ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

компетентнісний підхід
контекстні форми навчання,
професійні компетентності
освітні стандарти,
вища школа
компетентність
фахівці товарознавчо-комерційного профілю

Як цитувати

Гущак, О. М., Семак, Б. Д., & Галик, І. С. (2018). ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (22), 151-156. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/97

Анотація

Обґрунтовано доцільність використання компетентнісного підходу та контекстних форм навчання для подальшого вдосконалення підготовки у вузах сфери торгівлі фахівців товарознавчо-комерційного профілю відповідно із сучасними вимогами міжнародних освітніх стандартів, які передбачають повний перехід на названі форми навчання. Сформульовані та обґрунтовані ключові загальні, професійні товарознавчі та професійні комерційні компетентності, які є максимально наближеними до потреб вітчизняного ринку непродовольчих товарів і змісту практичної діяльності названих фахівців. Встановлено, що використання компетентнісного підходу для підготовки фахівців товарознавчо-комерційного профілю вважається одним із радикальних і перспективних шляхів не тільки вдосконалення, але й докорінної перебудови і переорієнтації всієї освітньої системи підготовки названих фахівців.

PDF

Посилання

Калашнік О. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці товарознавців-експертів [Електронний ресурс] / О. В. Калашнік, Л. В. Поліщук, В. Л. Ногаль. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4729.

Трішкіна Н. І. Сучасні підходи до форму-вання професійних компетенцій фахівців торго-вельно-економічного профілю / Н. І. Трішкіна // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Сер. Педагогіка і психологія : Педагогічні науки. - 2015. - № 1 (9). - С. 193-199.

Компетентнісний підхід у вищій освіті: світо-вий досвід [Антонюк Л. Л., Василькова Н. В., Ільницький Д. О. та ін.]. – К. : КНЕУ, 2016. – 62 с.

Галик І. С. Компетентнісний підхід – основа професійної підготовки товарознавців у вищих навчальних закладах / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Львівського торговельно-економічного уні-верситету. Технічні науки. – Вип. 18. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – С. 16-21.

Беднарчук М. С. Основні напрямки пере-орієнтації підготовки товарознавців для потреб легкої промисловості та торгівлі України / М. С. Беднарчук, І. С. Галик, Б. Д. Семак // Технології забезпечення життєдіяльності людини : збірник праць міжнародної науково-практичної кон-ференції, присвяченої 25-річчю Української техно-логічної академії (1992-2017). – Київ, 2017. – С. 7-16.

Внукова Н. Компетентнісний підхід до під-готовки фахівців з вищою освітою [Електронний ресурс] / Н. Внукова, В. Пивоваров. – Режим доступу : https://www.pulib.sk/web/kniznica-/elpub/-dokument/Bernatova9/subor/Vnukova_Pyvovarov.pdf.

Дивнич О. Д. Компетентнісний підхід у навчанні здобувачів вищої освіти спеціальності “Економіка” у ПДАА / О. Д. Дивнич, А. В. Дивнич // Науково-методичні основи компетентнісного під-ходу до підготовки здобувачів вищої освіти : мате-ріали 48-ї науково-методичної конференції викла-дачів і аспірантів (15-16 лютого 2017 року).– Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 21-22.

Писаренко С. В. Компетентнісний підхід у дослідженнях економічної освіти у магістрів / С. В. Писаренко // Науково-методичні основи ком-петентнісного підходу до підготовки здобувачів вищої освіти : матеріали 48-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів (15-16 лютого 2017 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – С. 106-108.

Панфілов Ю. Компетентнісний підхід в освіті: досвід, проблеми, перспективи / Ю. Панфілов, Б. Фурманець // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2017. – № 3. – С. 55-67.

Kalashnik, O. V. Polischuk, L. V. and Nohal', V. L. Kompetentnisnyj pidkhid u profesijnij pidhotovtsi tovaroznavtsiv-ekspertiv, available at: http://dspace.pu-et.edu.ua/handle/123456789/4729/.

Trishkina, N. I. (2015), Suchasni pidkhody do formuvannia profesijnykh kompetentsij fakhivtsiv torhovel'no-ekonomichnoho profiliu, Visnyk Dnipro-petrovs'koho universytetu im. Al'freda Nobelia. Ser. : Pedahohichni nauky. № 1 (9), s. 193-199.

Kompetentnisnyj pidkhid u vyschij osviti: svitovyj dosvid, Antoniuk L. L., Vasyl'kova N. V., Il'nyts'kyj D. O. ta in. (2016), KNEU, Kyiv, 62 s.

Halyk, I. S. and Semak, B. D. (2017), Kompetentnisnyj pidkhid – osnova profesijnoi pidho-tovky tovaroznavtsiv u vyschykh navchal'nykh zakla-dakh, Visnyk l'vivs'koho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu. Tekhnichni nauky. Vyp. 18. LTEU, L'viv, s. 16-21.

Bednarchuk, M. S. Halyk, I. S. and Semak, B. D. (2017), Osnovni napriamky pereoriientatsii pidhotovky tovaroznavtsiv do potreb lehkoi promyslovosti ta torhivli Ukrainy, Tekhnolohii zabezpechennia zhyttie-diial'nosti liudyny : zbirnyk prats' mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 25- richchiu Ukrains'koi tekhnolohichnoi akademii (1992-2017), Kyiv, s. 7-16.

Vnukova N. and Pyvovarov V. Kompetentnisnyj pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv z vyschoiu osvitoiu, available at : https://www.pulib.sk/web-/kniznica/-el-pub/dokument/Bernatova9/subor/Vnukova_Pyvovarov.pdf.

Dyvnych, O. D. and Dyvnych, A. V. (2017), Kompetentnisnyj pidkhid u navchanni zdobuvachiv vyschoi osvity spetsial'nosti “Ekonomika” u PDAA, Naukovo-metodychni osnovy kompetentnisnoho pidkho-du do pidhotovky zdobuvachiv vyschoi osvity : materialy 48-i naukovo-metodychnoi konferentsii vykladachiv i aspirantiv (15-16 liutoho 2017 roku), RVV PDAA, Poltava, s. 21-22.

Pysarenko, S. V. (2017), Kompetentnisnyj pidkhid u doslidzhenniakh ekonomichnoi osvity u mahistriv, Naukovo-metodychni osnovy kompetent-nisnoho pidkhodu do pidhotovky zdobuvachiv vyschoi osvity : materialy 48-i naukovo-metodychnoi konfe-rentsii vykladachiv i aspirantiv (15-16 liutoho 2017 roku), RVV PDAA, Poltava, s.106-108.

Panfilov Yu. and Furmanets' B. (2017), Kompetentnisnyj pidkhid v osviti: dosvid, problemy, perspektyvy, Teoriia i praktyka upravlinnia sotsial'nymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia, № 3, s. 55-67.