ЕКСКУРСІЙНО-ТУРИСТИЧНА РОБОТА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ РОГАТИНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ (1909-1914 РР.)

PDF

Ключові слова

туризм
екскурсії
Галичина
українська приватна гімназія в Рогатині
учні
вчителі

Як цитувати

Михальський, Ю. В., & Прокіп, А. В. (2018). ЕКСКУРСІЙНО-ТУРИСТИЧНА РОБОТА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ РОГАТИНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ (1909-1914 РР.). Підприємництво і торгівля, (22), 157-161. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/98

Анотація

Протягом 1909-1914 рр. в українській приватній гімназії міста Рогатина відбувалася копітка робота з налагодження ефективного навчально-виховного процесу, який від початку існування цього навчального закладу базувався на передових досягненнях педагогічної науки початку ХХ ст. Важливе місце у навчально-виховному процесі відводилося екскурсійно-туристичній роботі як необхідному елементу для формування з учнів гімназії і духовно, і фізично загартованих та розвинутих особистостей. У ході дослідження було встановлено, що досвід Рогатинської гімназії початку ХХ ст. в організації та проведенні екскурсійно-туристичних заходів, які суттєво активізували та збагатили навчально-виховний процес, є надзвичайно цікавим, корисним й потребує подальших грунтовних досліджень, адже він може використовуватися і в сучасних умовах.

PDF

Посилання

І Звіт Дирекції приватної гімназиї з руським язиком викладовим філії Руського Товариства Педагогічного в Рогатині за рік шкільний 1909/10. – Львів : Накладом гімназияльного комітету, 1910. – 91 с.

ІІ Звіт Дирекції приватної гімназиї з руським язиком викладовим філії Руського Товариства Педагогічного в Рогатині за рік шкільний 1910/11. – Львів : Накладом гімназияльного комітету, 1911. – 90 с.

ІІІ Звіт Дирекції приватної гімназиї з руським язиком викладовим філії Руського Товариства Педагогічного в Рогатині за рік шкільний 1911/12. – Львів : Накладом гімназияльного комітету, 1912. – 111 с.

ІV Звіт Дирекції приватної гімназиї з українською викладовою мовою в Рогатині за шкільний рік 1912/13. – Львів : З друкарні “Діла”, 1913. – 94 с.

V Звіт дирекції приватної гімназії з українською викладовою мовою кружка Українського товариства педагогічного в Рогатині за шкільний рік 1913/14. – Львів : Накладом гімназійного комітету. З друкарні “Діла”, 1914. – 94 с.

Галущинський М. Українські приватні гім-назії / М. Галущинський // Ілюстрований народний календар товариства “Просвіта” на звичайний рік 1911. – Львів, 1911. – Річник 34. – С. 196-200.

Гелей С. Ілля Витанович: науково-педагогічна та громадська діяльність / С. Гелей. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 584 с.

Гуменюк Г. Туристично-краєзнавча робота у виховній системі Михайла Галущинського / Г. Гуменюк // Михайло Галущинський – лицар обов’язку і чину (Матеріали наукової конференції, присвяченої 120-річниці від дня народження і 90-річниці відкриття Рогатинської гімназії ім. Воло-димира Великого. Рогатин, 19 вересня 1998 р.). – Львів-Рогатин, 1999. – С. 78-82.

Коритко Р. Командант легіону / Р. Коритко // Літопис Червоної Калини. – 1991. – Львів. – Ч. 4. – С. 47-50.

Лотоцький А. Пішки на гору Маркіяна! (Записки з прогульки учеників Рогатинської укр. гімназиї) / А. Лотоцький. – Львів : Накладом А. Лотоцького та М. Вегжина, 1912. – 46 с.

Лотоцький А. Пішки на гору Маркіяна! Записки з прогульки учеників Рогатинської української гімназії / А. Лотоцький // Ювілейна книга Рогатинської гімназії імені Володимира Вели-кого. До сторіччя заснування 1909-2009. – Львів : ЗУКЦ, 2009. – 688 с.

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефа-ника НАН України. Відділ рукописів. – Ф. 11. Барвінські. – Спр. 856. – Арк. 17.

Ступарик Б. Життя, віддане національній ідеї / Б. Ступарик, В. Ковальчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. – 54 с.

Угрин-Безгрішний М. Українська гімназія Рідної Школи в Рогатині / М. Угрин-Безгрішний. – Рогатин : З друкарні видавничої спілки “Діло”, 1934. – 48 с.

Центральний державний історичний архів України у Львові. – Ф. 309. - Оп. 1. – Спр. 298. – Арк. 18.

Якимович Б. Антін Лотоцький. Життєвий і творчий шлях / Якимович Б. // Лотоцький А. Княжа слава. – Львів : Каменяр, 1991. – 222 с.

І Zvit Dyrekcii pryvatnoi gimnazii z ruskym jazykom vykladovym filii Ruskogo Tovarystva Pedagogicznogo v Rohatyni za rik szkilnyj 1909/10 (1910), Lviv, Nakladom gimnazialnogo komitetu, 91 p.

ІІ Zvit Dyrekcii pryvatnoi gimnazii z ruskym jazykom vykladovym filii Ruskogo Tovarystva Pedagogicznogo v Rohatyni za rik szkilnyj 1910/11 (1911), Lviv, Nakladom gimnazialnogo komitetu, 90 p.

ІІІ Zvit Dyrekcii pryvatnoi gimnazii z ruskym jazykom vykladovym filii Ruskogo Tovarystva Pedagogicznogo v Rohatyni za rik szkilnyj 1911/12 (1912), Lviv, Nakladom gimnazialnogo komitetu, 111 p.

ІV Zvit Dyrekcii pryvatnoi gimnazii z ukrainskoju vykladovoju movoju v Rohatyni za szkilnyj rik 1912/13 (1913), Lviv, Z drukarni Dila, 94 p.

V Zvit Dyrekcii pryvatnoi gimnazii z ukrainskoju vykladovoju movoju kruzka Ukrainskogo tovarystva pedagogicznogo v Rohatyni za szkilnyj rik 1913/14 (1914), Lviv, Nakladom gimnazialnogo komitetu, Z drukarni Dila, 94 p.

Halusczynkyj, M. (1911), Ukrainski pryvatni gimnazii, Ilustrovanyj narodnyj kalendar tovarystva Prosvita na zvyczajnyj rik 1911, Lviv, Ricznyk 34, pp. 1996-200.

Gelej, S. (2010), Illia Vytanovycz naukovo-pedagogiczna dijalnist, Vydavnyctvo Lvivskoi komer-cijnoi akademii, Lviv, 584 p.

Gumeniuk, G. (1999), Turystyczno-krajeznavcza robota u vyhovnij systemi Myhajla Haluscznskogo, Myhajlo Haluscznskyj lycar oboviazku i czynu, Materialy naukovoi konferencii, prysviaczenoi 120-ricznyci vid dnia narodzennia i 90-ricznyci vidkryttia Rohatynskoi gimnazii im. Volodymyra Velykogo, Rohatyn, 19 veresnia 1998 r., Lviv-Rohatyn, 1999, pp. 78-82.

Korytko, R. (1991), Komandant legionu, Litopys Czervonoi Kalyny, Lviv, Cz. 4, pp. 47-50.

Lotockyj, A. (1912), Piszky na goru Markijana! Zapysky z progulky uczenykiv Rohatynskoi ukr. gimnazii, Lviv, Nakladom A. Lotockogo ta M. Vengzyna, 46 p.

Lotockyj, A. (2009), Piszky na goru Markijana! Zapysky z progulky uczenykiv Rohatynskoi ukrainskoi gimnazii, Uvilejna knyga Rohatynskoi gimnazii imeni Volodymyra Velykogo, Do storiczczia zasnuvannia 1909-2009, ZUKC, Lviv, 688 p.

Lvivska naukova biblioteka im. V. Stefanyka NAN Ukrainy, Viddil rukopysiv, f. 11. Barvinski, spr. 856, p. 17.

Stuparyk, B. and Kovalczuk, V. (1998), Zyttia, viddane nacionalnij idei, Lileja-NV, Ivano-Frankivsk, 54 p.

Ugryn-Bezgrisznyj, M. (1934), Ukrainska gimnazia Ridnoi Szkoly v Rohatyni, Z drukarni vydav-nyczoi spilky Dilo, Rohatyn, 48 p.

Centralnyj derzavnyj istorycznyj arhiv Ukrainy u Lvovi, f. 309, op. 1, spr. 298, p. 18.

Jakymovycz, B. (1991), Antin Lotockyj Zyttevyj i tvorczyj szliah, Lotockyj A. Kniaza slava, Kameniar, Lviv, 222 p.