ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ: ВІД ВІДНОВЛЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ДО МАСШТАБУВАННЯ ВІДПОЧИНКОВО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ

PDF

Ключові слова

рекреаційний туризм
санаторно-курортний комплекс
відпочинково-оздоровчий туризм
туристичний бізнес
напрями розвитку

Як цитувати

Осінська, О. Б., & Топорницька, М. Я. (2023). ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ: ВІД ВІДНОВЛЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ДО МАСШТАБУВАННЯ ВІДПОЧИНКОВО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (8), 29-36. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-4

Анотація

У статті розкрито актуальність формування та реалізації державної політики забезпечення розвитку в Україні рекреаційного туризму. Наголошено на тому, що Україна та її регіони володіють унікальними природно-географічними, природно-антропогенними та суспільно-історичними рекреаційно-туристичними ресурсами, однак цей потенціал використовується надзвичайно обмежено, що негативно з огляду на малий внесок рекреаційного туризму як у розвиток людського потенціалу країни, так і у формування низки важливих параметрів макроекономічного зростання. Наведено результати узагальнення стану і тенденцій розвитку рекреаційного туризму в Україні, на основі чого ідентифіковано ключові перешкоди та проблемні аспекти відновлення макроекономічного потенціалу цієї галузі національної економіки. Визначено та обґрунтовано стратегічні пріоритети й прикладні інструменти державної політики збереження потенціалу та переходу до відновлення розвитку санаторно-курортного комплексу України. Розроблено організаційно-економічні заходи зі стимулювання створення нових об’єктів та масштабування діяльності у сфері відпочинково-оздоровчого туризму, що можуть бути реалізовані на центральному рівні управління та органами місцевого самоврядування України. Показано, що з метою удосконалення регуляторної політики, ліквідації проявів монополізму, корупції у відносинах “влада-бізнес” як найбільш суттєвих перешкод розвитку бізнесу, у т. ч. у сфері відпочинково-оздоровчого туризму, необхідно створити робочі групи (представники громадських та асоціативних організацій) з моніторингу рішень органів влади для посилення публічного контролю рішень, забезпечення рівного доступу всіх суб’єктів до місцевих ресурсів, пришвидшення проходження дозвільних і погоджувальних процедур. Зроблено висновок, що наявність розвиненої системи об’єктів рекреаційного туризму та висока активність населення в частині споживання санаторно-лікувальних і відпочинково-оздоровчих послуг є вагомою передумовою формування, збереження і розвитку людського потенціалу як ключового ресурсу соціально-економічного розвитку України, високого рівня якості життя на її територіях.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-4
PDF

Посилання

Александрович Н. О., Скіндер Н. В., Огурцова О. П., Торянік І. П., Тетеріна Т. А. Розвиток спортивно-рекреаційного туризму в Україні. Scientific Journal “ScienceRise”. 2019. № 5 (58). С. 10–14.

Божко Л. Д. Нові напрями в туризмі як культурні наслідки глобалізації. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2015. № 4. С. 3–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_4_3.

Гуткевич С. О. Привабливість Українських Карпат: сільський зелений туризм : монографія. Київ : НУХТ, 2016. 293 с.

Домбровська С. М. Державне регулювання туристичної галузі України : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2016. 196 с.

Іванченко Н. М. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційного туризму. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4112.

Лупак Р. Л. Оцінювання формування конкурентних переваг туристичних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 3. С. 189–194.

Морозова О. С., Морозов О. В., Волочнюк Є. Г. Розвиток рекреаційно-туристичної діяльності в умовах змін клімату в південному регіоні України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 28. Ч. 2. С. 42–48.

Мельниченко О. А. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2017. 153 с.

Охріменко А. Г. Досвід європейських країн фінансування туризму. Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. 2014. № 34. С. 160–167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_34_20.

Ткаченко T., Гладкий O., Жученко В. Рекреаційний туризм: диверсифікація продуктового портфеля. ·Scientia Fructuosa (Вісник Київського національного торговельно-економічного університету). 2021. № 138 (4). С. 81–90.

Aleksandrovych, N. O. Skinder, N. V. Ohurtsova, O. P. Torianik, I. P. and Teterina, T. A. (2019), Rozvytok sportyvno-rekreatsijnoho turyzmu v Ukraini, Scientific Journal “ScienceRise”, № 5 (58), s. 10–14.

Bozhko, L. D. (2015), Novi napriamy v turyzmi iak kul'turni naslidky hlobalizatsii, Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv, № 4, s. 3–9. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_4_3.

Hutkevych, S. O. (2016), Pryvablyvist' Ukrains'kykh Karpat: sil's'kyj zelenyj turyzm : monohrafiia, NUKhT, Kyiv, 293 s.

Dombrovs'ka, S. M. (2016), Derzhavne rehuliuvannia turystychnoi haluzi Ukrainy : monohrafiia, NUTsZU, Kharkiv, 196 s.

Ivanchenko, N. M. (2015), Problemy ta perspektyvy rozvytku rekreatsijnoho turyzmu, Efektyvna ekonomika, № 5 Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4112.

Lupak, R. L. (2016), Otsiniuvannia formuvannia konkurentnykh perevah turystychnykh pidpryiemstv, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, № 3, s. 189–194.

Morozova, O. S. Morozov, O. V. and Volochniuk, Ye. H. (2019), Rozvytok rekreatsijno-turystychnoi diial'nosti v umovakh zmin klimatu v pivdennomu rehioni Ukrainy, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, Vyp. 28. Ch. 2, s. 42–48.

Mel'nychenko, O. A. (2017), Osoblyvosti rozvytku industrii turyzmu v Ukraini : monohrafiia, NUTsZU, Kharkiv, 153 s.

Okhrimenko, A. H. (2014), Dosvid ievropejs'kykh krain finansuvannia turyzmu, Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. № 34, s. 160–167 Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_34_20.

Tkachenko T., Hladkyj O. and Zhuchenko V. (2021), Rekreatsijnyj turyzm: dyversyfikatsiia produktovoho portfelia, ·Scientia Fructuosa (Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu), № 138 (4), s. 81–90.