyem neologismu “assimetrichnogo konflikta” i “gibridnaya voina”, Political Science.

Nemeth, W. J. (2019), Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare, Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California.

Bachmann, S. D. and Gunneriusson, H. (2019), “Russia’s hybrid war in the East: the integral nature of the information sphere”, Georgetown Journal of International Affairs.