№ 11 (2010): Підприємництво і торгівля

Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Дайновський Ю. А., Скибінський С. В. та ін.].– Львів : Львівська комерційна академія, 2010. – Вип. 11. – 278 с.

Відповідно до постанови Президії ВАК України №3-05/6 від 6.10.10 збірник включено до переліку фахових видань.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівської комерційної академії Протокол № 2 від 21 жовтня 2010 р.

ВИПУСК 11 (2010)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Апопій В. В., Процишин О. В.
ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ТОРГІВЛІ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СЕЛА І ФОРМУВАННІ СІЛЬСЬКОГО РИНКУ

Бабенко С. Г., Башнянин Г. І., Драбовський А. Г.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ

Мізюк Б. М., Масюк І. І.
КОНЦЕПТУАЛЬНА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Футало Т. В.
ІНТЕГРАЛЬНІ МОДЕЛІ У ФІНАНСОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бабенко С. Г., Драбовський А. Г.
ОРГАНІЗАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ ПРИРОДИ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ : ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ СИСТЕМИ

Дмитренко І. А.
ВИДИ РОЗДРІБНОЇ МЕРЕЖІ ТА ЇХ СУЧАСНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Лопащук І. А.
СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ ІНФРАСТРУКТУРИ ОПТОВОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Мельник І. М.
ЛОГІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Шталь Т. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СЕГМЕНТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Радзіховська К. З.
СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ, ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ковтун О. І.
ШЛЯХИ І СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ананьєв О. М., Белей О. І.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Білинська Н. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ КОНТРАКТАМИ

Наконечна Н. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Хомів О. В.
ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ

Мусаєва А. К.
ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ

Батьковець Г. А., Заяць Н. О.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ

Удуд І. Р.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КАТЕГОРІЇ „КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК

Шалева О. І.
ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ МАГАЗИНІВ В УКРАЇНІ

Бойкевич О. Р.
УТОЧНЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ПОНЯТЬ ПОТЕНЦІАЛУ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ РОЗВИТКУ І РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Садєков А. А., Покинтелиця В. М.
ПОДАТКОВИЙ БОРГ І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Городня Т. А.
ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Луць Р. І.
ВИДИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, ЇХ СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Андрушків І. П.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

Сабадош Л. Ю.
ПАРАДИГМА ТЕОРІЙ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лещук В. П.
БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ У ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

Возна Л. І.
ВПЛИВ КРИЗИ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Бовш Л. А.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Августин Р. Р., Саприка О. Б., Галазюк Н. М.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПРИРОДНОГО МОНОПОЛІСТА

Гетьманський В. О.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Пелик Л. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИЛОЄМНОСТІ ТЕРМОСТІЙКИХ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ТЕРМІЧНОМУ ОБРОБЛЕННІ

Остап’юк Н. А.
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ

Чуй І. Р.
КОРПОРАТИВНЕ ОПОДАТКУВАННЯ У США І РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Шпаргало Г. Є.
ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОЦЕДУРУ ЙОГО СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Мединська Т. В.
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ У СФЕРІ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Томашик Р. Р.
ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ

Яцко В. В.
ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Юсипович О. І., Бойко Р. В.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ „ГОСПОДАРСЬКІ РИЗИКИ”, „ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ” ТА „ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ”

Романів І. І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ У ПОЛЬЩІ У 1995-2005РР.: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Барна М. Ю., Гавриляк М. Я.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРАДИЦІЙНИХ І НЕТРАДИЦІЙНИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВОЛОГОДСЬКОГО МАСЛА

Полікарпов І. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОШУВАННЯ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ТКАНИН ПІД ДІЄЮ ОПРОМІНЕННЯ

Бородіна Н. З.
РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Гальків Л. І., Миськів Г. В.
ЛЮДСЬКЕ ЩАСТЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Лихолат С. М.
БЕНЧМАРКІНГ І МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ

Кушнір Л. П., Яцко В. В.
РОЗРОБКА ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кушнір А. М.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ „УКРПОШТА”

Цвайг Х. І., Гримак А. В.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ

Ящук В. І.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА РІТЕЙЛУ

Попітіч Т. В., Озеран Н. М.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ТА АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

Пєтухова Т. О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Орлов І. В., Грицишен Д. О.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Куцик П. О.
АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТА ЇЇ ПРОГНОЗУВАННЯМ

Бачинський В.І.
ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНІ МОДЕЛІ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГРІЯХ “ДОХІД” І “ПРИБУТОК” ДЛЯ ПРИБУТКОВИХ І НЕПРИБУТКОВИХ СУБ’ЄКТІВ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ

Вірт М. Я., Куцик В. І.
ТЕРИТОРІАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скибінський С. В., Ванівський М. М.
ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Сук П. Л.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Куцик В.І, Чаус В. М.
МЕТОДИ І МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:СВІВВІДНОШЕННЯ ТА РОЗВИТОК У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Павленко І. А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА