ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

PDF

Як цитувати

Богма, О., В’ялець, О., & Верчак, А. (2022). ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (4), 43-49. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-4-7

Анотація

У статті обґрунтовано, що дослідження сутності економічного потенціалу підприємства як основи його економічного розвитку, структурування його функціональних елементів й проведення на цій основі комплексного аналізу рівня економічного потенціалу підприємства дають змогу сформулювати принципи активізації економічної політики суб’єкта господарювання щодо інтенсифікації основних економічних процесів. Досліджено основні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства: підхід із погляду акумуляції активів (майновий), порівняльний (ринковий) підхід, доходний підхід, експрес та фундаментальний наліз економічного потенціалу підприємства. На підставі проведеного аналізу встановлено, що оцінку економічного потенціалу підприємства доцільно проводити, використовуючи комплексний підхід на основі формування динамічної методики його оцінювання за виокремленими в статті функціональними складовими (фінансова, торговельно-технологічна, ринкова, інвестиційно-інноваційна, організаційна, кадрова складові). Спираючись на те, що для більш коректного визначення та аналізу показників визначених функціональних складових економічного потенціалу конкретного підприємства потрібно звертати увагу на його галузеву приналежність, мету проведення дослідження, основні бізнес-процеси, які протікають всередині підприємства, сформовано перелік показників оцінки кожної функціональної складової економічного потенціалу підприємства торгівлі. Проведене дослідження дозволило уточнити методику оцінки економічного потенціалу підприємств торгівлі. Так, запропоновано проводити оцінку економічного потенціалу підприємства за комплексним підходом на основі аналізу його основних функціональних складових, з використанням «показників-стимуляторів», тобто тільки тих показників, зростання яких позитивно впливає на підприємство. Таким чином, середньозважена оцінка рівня економічного потенціалу, яка є більше одиниці, вважається позитивною та свідчить про зміцнення економічного потенціалу підприємства та більш ефективне використання наявних ресурсів (те саме стосовно оцінки окремих функціональних складових економічного потенціалу).

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-4-7
PDF

Посилання

Гудзь Ю.Ф. Стратегія формування та розвитку економічного потенціалу переробних підприємств АПК : автореф. … дис. докт. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2019. 44 с.

Кириченко Г. В. Основні підходи до оцінювання вартості та можливість їх застосування на підприємствах транспорту. Менеджмент та підприємництво в Україні. 2019. №. 14 URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/dec/20447/kyrychenko.pdf. (дата звернення 22.11.2021).

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав». Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF. (дата звернення 19.11.2021).

Emergence of public development: financial and legal aspects : monograph / Yu. Pasichnyk and etc. ; [еd. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. С. 241-253.

Мартиновський В. С., Кравець В. Г. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємств. Економіка харчової промисловості. 2015. № 3. С. 49–54.

Zadorozhnia Т. М., Paranytsia N.V. Integrated Evaluation of Economic Potential of «Naftogaz Ukraine». Emergeency of public development: Financial and legal aspects : monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. Рр. 250–257.

Васюренко В.А. Оцінка економічного потенціалу підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2016. Вип. 17. Ч. 1. С. 51–54.

Hudz, Yu.F. (2019), Stratehiia formuvannia ta rozvytku ekonomichnoho potentsialu pererobnykh pidpryiemstv [Strategy of formation and development of economic potential of processing enterprises of agro-industrial complex]. (PhD Thesis) Kyiv National University of Economics named after Vadim Hetman Kyiv, Ukraine.

Kyrychenko, H. V. (2019), Osnovni pidkhody do otsiniuvannia vartosti ta mozhlyvist yikh zastosuvannia na pidpryiemstvakh transport [Basic approaches to cost estimation and possibility of their application at transport enterprises]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini, [Online], vol. 14, URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2019/dec/20447/kyrychenko.pdf. (Accessed 22 November 2021).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), “National standard №1 “General principles of property valuation and property rights” URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF. (Accessed 19 November 2021).

Emergence of public development: financial and legal aspects (2019), monograph / Yu. Pasichnyk and etc. ; [еd. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, pp. 241-253. [in England]. 12*

Martynovskyi, V. S. and Kravets, V. H. (2015), Metodychni pidkhody do otsinky ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstv [Methodical approaches to assessing the economic potential of enterprises]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol 3, pp. 49–54. 10*

Zadorozhnia, Т. М. and Paranytsia, N.V. (2019), Emergeency of public development: Financial and legal aspects. Agenda Publishing House, Coventry, UK.

Vasiurenko, V.A. (2016). Otsinka ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [Assessment of the economic potential of the enterprise]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 17, Р.1, pp. 51–54.