ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ ЗА УЧАСТЮ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

Ключові слова

мале підприємництво
регіон
кластер
державно-приватне партнерство
організаційна структура

Як цитувати

Сидорук, І. С. (2021). ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ ЗА УЧАСТЮ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво і торгівля, (30), 52-58. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-09

Анотація

У статті розглянуто організаційну структуру регіонального економічного кластера за участю малих підприємств та обґрунтовано переваги державно-приватного партнерства для учасників такого об’єднання. В умовах економічної нестабільності актуальною темою для дослідження є пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності регіонів України. Особливої уваги потребують промислові регіони, в яких галузі спеціалізації представлені великими підприємствами із застарілими технологіями виробництва. Рушійною силою для реструктуризації економіки таких регіонів та диверсифікації діяльності підприємств є активізація малого підприємництва. Для стимулювання розвитку промислових регіонів запропоновано створення регіональних економічних кластерів у пріоритетних галузях за участю малих підприємств. Представлена організаційна структура кластера сприяє розв’язанню проблем фінансування, збуту, мінімізації ризику для суб’єктів малого підприємництва, а саме: створення єдиної науково-технологічної платформи виробництва продукції на базі світових інноваційних технологій; забезпечення сприятливих умов для безперервного оновлення виробництва, розширення спектра наявних можливостей розвитку підприємств; розвиток ефективної кооперації як між підприємствами, які є учасниками кластера, так і зі сторонніми організаціями. Перспективною основою для формування успішного регіонального економічного кластера є державно-приватне партнерство. Застосування державно-приватного партнерства під час формування регіональних економічних кластерів дасть змогу малому підприємництву отримати доступ до раніше закритих сфер економіки, збільшити можливості отримання кредитів від вітчизняних і зарубіжних фінансово-кредитних установ під державні гарантії. Перевагами участі держави у кластерних об’єднаннях на основі державно-приватного партнерства є можливість залучити приватний капітал до реалізації регіональних інвестиційних проєктів, підвищити ефективність управління об’єктами державної власності та, зекономивши власні фінансові ресурси, все ж залишитися власником активів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-09
PDF

Посилання

Delgado M., Porter M., Stern S. Defining clusters of related industries. Journal of Economic Geography. 2016. Vol. 16. № 1. P. 1–38.

Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці : монографія. Київ : Логос, 2004. 848 с.

Авершин С. В., Мехович С. А. Роль держави в процесі створення й підтримки інноваційних кластерів. Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. 2021. № 1–2(155–156). С. 12–22.

Фарат О. В. Побудова системи організаційних заходів щодо забезпечення розвитку інноваційних кластерів. Вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». 2018. Т. 1. № 28. С. 173–177.

Бугрова О. О. Державно-приватне партнерство як середовище для формування ефективних стратегій розвитку підприємств. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2017. Т. 2. № 1. С. 14–20.

Ходякова К. С. Державно-приватне партнерство як інструмент реформування промислового сектору економіки. Актуальні проблеми державного управління. 2019. № 1(55). С. 102–107.

Косач І. А., Журман С. М. Державно-приватне партнерство в АПК України: стратегічні аспекти. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4(20). С. 127–136.

Землянкін А. І., Підоричева І. Ю. Інноваційна діяльність у промислових регіонах України: поточний стан, тенденції, виклики. Економіка промисловості. 2015. № 2(70). С. 5–19.

Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01 липня 2010 р. № 2404-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text

Delgado, M, Porter, M., Stern, S. (2016), “Defining clusters of related industries”, Journal of Economic Geography, vol. 16, no 1, pp. 1–38.

Sokolenko, S. I. (2004), Klastery v hlobalnii ekonomitsi [Clusters in the global economy], Lohos, Kyiv, Ukraine.

Avershyn, S., Mekhovych, S. (2021), “Role of state in the process of creation and support of innovative clusters”, Energy saving. Power engineering. Energy audit, vol. 1–2 (155–156), pp. 12–22.

Farat, O. V. (2018), “Building systems of organizational measures to provide innovation clusters development”, Scientific Bulletin of KSU. Series «Economic Sciences», vol. 1, no. 28, pp. 173–177.

Bugrova, O. О. (2017), “The public-private partnership as the environment for creating strategies for enterprises’ effective development”, Scientific Papers NaUKMA. Economics, vol. 2, no. 1, pp. 14–20.

Khodiakova, K. S. (2019), “Public-private partnership as the instrument of reforming of the industrial sector of the economy”, Pressing problems of public administration, vol. 1 (55), pp. 102–107.

Kosach, I. А. and Zhurman, S. М. (2019), “Public-private partnership in AIC of Ukraine: strategic aspects”, Problems and prospects of economics and management, vol. 4 (20), pp. 127–136.

Zemliankin, A. I. and Pidorycheva, I. Yu. (2015), “Innovative activity in industrial regions of Ukraine: current state, tendencies, challenges”, Economy of Industry, vol. 2 (70), pp. 5–19.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “On public-private partnership”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text