ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ У ДОВОЄННИЙ, ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

PDF

Ключові слова

послуги
готель
ресторан
індустрія гостинності
бізнес під час війни
готельно-ресторанний бізнес
тенденції
перспективи розвитку

Як цитувати

Моргулець, О. Б., & Нишенко, О. В. (2023). ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ У ДОВОЄННИЙ, ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (8), 88-96. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-12

Анотація

Стрімкий розвиток подій починаючи з березня 2020 р., коли у зв’язку зі спалахом коронавірусної хвороби (пандемія COVID-19) підприємства індустрії гостинності, зокрема готельно-ресторанного бізнесу, зіткнулися з рядом обмежень у своїй діяльності, запустив ряд трансформацій, які посилися з початком військової агресії росії проти України, роль яких полягає у забезпеченні виживання бізнесу, досягнення стану стабільності та пошуку можливостей до розвитку. Важкі часи вимагають від бізнесу своєчасних рішень, креативного підходу до вирішення проблем за умов обмеженості матеріальних, фінансових, трудових, енергетичних, інформаційних ресурсів та відсутності безпекових гарантій у будь-якій точці нашої держави. Оцінка стану готельно-ресторанного бізнесу України через призму минулого, сьогодення та майбутніх перспектив шляхом аналізу основних економічних показників діяльності підприємств галузі та врахування факторів впливу на зовнішнє і внутрішнє середовище останніх покликана приблизити підприємства до стану стабільності та допомогти з пошуком можливостей до розвитку. У статті проаналізовано основні економічні показники діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу в Україні, зокрема кількість діючих суб’єктів господарювання, кількість зайнятих працівників, обсяг реалізованих послуг, регіональну структуру за обсягом реалізованих послуг, динаміку середньомісячної заробітної плати працівників у порівнянні з мінімальною заробітною платою та середньомісячною зарплатою в Україні, чистий прибуток (збиток) підприємств, рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств. Охарактеризовано фактори, які впливають на діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу в умовах воєнного стану та наведено ймовірні шляхи послаблення їх впливу. Досліджено шляхи збереження та перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах військового стану. Визначено важливість крос-культурного менеджменту у повоєнній відбудові економіки України, та зокрема готельно-ресторанному бізнесі. За результатами проведеного дослідження зроблено відповідні висновки та окреслено перспективи подальших досліджень за заданим напрямом.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-12
PDF

Посилання

Даниленко-Кульчицька В.А. Вплив війни на готельно-ресторанний бізнес України. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2022. № 6. С. 19–23.

Носирєв О., Деділова Т., Токар І. Розвиток туризму та індустрії гостинності в стратегії постконфліктного відновлення економіки України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2022. Вип. 1 (26). С. 55–68. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/nosyrjev2.htm (дата звернення 01.09.2023).

Стригуль Л., Александрова В., Жадан Т. Дослідження сучасного стану та визначення перспектив функціонування індустрії туризму та гостинності України. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2022. № 4. С. 54–58. URL: http://es.khpi.edu.ua/article/view/274404 (дата звернення 01.09.2023).

Черниш О., Вергун А. Розвиток індустрії гостинності в Україні. Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : збірник наукових праць за результатами Всеукраїнської конференції, м. Київ, 10 травня 2022 р. / за ред. А. М. Вергун та ін. Київ, КНУТД, 2022. С. 156–158.

Грищенко М. Виклики сучасності та їх вплив на діяльність готельних підприємств України. Трансформаційна економіка. 2023. № 1 (01). С. 10–14.

Кушнірук В., Величко О., Коваль О. Управління бізнес-процесами в готельно-ресторанному бізнесі. Економіка та суспільство. 2023. № 47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2157/2086 (дата звернення 01.09.2023).

Банєва І., Величко О. Сучасні підходи до організації готельно-ресторанного бізнесу. Modern Economics. 2022. № 36. С. 6–11. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/modern-approaches-to-the-organization/ (дата звернення 01.09.2023).

Кіш Г. Інноваційні технології в діяльності готельно-ресторанних підприємств. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 6 (12). С. 65–77.

Левицька І., Климчук А., Кожушко С. Проблеми з рівнем оплати праці як чинником мотивації персоналу в індустрії гостинності України. Академічний огляд. 2023. № 1 (58). С. 148–159.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 05.09.2023).

Як змінився готельний бізнес під час війни. Ribas Hotels Group. URL: https://ribashotelsgroup.ua/blog/kak-izmenilsya-gostinichniy-servis-vo-vremya-voyni/ (дата звернення 10.09.2023).

Ринок HoReCa під час війни: поточний стан та ключові тенденції. Вокс Україна. URL: https://voxukraine.org/rynok-horeca-pid-chas-vijny-potochnyj-stan-ta-klyuchovi-tendentsiyi/ (дата звернення 10.09.2023).

Danylenko-Kulchytska, V. (2022), “Impact of the war on the hotel and restaurant business of Ukraine”, Industriia turyzmu i hostynnosti v Tsentralnii ta Skhidnii Yevropi, vol. 6, pp. 19–23.

Nosyriev, O. Dedilova, T. and Tokar, I. (2022), “Tourism and Hospitality Industry Development in the Ukrainian Economics Strategy of Post-Conflict Reconstruction”, Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 1(26), pp. 55–68. Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/nosyrjev2.htm (Accessed September 1, 2023).

Strygul, L. Aleksandrova, V. and Zhadan, T. (2022), “Study of the current state and determination of prospects for the functioning of tourism and hospitality industry of Ukraine”, Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» (ekonomichni nauky), vol. 4. Available at: http://es.khpi.edu.ua/article/view/274404 (Accessed September 1, 2023).

Chernysh, O. and Verhun. A. (2022), “Development of the hospitality industry in Ukraine”, Zbirnyk naukovykh prats za rezultatamy Vseukrainskoi konferentsii [A collection of scientific works based on the results of the All-Ukrainian conference], Intehratsiia nauky i osvity: rozvytok kulturnykh i kreatyvnykh industrii [Integration of science and education: development of cultural and creative industries], Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine, May 10, 2022, pp. 156–158.

Hryshchenko, M. (2023), “Challenges of modernity and their influence on the activity of hotel enterprises of Ukraine”, Transformatsiina ekonomika, vol. 1 (01), pp. 10–14.

Kushniruk, V. Velychko, O. and Koval. O. (2023), “Business process management in the hotel and restaurant business”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 47. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2157/2086 (Accessed September 1, 2023).

Banyeva, I. and Velychko O. (2022), “Modern approaches to the organization of the hotel and restaurant business”, Modern Economics, vol. 36, pp. 6–11, Available at: https://modecon.mnau.edu.ua/modern-approaches-to-the-organization/ (Accessed September 1, 2023).

Kish, G.V. (2023), “Innovative technologies in the activities of hotel and restaurant enterprises”, Aktualni pytannia u suchasnii nautsi, vol. 6 (12), pp. 65–77.

Levytska, I.V. Klymchuk, A.O. and Kozhushko, S.P. (2023), “The problems with the pay level as a factor of staff motivation in the hospitality industry of Ukraine”, Akademichnyi ohliad, vol. 1 (58), pp. 148–159.

State Statistics Service of Ukraine (2023). Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed September 5, 2023).

How did the hotel service change during the war (2023), Ribas Hotels Group. Available at: https://ribashotelsgroup.ua/blog/kak-izmenilsya-gostinichniy-servis-vo-vremya-voyni/ (Accessed September 10, 2023).

The HoReCa market during the war: current state and key trends (2022), Vox Ukraine. Available at: https://voxukraine.org/rynok-horeca-pid-chas-vijny-potochnyj-stan-ta-klyuchovi-tendentsiyi/ (Accessed September 10, 2023).