ТУРИСТИЧНЕ ТА СПОРТИВНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ЛЬВІВСЬКІЙ АКАДЕМІЧНІЙ ГІМНАЗІЇ В ПЕРІОД НАВЧАННЯ ПЕТРА БУБЕЛИ (1900-1908 РР.)

PDF

Ключові слова

Академічна гімназія у Львові
Петро Бубела
фізичне виховання
спортивно-пізнавальний туризм
, товариство «Сокіл»
Лисиничі

Як цитувати

Прокіп, А. В., Михальський, Ю. В., & Кендус, О. З. (2023). ТУРИСТИЧНЕ ТА СПОРТИВНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ЛЬВІВСЬКІЙ АКАДЕМІЧНІЙ ГІМНАЗІЇ В ПЕРІОД НАВЧАННЯ ПЕТРА БУБЕЛИ (1900-1908 РР.). Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (8), 44-50. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-6

Анотація

На початку ХХ століття український туристично-спортивний рух став однією із провідних складових загально-національної боротьби за незалежність та державність. Зокрема, в Галичині, яка на той час була в складі Австро-Угорської імперії, важливу роботу з національного виховання юнацтва та молоді здійснювали українські навчальні заклади, а також патріотичні товариства та організації, зокрема такі як «Сокіл-Батько», згодом «Пласт», «Січ», «Луг» та інші. Мета даного дослідження – виявити та проаналізувати особливості розвитку системи фізичного виховання та спортивно-оздоровчого туризму в Академічній гімназії Львова, де упродовж 1900-1908 рр. навчався Петро Бубела (1889 - ?) – майбутній провідний державний та військовий діяч Західної Української Народної Республіки (ЗУНР). Петро Бубела один з організаторів та активних учасників Листопадового Чину 1918 р., член уряду (Ради державних секретарів) Західної Української Народної Республіки (ЗУНР), заступник (товариш) державного секретаря військових справ ЗУНР. У процесі роботи над темою дослідження застосовано історико- порівняльний, структурно-функціональний, проблемно-хронологічний та логічний методи. З’ясовано, що Петро Бубела, у період навчання у Академічній гімназії Львова протягом 1900-1908 рр., знайомився з прогресивними досягненнями і методами у галузі фізичного виховання, брав активну участь у спортивно-оздоровчих, пізнавальних туристичних заходах, які організовувалися учителями даного навчального закладу. Зроблено висновок, що завдяки викладачам гімназії, таким як Іван Боберський, Степан Рудницький, Лонгин Цегельський та іншим, заняття спортом і туризм усе більше ставали важливим елементом для формування з учнів гімназії духовно та фізично загартованих, розвинутих, а також національно-свідомих особистостей, готових до важкої боротьби за українську незалежність та державність. Доведено, що український туристично-спортивний рух початку ХХ столітті у Галичині був невід’ємною частиною виховання та формування патріотично налаштованої українського юнацтва та молоді.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-6
PDF

Посилання

Державний архів Одеської області. Ф. 8065. Оп. 2. Спр. 7792. 226 арк.

Центральний Державний Історичний Архів України у Львові. Ф.312. Оп.1. Спр.424.

Звіт дирекциї ц. к. академічної гімназиї у Львові за рік шкільний 1900/1901. Львів : З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, 1901.

Звіт дирекциї ц. к. Академічної гімназиї у Львові за рік шкільний 1901/1902. Львів : З друкарні З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, 1902.

Звіт дирекциї ц. к. Академічної гімназиї у Львові за рік шкільний 1905/6. Львів : З друкарні З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, 1906.

Звіт дирекциї ц. к. Академічної гімназиї у Львові за шкільний рік 1907/1908. Львів : З друкарні З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, 1908.

Гуцал П. Бубела Петро Іванович , Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Енциклопедія. Т. 1. А-Ж. Івано-Франківськ. 2018. 696 с.

Гуцуляк М. Перший листопад 1918 року на західних землях України. Київ : Либідь, 1993. 408 с.

Коновалець та його доба. Мюнхен, 1974. 1021 с.

Коцюмбас О. Академічна гімназія у Львові: учнівський склад другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. Львів. 2016. Вип. 14. 146 с.

Коцюмбас О. Академічна гімназія у Львові: організація, структура, діяльність (1849-1939), дисерт. на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Львів. 2021. 265 с.

Коцюмбас О. Гімнастика в навчальній практиці Академічної гімназії у Львові (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Українська тіловиховна традиція. Львів : Наукове товариство імені Шевченка. Комісія тіловиховання і спорту імені Івана Боберського. Центр незалежних історичних студій. 2020. Вип.1. С.40–51.

Лаба В. Історія села Лисиничі від найдавніших часів до 1939 р. Львів. 2004. 84 с.

Шах С. Львів – місто моєї молодости. Часть ІІІ. Мюнхен. 1956. 362 с.

Cepnik H. Czterdziestolecie «Sokółа» Lwowskiego 1867-1907. Lwów, 1907. 99 s.

State archive of Odesa region. F. 8065. Op. 2. Ref. 7792. 226 sheets.

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv. F.312. Op. 1. Issue 424.

(1901), Report of the directorate of of the academic gymnasium in Lviv for the school year 1900/1901. Lviv : From the printing house of the Shevchenko Scientific Society.

(1902), Report of the directorate of of the Academic Gymnasium in Lviv for the school year 1901/1902. Lviv : From the printing house of the Shevchenko Scientific Society.

(1906), Report of the Directorate of of the Academic Gymnasium in Lviv for the school year 1905/6. Lviv : From the printing house of the Shevchenko Scientific Society.

(1908), Report of the directorate of of the Academic Gymnasium in Lviv for the school year 1907/1908. Lviv : From the printing house of the Shevchenko Scientific Society, 1908.

Hutsal P. (2018), Bubela Petro Ivanovych, Western Ukrainian People's Republic. 1918-1923. Encyclopedia. T. 1. AZ. Ivano-Frankivsk, 2018. 696 p.

Hutsulyak M. (1993), First November 1918 in the western lands of Ukraine, Kyiv : Lybid, 408 p.

(1974), Konovalets and his time. Munich, 1021 p.

Kotsyumbas O. (2016), Academic gymnasium in Lviv: student composition of the second half of the 19th - beginning of the 20th century, Bulletin of the Lviv University of Trade and Economics. Humanities. Lviv. Issue 14. 146 p.

Kotsiumbas O.R. (2021), Academic gymnasium in Lviv: organization, structure and activity (1849-1939). The dissertation on obtaining of a scientific degree of the Doctor of Philosophy. Lviv. 265 р.

Kotsyumbas O. (2020), Gymnastics in the educational practice of the Academic Gymnasium in Lviv (second half of the 19th - beginning of the 20th century). Ukrainian physical education tradition. Lviv: Shevchenko Scientific Society. Ivan Bobersky Physical Education and Sports Commission. Center for Independent Historical Studies, Issue 1. P.40–51.

Laba V. (2004), The history of the village of Lysynichi from the earliest times to 1939. Lviv. 84 p.

Shah S. (1956), Lviv is the city of my youth, Part III. Munich. 362 p.

Cepnik H. (1907), Fortieth Anniversary of Lwów «Sokół» 1867-1907. Lwów. 1907. 99 р.