МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (АУДИТУ)

PDF

Ключові слова

державний фінансовий контроль
інститут
Рахункова палата
аудит
методика оцінювання ефективності
показник оцінювання

Як цитувати

Богма, О. С., & Овдій, О. В. (2022). МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (АУДИТУ). Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (5), 13-21. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-2

Анотація

У статті обґрунтовано, об’єктивну необхідність правильного та всебічного оцінювання ефективності інститутів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) як важливої складової забезпечення успішних соціально-економічних трансформацій в Україні й запоруки ефективного використання бюджетних коштів. Визначено перелік критеріїв, за якими має здійснюватися розрахунок кількісних і якісних показників оцінювання ефективності діяльності Рахункової палати як органу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту). Запропоновано бальну методику оцінювання ефективності державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), яка виходить з доцільності впровадження процесного підходу організації й проведення контрольних перевірок. З метою забезпечення комплексності оцінювання ефективності діяльності Рахункової палати запропоновано систему показників оцінювання у розрізі шести груп: показники оцінювання повноти й обґрунтованості планів діяльності Рахункової палати в звітному періоді; показники оцінювання інтенсивності контрольної діяльності Рахункової палати; показники оцінювання результативності контрольної діяльності Рахункової палати; показники оцінювання економічності контрольної діяльності Рахункової палати; показники оцінювання забезпеченості та управління кадровими і матеріальними ресурсами; показники оцінювання гласності діяльності Рахункової палати. Визначено інтегральну питому вагу кожної з шести груп оцінювання, побудовано інтегральний показник ефективності діяльності Рахункової палати, наведено перелік показників оцінювання в межах кожної групи, визначено їх оптимальні значення й запропоновано градацію балів, що надаються конкретним показникам оцінювання залежно від рівня відповідності фактичних їх значень від оптимальних. З метою полегшення узагальнення результатів розрахунку коефіцієнта відносної ефективності групи показників запропоновано визначати його значення в діапазоні: високий; задовільний; низький; незадовільний. З метою апробації запропонованої методики проведене комплексне оцінювання ефективності діяльності Рахункової палати за 2021 р. що дозволило визначити низький рівень ефективності її діяльності.

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-2
PDF

Посилання

Борисенко Л. М. Сучасний стан системи державного фінансового контролю. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/204.pdf. (дата звернення 16.05.2022).

Качула С. В. Інститут державного контролю як механізм посилення ефективності використання фінансових ресурсів на соціальний розвиток. Економіка та суспільство. 2020. Вип. 21. С. 107–113.

Піхоцький В. Ф. Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми нормативно-правового забезпечення. Регіональна економіка. 2014. № 4. С. 194–204.

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 16.10.2012 № 5463-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text. (дата звернення 16.05.2022).

Про рахункову палату України: Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#n25 (дата звернення: 16.05.2022).

Труш І. Є. Державний фінансовий контроль в умовах економічних трансформацій. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 14. С. 141–144.

Якимчук І. М. Державний фінансовий контроль в Україні та перспективні напрями його вдосконалення. Економiка та держава. 2021. № 7. С. 34–39.

Borysenko L. M. (2020) Suchasnyi stan systemy derzhavnoho finansovoho kontroliu [The current state of the system of public financial control]. Efektyvna ekonomika, vol. 7, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/204.pdf. (Accessed 16 May 2022).

Kachula S.V. (2020). Instytut derzhavnoho kontroliu yak mekhanizm posylennia efektyvnosti vykorystannia finansovykh resursiv na sotsialnyi rozvytok [The institute of state control as a mechanism for strengthening the efficiency of the use of financial resources for social development]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 21, pp. 107–113.

Pikhotskyi V. F. (2014). Derzhavnyi finansovyi kontrol v Ukraini: problemy normatyvno-pravovoho zabezpechennia [State financial control in Ukraine: problems of regulatory and legal support]. Rehionalna ekonomika, vol. 4, pp. 194–204.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On the basic principles of public financial control in Ukraine”, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text. (Accessed 16 May 2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About the Accounting Chamber of Ukraine”, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#n25 (Accessed 16 May 2022).

Trush I. Ye. (2017). Derzhavnyi finansovyi kontrol v umovakh ekonomichnykh transformatsii [State financial control in the conditions of economic transformations]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 14, pp. 141–144.

Yakymchuk I. M. (2021). Derzhavnyi finansovyi kontrol v Ukraini ta perspektyvni napriamy yoho vdoskonalennia [State financial control in Ukraine and promising areas for improvemen]. Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 34–39.