ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ

PDF

Ключові слова

бюджетування
витрати
доходи
готельно-ресторанний комплекс
управління

Як цитувати

Вітренко, О. В., & Романко, О. В. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (5), 22-27. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-3

Анотація

Організація послуг гостинності й громадського харчування є ключовим фактором забезпечення якості життя населення. Статтю присвячено перевірці гіпотези щодо доцільності застосування процесно-орієнтованого бюджетування в управлінні діяльністю готельно-ресторанних господарств. Неповнота і недостатність інформації при застосуванні бюджетної системі стає ключовим фактором неефективності системи менеджменту і прорахунків у прийнятті рішень менеджерами. У роботі бюджетування розглядається як елемент методу управлінського обліку. Вказано, що в управлінні діяльністю готельно-ресторанних комплексів на сьогодні особлива увага надається розподілу ресурсів, а не видам діяльності, в процесі яких створюється нова вартість. У зв'язку з цим, виникає ряд істотних складнощів, пов'язаних з прив'язкою ресурсів бюджетів до структурних підрозділів, що утруднює координацію ланок управління підприємства. Застосування процесно-орієнтованого бюджетування в рамках підходу до бюджетування як методу управління діяльністю концентрує увагу на видах діяльності та їх зв'язках з досягненням стратегічної мети. Разом з тим важливого значення набуває метод калькуляції витрат, що використовується виходячи з особливостей сфери послуг готельно-ресторанних комплексів, заснований на виявленні варіацій процесів, викликаних специфічними вимогами або умовами (особливостями) окремих продуктів і послуг. Запропоновано варіанти стратегії запровадження функціонально-вартісного аналізу, реалізація якого є умовою переходу до процесно-орієнтованого бюджетування. Розглянуто принципи планування бюджетів за процесами. Авторами запропоновано використання методу процесно-орієнтованого бюджетування в управлінні підприємствами готельно-ресторанної сфери. Запровадження методики дозволить удосконалити політику корпоративного управління бізнесом в галузі гостинності. Визначені подальші перспективи дослідження у напрямі організації управління та ціноутворення на основі калькуляції.

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-3
PDF

Посилання

Палий В.Ф. Основы калькулирования себестоимости продукции. Москва. 1979. 349 с.

Gray S. Theory of Cultural Influence on the development of Accounting Systems Internationally. Abacus. 1988. P.1-15.

Hofstede G. Culturies Consequences: International Differences in Work. Beverly Hills. 1980.

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: учебное пособие. М.: Аудит. 2004. 265 с.

Колтяров С.А. Управление затратами. СПб. 2004. 160 с.

Мишин Ю.А. Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности. Москва. 2002. 176 с.

Пашигорева Г.И., Савченко О.С. Системы управленческого учета и анализа. СПб.: Питер. 2003. 237 с.

Мерзликина Г.С., Волков С.В. Концепция формирования и управления целевой себестоимостью (target costing). Управленческий учет. 2008. №8. С. 34-39.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку. Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318.

Тупкало В.М. Концептуальні основи інноваційного інжинірингу процесно-орієнтованих підприємств К.: ДУТ. 2016.

Новаківський І.І. Система управління підприємством в умовах становлення інформаційного суспільства: монографія.Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 316 c.

Paliy V.F.(1979) Osnovi kalkulyrovanyia sebestoymosty produktsyy [Basics of product costing]. Moscow. 349 p.

Gray S. (1988) Theory of Cultural Influence on the development of Accounting Systems Internationally. Abacus. P.1-15.

Hofstede G. (1980) Culturies Consequences: International Differences in Work. Beverly Hills.

Drury K. (2001) Vvedenye v upravlencheskyi y proyzvodstvennыi uchet: uchebnoe posobye [Introduction to management and production accounting: a textbook]. Moskva: Audit. 265 p.

Koltyarov S.A (2004) Upravlenye zatratamy [Cost management]. SPb. 160 p.

Mishin Yu.A. (2002) Upravlencheskyi uchet: upravlenye zatratamy y rezultatamy proyzvodstvennoi deiatelnosty [Management accounting: management of costs and results of production activities]. Moscow. 176 p.

Pashigoreva G.I, Savchenko O.S. (2003) Systemi upravlencheskoho ucheta y analyza [Management accounting and analysis systems]. SPb .: Peter. 237 p.

Merzlikina G.S., Volkov S.V. (2008) Kontseptsyia formyrovanyia y upravlenyia tselevoi sebestoymostiu (target costing) [The concept of formation and management of target costing (target costing)]. Management accounting. Vol.8. Pp. 34-39.

Pro zatverdzhennia Polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31 hrudnia 1999 roku N 318

Тупкало В.М. (2016) Kontseptualni osnovy innovatsiinoho inzhynirynhu protsesno-oriientovanykh pidpryiemstv [Conceptual bases of innovative engineering of process-oriented enterprises]. Kyiv.: DUT.

Novakivsky I.I. (2016) Systema upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh stanovlennia informatsiinoho suspilstva: monohrafiia [Enterprise management system in the conditions of formation of information society: monograph]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 316 p.