РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

PDF

Ключові слова

бізнес-планування
бізнес-план
бізнес-модель
інновації
фінансово-інвестиційні ресурси
підприємство
суб’єкт господарювання

Як цитувати

Маматова, Л. Ш. (2021). РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ. Підприємництво і торгівля, (30), 44-47. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-07

Анотація

У статті розглянуто необхідність бізнес-планування для суб’єктів господарювання та роль бізнес-плану. Визначено систему зовнішніх та внутрішніх чинників впливу процес бізнес-планування. Бізнес-планування для підприємства є методом залучення фінансово-інвестиційних ресурсів та для інвесторів – підтвердженням цільового використання коштів та результативності проєкту. Зазначено, що бізнес-планування вирішує основне питання економіки у виборі успішного методу співвідношення факторів виробництва з вирішенням проблем у вичерпності ресурсів для задоволення потреб суспільства. Узагальнено цілі, яким підпорядковується розроблення бізнес-плану підприємством, та завдання бізнес-планування. За рахунок відповідності та збалансованості цілей і вигід внутрішніх та зовнішніх користувачів визначено результати, які повинно включати в себе бізнес-планування задля ефективного впровадження в діяльність підприємств. Бізнес-планування відіграє важливу роль в управлінні та формуванні стратегії розвитку підприємства, а отже, це дало можливість визначити для кожного учасника процесу бізнес-планування результативність в ефективній діяльності підприємства. Бізнес-план виконує зовнішню функцію для інвесторів та внутрішню – для бізнес-одиниці, а саме є інструментом бізнес-планування та механізмом контролю і реалізації бізнес-стратегії на підприємстві. Бізнес-планування дає змогу здійснити кількісне й якісне обґрунтування оптимального управлінського рішення, систематизувати та конкретизувати відповідності цілей і результату стратегії, визначити джерела інформації та достовірність відповідно до ситуації на підприємстві. Визначено, що ефективна структура бізнес-плану має включати в себе кількісні й якісні характеристики проєкту відповідно до вибраного результату задля його впровадження та вирішити цілу низку завдань. Роль бізнес-планування у розвитку діяльності підприємств зводиться до можливості концентрації усіх видів наявних та потенційних ресурсів для визначення системи поточних та майбутніх напрямів розвитку суб’єкта господарювання з метою створення інноваційної продукції та використання інноваційних технологій, задоволення потреб споживачів та отримання фінансових результатів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-07
PDF

Посилання

Chykurkova A. D., Khomenko A. А. Financial safety of enterprises of agroindustrial complex as basis them innovative development. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine. Volume 2. Kielce. Poland. 2018. Р. 117–132.

Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування / С. Ф. Покропивний та ін. Київ : КНЕУ, 2002.

Управління проєктами : навчальний посібник / за ред. О. В Ульянченко, П. Ф. Цигікал. Харків, 2010. 522 с.

Дмитриев И. А. Бизнес-план как основная составляющая инвестиционного проекта. Инвестиционные процессы. 2009. № 5. С. 24–29.

Телетов О. С. Бізнес-планування : навчальний посібник. Суми : СумДУ, 2008. 213 с.

Лаврук В. В. Методичні основи бізнес-планування в контексті формування галузевої стратегії. Стратегія інноваційного розвитку економіки. 2012. № 3. С. 15–20.

Свириденко С. В. Бізнес-план як ефективний інструмент планування інвестиційних заходів в умовах мінливого зовнішнього середовища. Стратегія інноваційного розвитку економіки. 2012. № 5. С. 17–25.

Череп А. В., Лисенко Е. А. Необхідність бізнес-планування. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. T. 1. С. 118–122.

Чичун В. А., Паламарчук В. Д. Бізнес-планування як фактор успішної підприємницької діяльності. Соціум. Наука. Культура. 2010. № 21(18). С. 58–63.

Chykurkova, A. D. and Khomenko, A. A. (2018), “Financial safety of enterprises of agroindustrial complex as basis them innovative development”, National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine, Kielce, Poland.

Pokropivny, S. F., Sobol, S. M., Shvidenko, G. O. and Derevyanko, G. O. (2002), “Business plan: technology of development and substantiation”, KNEU, Kiev, Ukraine.

Ulyanchenko, O. V. and Tsigikal, P. F. (ed.) (2010), “Project management: textbook”, Khark. nat. agrarian. univ. V. V. Dokuchaeva, Kharkiv, Ukraine.

Dmitriev, I. A. (2009), “Business plan as the main component of the investment project”, Investment processes, № 5, s. 24–29.

Teletov, O. S. (2008), “Business planning: textbook in the discipline "Business Plan" for students”, Sumy State University, Sumy, Ukraine.

Lavruk, V. V. (2012), “Methodical bases of business planning in the context of formation of branch strategy”, Strategy of innovative economic development, № 3, s. 15–20.

Sviridenko, S. V. (2012), “Business plan as an effective tool for planning investment activities in a changing environment”, Strategy of innovative economic development, № 5, s. 17–25.

Cherep, A. V. and Lysenko, E. A. (2009), “The need for business planning”, Bulletin of Khmelnytsky National University, no 6, vol. 1, s. 118–122.

Chichun, V. A. and Palamarchuk, V. D. (2010), “Business planning as a factor of successful business activity”, Society. Science. Culture, № 21 (18), s. 58–63.