СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ

PDF

Ключові слова

інтернет-технології
маркетингові комунікації
підприємство
реклама
інструменти

Як цитувати

Шульга, О. А. (2021). СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ. Підприємництво і торгівля, (30), 66-71. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-11

Анотація

У статті обґрунтовується теза, що традиційні підходи та методи до проведення маркетингової комунікаційної діяльності, що використовують підприємства у звичайних засобах масової інформації, втрачають свою ефективність у мережі Інтернет. Це пов’язано з тим, що в Інтернет-просторі діє інша модель поширення інформації, а також утворюються нові, притаманні лише гіпермедійному середовищу типи комунікацій, що зумовлює потребу у розробці нових методів і принципів управління комунікаційною діяльністю підприємств у мережі Інтернет. Доведено, що весь комплекс маркетингу у середовищі Інтернет можна розглядати як процес, який націлений на задоволення потреб споживачів із застосуванням Інтернет-технологій та управління інструментами маркетингу. Показано, що просування товарів та послуг в Інтернеті відбувається за допомогою набору інструментів, які охоплюють пошукову оптимізацію, контекстну і медійну рекламу, роботу з блогерами та засобами масової інформації, партнерський маркетинг, контентне просування, сайт компанії, контентний маркетинг, email-маркетинг і спільноти у соціальних мережах. Зазначено, що рoзрoбка ефективних маркетингoвих інтернет-кoмунікацій передбачає дотримання низки принципів, oснoвними серед яких є: цільoва oрієнтація на кoнкретних спoживачів тoварів абo пoслуг; відпoвідність кoрпoративних мoжливoстей і oбраних цільoвих кoмунікацій; розвиток адаптаційних можливостей у результаті маркетингових досліджень стану ринку тощо. Зауважено, що застосування методів інтернет-маркетингу націлене на економію заробітної плати працівників відділу збуту і на розширення діяльності компанії шляхом її переходу на національний і міжнародний ринки. Зроблено акцент на відмінностях інтернет-маркетингу від традиційних маркетингових методів просування. Зазначено, що просування товарів та послуг в Інтернеті може здійснюватися за допомогою широкого набору інструментів. Вибір того чи іншого інструменту залежить від типу бізнесу, його розмірів і конкретних завдань, що стоять перед маркетологами. Кожен інструмент вирішує певну задачу і може бути використаний на окремих стадіях роботи з цільовою аудиторією. Показано, що новими інструментами медійної реклами є відеореклама та реклама на мобільних пристроях. Зазначено, що реклама на мобільних пристроях має високу ефективність. Це обумовлено високим ступенем залученості користувачів; широкими можливостями таргетингу; не перевантаженістю рекламою мобільного інтернету; інтерактивною комунікацією з аудиторією; низькою ціною контакту і кліка через малу конкуренцію.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-11
PDF

Посилання

Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2011_4_2/2_1.pdf (дата звернення: 01.05.2021)

Капустина Л.М., Предеин А.М. Маркетинговые коммуникации в сети Интернет. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2015. 136 с.

Маслак О. І., Романенко С. С. Застосування маркетингових інструментів у сфері електронної комерції. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vkdpu/2010_1_1/PDF_1_2010_ch1/183.pdf (дата звернення: 01.05.2021)

Попова Ю. В. Сутність і технічні інструменти Інтернет-маркетингу. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_6/u1106pop.pdf (дата звернення: 01.05.2021)

Халлиган Б., Шах Дж. Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов [Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs] / пер. с англ. Н. Коневской. Москва : «Диалектика», 2013. 256 с.

Illyashenko, S. M. (2011), “Suchasni tendentsiyi zastosuvannya Internet-tekhnolohiy” [Modern trends in the use of Internet technologies], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2011_4_2/2_1.pdf (accessed 01 May 2021) (in Ukrainian)

Kapustina, L. M. and Predein, A. M. (2015), “Marketingovyye kommunikatsii v seti Internet” [Marketing communications on the Internet]. Izd-vo Ural. gos. ekon. un-ta, Yekaterinburg, Russia. (in Russian)

Maslak, O. I. and Romanenko, S. S. (2010), “Zastosuvannya marketynhovykh instrumentiv u sferi elektronnoyi komertsiyi” [Application of marketing tools in the field of e-commerce], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vkdpu/2010_1_1/PDF_1_2010_ch1/183.pdf (accessed 01 May 2021) (in Ukrainian)

Popova, YU. V. (2011), “Sutnist i tekhnichni instrumenty Internet-marketynhu” [The essence and technical tools of Internet marketing], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_6/u1106pop.pdf (accessed 01 May 2021) (in Ukrainian)

Khalligan, B. and Shakh, Dzh. (2013), “Marketing v Internete: kak privlech kliyentov s pomoshchyu Google, sotsialnykh setey i blogov” [Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs] / per. s angl. N. Konevskoy. “Dialektika”, Moskva, Russia. (in Russian)