ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ САМОДОСТАТНЬОМУ РОЗВИТКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

Ключові слова

самодостатність
економічні загрози
лісове господарство
економічна безпека
додана вартість

Як цитувати

Пиршін, М. І. (2021). ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ САМОДОСТАТНЬОМУ РОЗВИТКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво і торгівля, (30), 72-82. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-12

Анотація

У статті розглянуто стан розвитку підприємств лісового господарства і лісозаготівлі та запропоновано узагальнюючий підхід до питання визначення економічних загроз їх самодостатності, згідно з яким сутність її може бути охарактеризована як досягнення якісного і кількісного рівня ефективності функціонування господарюючої системи, так і певний стан захищеності від загроз збалансованої, стійкої і стабільної роботи. Визначено, що економічні загрози самодостатності розвитку підприємств – це будь-які обставини або події, які можуть привести не лише до поточного порушення наявних бізнес-процесів, одержання збитків або зменшення доходів, так і втрати гарантій учасникам господарювання на збереження і примноження вкладених активів і створеного іміджу. Дослідження дозволило узагальнити наявні економічні загрози, які стоять на шляху до самодостатнього їх розвитку за окремими напрямами, зокрема у сфері: бюджетно-податкової політики, відносин з постачальниками та підрядниками, ціноутворення на об’єкти діяльності, платоспроможності, ефективності господарювання, автономії, інвестування, окупності витрат, створення цільових резервів, продуктивності праці, впливу інфляційних процесів, формування доданої вартості, приросту ринкової вартості підприємств, побудова системи контролінгу, капіталізації потенціалу та превентивно-профілактичної протидії тіньовій економіці. Проведене оцінювання наявних економічних загроз державним лісогосподарським підприємством із урахуванням впливу реалізації інтересів стейкхолдерів надає можливість отримання комплексної оцінки рівня самодостатності господарювання, що сприяє прийняттю більш ефективних управлінських рішень щодо покращення стану економічної безпеки, стійкості функціонування та розвитку лісової галузі. Подальші дослідження доцільно спрямувати на обґрунтування превентивно-профілактичної, оперативно-інформаційної та прогностичної функцій, які є абсолютною основою забезпечення самодостатнього розвитку підприємств лісової галузі. Це дозволить протистояти ідентифікованим і потенційним загрозам самодостатньому розвитку підприємств шляхом ефективного управління ризиками в процесі своєї господарської діяльності.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-12
PDF

Посилання

Антоненко В.М., Петренко О.В. Економічна безпека підприємства: загрози та шляхи їх пересічення. Економіка та суспільство. 2016. Випуск 2. С. 328–334.

Бойко І.В. Дефініції «ризик», «загроза», «небезпека» як об’єкти наукових досліджень у напрямі економічної безпеки підприємства. Приазовський економічний вісник. 2017. Випуск 5(05). С. 94–98.

Васильців Т.Г., Пасічник М.Б. Чинники та джерела загроз економічній безпеці підприємства. Наук. вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.10. С. 128–135.

Гадышев В.А., Поскочинова О.Г. Классификация угроз экономической безопасности предприятия. Вестник Санктпетербургского университета ГПС МЧС России. 2011. № 2. URL: http://vestnik.igps.ru/wpcontent/uploads/V32/6.pdf

Ермолаев Д.В. Угрозы экономической безопасности предприятия. ИзвестияТулГу. Экон. и юрид. науки. 2012. С. 170–175.

Колісніченко П.Т. Загрози, ризики та небезпеки в системі економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету Серія Економічні науки. Вип. 24. Ч. 1. 2017. С. 56–59.

Кристиняк М.Б. Визначення загроз для економічної безпеки малого підприємства та формування алгоритму протидії їм. Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія : Економічні науки. 2016. № 2(53). С. 270–276.

Кузнецова І.О., Кюне О.О. Класифікація загроз економічній безпеці підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2015. Вип. 3. С. 120–128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2015_3_17

Лаптєв М.С. Загрози економічній безпеці підприємств в сучасних умовах. Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. 2016. Вип. 44. С. 111–116.

Лойко В.В. Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класифікація. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4372

Мігус І.П., Лаптєв С.М. Необхідність розмежування понять «загроза» та «ризик» при діагностиці економічної безпеки суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: www.economy.nayka.com.ua/

Орлик О.В. Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. 2014. Вип. 1. № 52. С. 250–257.

Пашнюк Л.О. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Вип. 10. С. 93–97.

Рудніченко Є.М. Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки. Економіка Менеджмент Підприємництво. 2013. № 25(І). С. 188–195.

Суханова Н.В. Ризики, загрози та небезпеки в управлінні діяльністю підприємств в кризових умовах: спільні риси та відмінності. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2544

Тульчинська С.О., Ткаченко Т.П., Гращенко М.В. Загрози економічної безпеки малого підприємництва. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 31–33.

Утенкова К.О. Дестабілізуючі чинники зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та їх вплив на економічну безпеку. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 44–50.

Штангрет А.М. Моделювання загроз для економічної безпеки підприємств авіаційної галузі. Ефективна економіка. 2011. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_5_28

Штангрет А.М., Котлярвський Я.В. Загроза як ключовий елемент системи безпеки. Вісник (Львів. ін-т екон. і туризму). 2010. № 5. С. 20–27.

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року: Затверджено Указом Президента України від 11 серпня 2021 року № 347/2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0048525-21#Text

Соколенко Т.М. Економічна безпека підприємства в умовах транзитивної економіки // VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку». URL: http://intkonf.org/kand-ped-n-sokolenko-tm-ekonomichna-bezpekapidpriemstva-v-umovah-tranzitivnoyi-ekonomiki.

Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення : Монографія. Львів : Вид-во ТзОВ «Ліга Прес», 2008. 385 с.

Козак Л.С., Багровецька І.В. Концептуальні та методичні засади формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємств. Eкономіка і управління. 2008. № 13. С. 97–101.

Некрасенко Л.А., Рибалка Ю.М. Складові управління фінансовою безпекою підприємств. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/162.pdf

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями: Постанова Кабінету Міністрів України 23.02.2011 № 138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/138-2011-%D0%BF#Text

Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду: Указ Президента України від 21.11.2017 № 381/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381/2017#Text

Про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства та для створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 253. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2007-%D0%BF#Text

З 1 лютого в Україні має повноцінно запрацювати централізований облік деревини. URL: https://cutt.ly/ZjUUD90

Порядок проведення національної інвентаризації лісів: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 392. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-nacionalnoyi-inventarizaciyi-lisiv-ta-vnesennya-zmini-392-210421

Про затвердження Інструкції з ведення електронного обліку деревини: Проект наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 2020 року. URL: https://mepr.gov.ua/news/34934.html

Про ринок деревини: Проект Закону України від 07.10.2020 року. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70144

Порядок проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1142. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1142-2019-%D0%BF#Text

Проєкт Державної стратегії управління лісами України до 2035 року. URL: https://mepr.gov.ua/news/36108.html

Antonenko V.M. and Petrenko O.V. (2016). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: zahrozy ta shliakhy ikh peresichennia [Economic security of the enterprise: threats and ways to cross them]. Ekonomika ta suspil'stvoю, issue 2, pp. 328–334.

Bojko, I.V. (2017). Definitsii «ryzyk», «zahroza», «nebezpeka» iak ob'iekty naukovykh doslidzhen' u napriami ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Definitions of "risk", "threat", "danger" as objects of scientific research in the direction of economic security of the enterprise]. Priazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, issue 5(05), pp. 94–98.

Vasyl'tsiv, T.H. and Pasichnyk, M.B. (2008). Chynnyky ta dzherela zahroz ekonomichnij bezpetsi pidpryiemstva [Factors and sources of threats to the economic security of the enterprise]. Nauk. visnyk NLTU Ukrainy. pp. 128–135.

Hadyshev, V.A. and Poskochynova, O.H. (2011). Klassyfykatsyia uhroz ekonomycheskoj bezopasnosty predpryiatyia [Classification of threats to the economic security of the enterprise]. Vestnyk Sanktpeterburhskoho unyversyteta HPS MChS Rossyy, no 2. Available at: http://vestnik.igps.ru/vptsontent/uploads/V32/6.pdf

Ermolaev, D.V. (2012). Uhrozy ekonomycheskoj bezopasnosty predpryiatyia [Threats to the economic security of the enterprise]. YzvestyiaTulHu. Ekon. y iuryd. Nauky, pp. 170–175.

Kolisnichenko P.T. (2017) Zahrozy, ryzyky ta nebezpeky v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Threats, risks and dangers in the system of economic security of the enterprise]. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu Seriia Ekonomichni nauky, issue. 24, Ch. 1, S. 56–59.

Krystyniak, M.B. (2016). Vyznachennia zahroz dlia ekonomichnoi bezpeky maloho pidpryiemstva ta formuvannia alhorytmu protydii im [Identification of threats to the economic security of a small enterprise and the formation of an algorithm to counter them]. Naukovi zapysky [Ukrains'koi akademii drukarstva]. Seriia : Ekonomichni nauky. no 2(53). S. 270–276.

Kuznetsova, I.O., Kiune, O.O. (2015). Klasyfikatsiia zahroz ekonomichnij bezpetsi pidpryiemstva [Classification of threats to economic security of the enterprise]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', issue. 3. S. 120–128. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2015_3_17

Laptiev, M.S. (2016). Zahrozy ekonomichnij bezpetsi pidpryiemstv v suchasnykh umovakh [Threats to economic security of enterprises in modern conditions]. Vcheni zapysky universytetu "KROK". Seriia : Ekonomika, issue 44, pp. S. 111–116.

Lojko, V.V. (2015). Zahrozy ekonomichnij bezpetsi promyslovoho pidpryiemstva: sutnist' ta klasyfikatsiia [Threats to economic security of industrial enterprises: essence and classification]. Efektyvna ekonomika, no 10. Available at: http://vvv.etsonomy.nayka.tsom.ua/?op=1&z=4372

Mihus, I.P., Laptiev, S.M. (2011). Neobkhidnist' rozmezhuvannia poniat' «zahroza» ta «ryzyk» pry diahnostytsi ekonomichnoi bezpeky sub'iektiv hospodariuvannia [The need to distinguish between the concepts of "threat" and "risk" in the diagnosis of economic security of economic entities]. Efektyvna ekonomika, no 12. Available at: vvv.etsonomy.nayka.tsom.ua/

Orlyk, O.V. (2014). Systema zahroz ekonomichnij bezpetsi sub'iektiv hospodariuvannia [System of threats to economic security of economic entities]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen': zb. nauk. prats', issue 1, no 52, pp. 250–257.

Pashniuk L.O. (2013). Zahrozy ekonomichnij bezpetsi pidpryiemstva ta zasoby ikh nejtralizatsii [Threats to economic security of the enterprise and means of their neutralization]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, issue 10, pp. 93–97.

Rudnichenko, Ye.M. (2013). Zahroza, ryzyk, nebezpeka: sutnist' ta vzaiemozv'iazok iz systemoiu ekonomichnoi bezpeky [Threat, risk, danger: the essence and relationship with the system of economic security]. Ekonomika Menedzhment Pidpryiemnytstvo, no 25(I), pp. 188–195

Sukhanova, N.V. (2011). Ryzyky, zahrozy ta nebezpeky v upravlinni diial'nistiu pidpryiemstv v kryzovykh umovakh: spil'ni rysy ta vidminnosti [Risks, threats and dangers in the management of enterprises in crisis conditions: common features and differences]. Efektyvna ekonomika, no 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2544

Tul'chyns'ka, S.O., Tkachenko, T.P. and Hraschenko, M.V. (2017). Zahrozy ekonomichnoi bezpeky maloho pidpryiemnytstva [Threats to the economic security of small business]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no 23, pp. 31–33.

Utenkova, K.O. (2019). Destabilizuiuchi chynnyky zovnishn'oho i vnutrishn'oho seredovyscha pidpryiemstva ta ikh vplyv na ekonomichnu bezpeku [Destabilizing factors of the external and internal environment of the enterprise and their impact on economic security]. Ekonomika ta derzhava, no 8, pp. 44–50.

Shtanhret, A.M. (2011). Modeliuvannia zahroz dlia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv aviatsijnoi haluzi [Modeling of threats to the economic security of aviation enterprises]. Efektyvna ekonomika. № 5. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_5_28

Shtanhret A.M. and Kotliarvs'kyj Ya.V. (2010). Zahroza iak kliuchovyj element systemy bezpeky [Threat as a key element of the security system]. Visnyk (L'viv. in-t ekon. i turyzmu), no 5, pp. 20–27.

Strategy of economic security of Ukraine for the period up to 2025: Decree of the President of Ukraine of August 11, 2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/n0048525-21#Tekht

Sokolenko T.M. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva v umovakh tranzytyvnoi ekonomiky [Economic security of the enterprise in the conditions of transitive economy]. In: VII Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia, Science and life: modern tendencies, integration into world scientific thought, Available at: http://intkonf.org/kand-ped-n-sokolenko-tm-ekonomichna-bezpekapidpriemstva-v-umovah-tranzitivnoyi-ekonomiki.

Vasyl'tsiv, T.H. (2008). Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizm zmitsnennia [Economic security of entrepreneurship in Ukraine: strategy and mechanism of strengthening]. L'viv: Vyd-vo TzOV "Liha Pres", 385 p.

Kozak, L.S. and Bahrovets'ka I.V. (2008). Kontseptual'ni ta metodychni zasady formuvannia mekhanizmu zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpryiemstv [Conceptual and methodical bases of formation of the mechanism of maintenance of financial safety of the enterprises]. Ekonomika i upravlinnia, no 13, pp. 97–101.

Nekrasenko, L.A., Rybalka, Yu.M. Skladovi upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv [Components of financial security management of enterprises]. Available at: https://vvv.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/162.pdf

The procedure for deducting to the state budget part of the net profit (income) by state unitary enterprises and their associations: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 23.02.2011 no 138. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/138-2011-%D0%BF#Tekht

On additional measures for the development of forestry, rational use of nature and conservation of nature reserves: Decree of the President of Ukraine dated 21.11.2017 no 381/2017. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/381/2017#Tekht

On the procedure for using the funds provided in the state budget for the implementation of measures for forestry and hunting and for the creation of protective forest plantations and protective forest belts: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 21.02.2007 № 253. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2007-%D0%BF#Text

From February 1, centralized timber accounting should be fully operational in Ukraine. Available at: https://cutt.ly/ZjUUD90

Procedure for conducting a national forest inventory: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 21, 2021 no 392. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-nacionalnoyi-inventarizaciyi-lisiv-ta-vnesennya-zmini-392-210421

On approval of the Instruction on electronic timber accounting: Draft order of the Ministry of Energy and Environmental Protection of Ukraine from 2020. Available at: https://mepr.gov.ua/news/34934.html

On the wood market: Draft Law of Ukraine of October 7, 2020. Available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70144

Procedure for monitoring domestic consumption of unprocessed domestic timber and control over not exceeding the volume of domestic consumption of unprocessed domestic timber: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 04.12.2019 no 1142. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1142-2019-%D0%BF#Text

Draft State Strategy for Forest Management of Ukraine until 2035. Available at: https://mepr.gov.ua/news/36108.html