КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ

PDF

Ключові слова

туризм
туристична дестинація
кластер
туристичний кластер
синергія
модель розвитку

Як цитувати

Миронов, Ю. Б. (2023). КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (8), 20-28. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-3

Анотація

У сучасних наукових дослідженнях проблем розвитку туризму все більше уваги приділяється туристичним кластерам. У багатьох регіональних стратегічних планах розвитку вважається за доцільне формування кластерів, відтак актуальними та своєчасними є питання визначення туристичних кластерів, оцінювання їх впливу на економіку регіону, країни, формування концепції розвитку туристичних кластерів. Метою дослідження є обґрунтування кластерної моделі розвитку туристичної дестинації. У статті туристичний регіон (дестинація) визначається як територія, яка привертає увагу туристів завдяки своїм атракціям, надаючи їм умови для проживання та харчування (тобто послуги гостинності). У вигляді мережевої моделі показано суб’єктів та стейкхолдерів дестинації, а також складність зв’язків, що існують між ними. Стверджується, що реалізація кластерного підходу в управлінні туристичною дестинацією дозволяє ефективно взаємодіяти задіяним в обслуговуванні туристів організаціям, їх партнерам, а також державним органам влади. Розглядаються підходи до визначення понять «кластер», «туристичний кластер». Наведено аргументи на користь формування кластерів в індустрії туризму. Представлено модель туристичного кластеру. Зазначається, що діяльність регіональних туристичних кластерів відбувається в активній взаємодії з соціокультурним та екологічним середовищем. Проаналізовано чинники, які перешкоджають формуванню та розвитку туристичних кластерів в Україні та пропонується система заходів із активізації розвитку туристичних кластерів. Кластерна модель регіонального розвитку активізує підприємницьку діяльність у сфері туризму, сприяє створенню нових робочих місць, зростанню доходів місцевого населення та наповненню бюджетів, покращенню якості туристичних продуктів тощо. Функціонування туристичних кластерів сприяє ширшому використанню інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій, підвищенню рівня кваліфікації й інтелектуального потенціалу кадрів, зайнятих у туристичній галузі.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-3
PDF

Посилання

Kachniewska M. Towards the Definition of a Tourism Cluster. Journal of Entrepreneurship Management and Innovation, 2013, Vol. 9, Issue 1, pp. 33-56.

Bieger T. Management von Destinationen und Tourismusorganisationen. Muenchen, Wien: Oldenbourg, 1997.

Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні. Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. 180 с.

Porter M. E. On Competition. Updated and Expanded Edition. A Harward Business Review Book, 2008. 544 p.

Dębski M. Klaster jako czynnik rozwoju konkurencyjności destynacji turystycznej. Przedsiębiorczość i zarządzanie, 2014, Tom XV, Zeszyt 4, cz. 3, S. 51-66.

Iordache C., Ciochina I., Asandei M. Clusters – Tourism Activity Increase Competitiveness Support. Theoretical and Applied Economics, 2010, Vol. 17, Issue. 5, pp. 99-112.

Malakauskaite A., Navickas V. The Role of Clusters in the formation Process of Tourism Sector Competitiveness: Conceptual Novelties. Economics and Management, 2010, Vol. 15, pp. 149-154.

Santos C., Almeida A., Teixeira A. (2008), Searching for Clusters in Tourism. A Quantitative Methodological Proposal. Working Papers (FEP), 2008, Vol. 293, URL: https://www.researchgate.net/publication/24111677.

Artavia R. Cluster Dynamics: a New Concern for Managers. INCAE, 2000.

Erkus-Ozturk H. Emerging Importance of Institutional Capacity for the Growth of Tourism Clusters. European Planning Studies, 2011, Vol. 11, Issue 10, pp. 1735-1753.

Imali F., Long W. New Conceptual Model on Cluster Competitiveness: a New Paradigm for Tourism. International Journal of Business and Management, 2012, Vol. 7, Issue 9, pp. 75-84.

Shtonova I. Managing Inter-firm Cooperation to Improve Tourist Destinations: a Cluster Approach. Problems of Management in the 21st Century, 2011, Vol. 1, pp. 118-124.

Weindenfeld A., Butler R., Williams A. Clustering and Compatibility between Tourism Attractions. International Journal of Tourism Research, 2010, Vol. 12, URL: https://doi.org/10.1002/jtr.732.

Vanhove N. The Economics of Tourist Destinations. Theory and Practice. 4th ed. Routledge, 2022. 500 p.

Kozak M., Baloglu S. Managing and Marketing Tourist Destinations: Strategies to Gain a Competitive Edge. Routledge, 2011. 262 p.

Миронов Ю. Б. Дестинація як ключовий елемент регіональної туристичної системи. Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р.). Одеса: ОДАБА, 2017. Ч. 1. 370 с. С. 59-62.

Crouch G., Ritchie J. R. Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity. Journal of Business Research, 1999, Vol. 44, pp. 137-152.

Михайліченко Г. І. Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: збірник наук. праць. 2012. С. 341-349.

Jackson M., Inbakaran R. Evaluating Residents’ Attitudes and Intentions to Act Towards Tourism Development in Regional Victoria, Australia. International Journal of Tourism Research, 2006, Vol. 8, Issue 5, pp. 355-366.

Serrato M., Tello J., Diaz A., Garcia S., Castillo J. Visitor Profile, Satisfaction Level and Clustering of Tourists for Decision Making in Michoacan, Mexico. International Transactions in Operational Research, 2010, Vol. 17, Issue 1, pp. 119-143.

Alcouffe A., Coulomb F. Small and Medium-sized Business in European Tourist Sectors. Paris: OECD, 1993.

Holloway J. Ch. The Business of Tourism. London: Pitman, 1996.

Ewen M. Tourism Clusters. In: Karlsson Ch. (Ed.) Handbook of Research on Cluster Theory, Edward Elgar Publishing Limited, 2008.

OECD Tourism Trends and Policies 2022. URL: https://www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm.

Jackson J., Murphy P. Tourism Destinations as Clusters: Analytical Experiences from the NewWorld. Tourism and Hospitality Research, 2002, Vol. 4, Issue 1, pp. 36-52.

Kachniewska, M. (2013) Towards the Definition of a Tourism Cluster. Journal of Entrepreneurship Management and Innovation, 9 (1), 33-56.

Bieger, T. (1997) Management von Destinationen und Tourismusorganisationen. Muenchen, Wien, Oldenbourg.

Hontarzhevska, L.I. (2008) Rynok turystychnykh posluh v Ukrayini [Market of Tourist Services in Ukraine]. Donetsk, Skhidnyy vydavnychyy dim, 180 p.

Porter, M.E. (2008) On Competition. Updated and Expanded Edition. A Harward Business Review Book, 544 p.

Dębski M. (2014) Klaster jako czynnik rozwoju konkurencyjności destynacji turystycznej. Przedsiębiorczość i zarządzanie, 15 (4), p. 3, 51-66.

Iordache, C., Ciochina, I. & Asandei, M. (2010). Clusters – Tourism Activity Increase Competitiveness Support. Theoretical and Applied Economics, №17 (5), р. 99–112.

Malakauskaite, A. & Navickas, V. (2010) The Role of Clusters in the formation Process of Tourism Sector Competitiveness: Conceptual Novelties. Economics and Management, 15, р. 149–154.

Santos, C., Almeida, A. & Teixeira A. (2008), Searching for Clusters in Tourism. A Quantitative Methodological Proposal. Working Papers (FEP), 293, available at: https://www.researchgate.net/publication/24111677.

Artavia, R. (2000) Cluster Dynamics: a New Concern for Managers. INCAE.

Erkus-Ozturk, H. (2011) Emerging Importance of Institutional Capacity for the Growth of Tourism Clusters. European Planning Studies, № 11 (10), р. 1735–1753.

Imali, F., Long, W. (2012) New Conceptual Model on Cluster Competitiveness: a New Paradigm for Tourism. International Journal of Business and Management, № 7 (9), р. 75–84.

Shtonova, I. (2011) Managing Inter-firm Cooperation to Improve Tourist Destinations: a Cluster Approach. Problems of Management in the 21st Century, № 1, р. 118–124.

Weindenfeld, A., Butler, R. & Williams, A. (2010) Clustering and Compatibility between Tourism Attractions. International Journal of Tourism Research, (12), Available at: https://doi.org/10.1002/jtr.732.

Vanhove, N. (2022) The Economics of Tourist Destinations. Theory and Practice. 4th ed. Routledge, 500 p.

Kozak, M. & Baloglu, S. (2011) Managing and Marketing Tourist Destinations: Strategies to Gain a Competitive Edge. Routledge, 262 p.

Myronov, Yu. B. (2017) Destynatsiya yak klyuchovyy element rehionalnoyi turystychnoyi systemy [The Destination as a Key Element of the Regional Tourism System]. Ekonomika ta upravlinnya: suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku: Conference Proceedings (Odesa, November 23-24, 2017), Odesa, ODABA, part 1, pp. 59–62.

Crouch, G., Ritchie, J.R. (1999) Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity. Journal of Business Research, № 44, р. 137–152.

Mykhaylichenko, H. I. (2012) Formuvannya innovatsiynykh turystychnykh klasteriv yak konkurentnoyi perevahy rozvytku rehionu [Formation of Innovative Tourism Clusters as a Competitive Advantage of Regional Development]. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku: Scientific Papers Collection. pp. 341–349.

Jackson, M. & Inbakaran, R. (2006) Evaluating Residents’ Attitudes and Intentions to Act Towards Tourism Development in Regional Victoria, Australia. International Journal of Tourism Research, № 8 (5), р. 355–366.

Serrato, M., Tello, J., Diaz, A., Garcia, S. & Castillo J. (2020) Visitor Profile, Satisfaction Level and Clustering of Tourists for Decision Making in Michoacan, Mexico. International Transactions in Operational Research, № 17 (1), р. 119–143.

Alcouffe, A. & Coulomb, F. (1993) Small and Medium-sized Business in European Tourist Sectors. Paris : OECD.

Holloway, J.Ch. (1996) The Business of Tourism. London, Pitman.

Ewen, M. (2008) Tourism Clusters. In: Karlsson, Ch. (Ed.) Handbook of Research on Cluster Theory, Edward Elgar Publishing Limited.

OECD Tourism Trends and Policies 2022. Available at: https://www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm.

Jackson, J. & Murphy, P. (2002) Tourism Destinations as Clusters: Analytical Experiences from the NewWorld. Tourism and Hospitality Research, 2002, № 4 (1), 36–52.