ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКІВ ЦУКРУ

PDF

Ключові слова

кон’юнктура
ринок
цукор
иробництво
споживання
цукровий буряк
ціна
експорт
імпорт

Як цитувати

Марчук, О. О. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКІВ ЦУКРУ. Підприємництво і торгівля, (22), 143-150. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/96

Анотація

У статті досліджено кон’юнктуру світового та вітчизняного ринків цукру. Виявлено, що станом на травень 2018/2019 маркетингового року (МР) найбільшим у світі виробником цукру була Бразилія, а найбільшим споживачем Індія. Досліджено, що виробництво цукру в Україні прямо залежить від площі посіву, валового збору та урожайності цукрових буряків. Встановлено, що у 2016/2017 МР лідером з виробництва цукру в Україні став Радехівський цукровий завод. В статті досліджено динаміку цін на цукор білий та цукор-сирець з тростини в розрізі країн за 2016/17-2017/18 маркетингові роки. Станом на травень 2018/19 МР найбільшим експортером цукру була Бразилія (її частка у світовому експорті склала 37,58%). Виявлено, що Україна входить в десятку найбільших країн-експортерів цукру. Лідером з експорту цукру в Україні став ТзОВ “Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2”. У світовому імпорті цукру лідером є Індонезія, станом на травень 2018/19 МР її частка в світовому імпорті склала 8,09%.

PDF

Посилання

Sugar: World Markets and Trade [Electronic resource] // United States Department of Agriculture – Mode of access: https://apps.fas.usda.gov/psdonline-/circulars/sugar.pdf.

Бондар В. С. Стратегічні напрями високо-ефективного функціонування цукробурякового під-комплексу АПК / В. С. Бондар, А. В. Фурса // Еконо-міка АПК. – 2016. – № 10. – С. 30-40.

Буряк Р. І. Дослідження кон’юнктури ринку цукру в Україні та світі / Р. І. Буряк, В. І. Лазаренко, В. Г. Добрівський // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. ‒ 2015. ‒ Вип. 1 (10). ‒ С. 24-37. ‒ (Серія : Економічні науки).

Гапоненко Т. М. Аналіз сучасного стану рин-ку цукру в Україні та світі / Т. М. Гапоненко // Гло-бальні та національні проблеми економіки: елект-ронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлин-ського. ‒ 2016. ‒ Вип. 10. ‒ С. 292-295.

Генералов О. В. Світовий ринок цукру: від багаторічних традицій до викликів сучасності / О. В. Генералов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/pspe-/2009_3/Generalov_309.htm.

Державна служба статистики України [Елект-ронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.-ukr-stat.gov.ua.

Національна асоціація цукровиків України “Укрцукор” [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://ukrsugar.com/en.

Сиротюк Г. Особливості кон’юнктури ринку цукру [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-Lvivsko-go-Nats-agrar-univer/APK/2010_2/files/10saomos.pdf.

Стасіневич С. А. Ринок цукру: стан і перспек-тиви України та світу / С. А. Стасіневич, С. М. Валявський // Економічний простір. ‒ 2014. ‒ № 91. ‒ С. 15-30.

Хаєцька О. П. Світовий ринок цукру та місце України в ньому / О. П. Хаєцька // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. ‒ 2017. ‒ № 8. ‒ С. 80-90.

Sugar: World Markets and Trade, United States Department of Agriculture, available at: https://apps.-fas.usda.gov/psdonline/circulars/sugar.pdf.

Bondar, V. S., and Fursa, A. V. (2016), Stratehichni napriamy vysokoefektyvnoho funktsionu-vannia tsukroburiakovoho pidkompleksu APK, Ekono-mika APK, 10, 30-40.

Buriak, R. I., Lazarenko, V. I. and Dobrivs'kyj, V. H. (2015), Doslidzhennia kon'iunktury rynku tsukru v Ukraini ta sviti, Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 1 (10), 24-37.

Haponenko, T. M. (2016), Analiz suchasnoho stanu rynku tsukru v Ukraini ta sviti, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky: elektronne naukove fakhove vydannia Mykolaivs'koho natsional'noho uni-versytetu imeni V. O. Sukhomlyns'koho, 10, 292-295.

Heneralov, O. V. Svitovyj rynok tsukru: vid bahatorichnykh tradytsij do vyklykiv suchasnosti, available at : http://archive.nbuv.gov.ua/e journals/pspe-/2009_3/Generalov_309.htm.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, available at : http://www.ukrstat.gov.ua.

Ofitsijnyj sajt Natsional'noi asotsiatsii tsukro-vykiv Ukrainy “Ukrtsukor”, available at: http://-su-garua.com.

Syrotiuk H. Osoblyvosti kon'iunktury rynku tsukru, available at : http://base.dnsgb.com.ua/files/-journal/Visnyk-Lvivskogo-Nats-agrar-univer/APK/20-10_2/files/10saomos.pdf.

Stasinevych, S. A. and Valiavs'kyj, S. M. (2014), Rynok tsukru: stan i perspektyvy Ukrainy ta svitu, Ekonomichnyj prostir, 91, 15-30.

Khaiets'ka, O. P. (2017), Svitovyj rynok tsukru ta mistse Ukrainy v n'omu, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, 8, 80-90.