ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

PDF

Як цитувати

Бондаренко, Л. А. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (8), 5-10. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-1

Анотація

В статті досліджено програми розвитку туризму в регіонах України. Визначено, що в складних реаліях сьогодення Україна не відноситься до переліку світових лідерів за обсягами відвідування туристами. Проте, її клімат, географічне положення, рельєф, рекреаційний потенціал та культурна спадщина при реалізації дієвих програм розвитку туризму в конкретних регіонах в перспективі забезпечить підґрунтя для розвитку як внутрішнього так і міжнародного туризму. Встановлено, що туризм є галуззю, яка значно впливає на соціально-економічний розвиток територій. Досліджено сутність поняття регіон та туристичний регіон. В Україні розвиток туристичних регіонів наразі регламентується Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, що була затверджена Кабінетом міністрів України у 2020 році. Як і в будь якій важливій справі, програми розвитку туристичних регіонів в Україні мають різноманітні види загроз та ризиків. У статті систематизовано класифікацію загроз та ризиків у програмах розвитку туризму в регіонах України. Аналізуючи туристичну галузь в регіоні варто розуміти загальний обсяг туристів, що обслуговуються туроператорами і турагентами за певний проміжок часу. У статті проаналізовано кількість туристів обслугованих туроператорами і турагентами в Дніпропетровській області за 2010-2020 роки. В загальній кількості обслугованих туристів на протязі 2010-2020 років найбільшу кількість в Дніпропетровській області складають виїзні туристи, тобто ті люди, які постійно мешкають в Дніпропетровській області і здійснюють подорожі до інших країн. Підсумовуючи проведене дослідження варто наголосити на тому, що туристична галузь України перебуває на етапі розвитку, який значно сповільнений внаслідок російської військової агресії проти України, але незважаючи на це регіони України, по можливості, реалізовують програми з розвитку туристичних регіонів. Аналіз довів, що розробка і реалізація Стратегії розвитку туризму є надзвичайно важливою для кожного регіону, адже чітко регламентує проблемні аспекти в розвитку туризму та конкретні заходи по їх вирішенню, реалізація яких сприяє сталому розвитку туризму в конкретному регіоні України.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-1
PDF

Посилання

Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р. 324/95-ВР / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр#Text (дата звернення 10.03.2023).

Сокол Т.Г., Фастовець О.А. Регіональний вектор розвитку туризму в Україні. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. № 1 (78). 2022. с. 132–144.

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text (дата звернення 12.03.2023).

Олена Панухник. Інноваційний потенціал регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу: передумови формування та векторність управління. Галицький економічний вісник. № 2 (49). 2015. С. 5–12.

Лепкий М.І. Фактори розвитку туристичного господарства в регіонах України. Інфраструктура ринку. № 25. 2018. С. 549–555.

Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на 2021–2027. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/strategiya-regionalnogo-rozvytku-dnipropetrovskoyi-oblasti-na-period-do-2027-rok.pdf (дата звернення 13.03.2023).

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. URL: http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/tur/include/tur1.pdf (дата звернення 13.03.2023).

The Verkhovna rada of Ukrainy (1995), The Law of Ukraine “On tourism”, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр#Text (Accessed 10 March 2023).

Sokol, T.H., and Fastovets, O.A. (2022), “Regional vector of tourism development in Ukraine”, Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti, vol. 1(78), pp. 132–134.

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), State regional development strategy for 2021-2027, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text (Accessed 12 March 2023).

Panukhnyk. O. (2015), “Innovative potential of regional development of tourism and recreation with the involvement of youth resources: prerequisites for formation and vectoriality of management”, Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 2(49), pp. 5–12.

Lepkyi, M.I. (2018), “Factors of tourism development in the regions of Ukraine”, Infrastruktura rynku, vol. 25, pp. 549–555.

Regional development strategy of the Dnipropetrovsk region for 2021–2027 (2020), Available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/strategiya-regionalnogo-rozvytku-dnipropetrovskoyi-oblasti-na-period-do-2027-rok.pdf (Accessed 13 March 2023).

Main Department of Statistics in Dnipropetrovsk Region. Number of tourists served by tour operators and travel agents, by types of tourism, Available at: http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/tur/include/tur1.pdf (Accessed 13 March 2023).