ВІДНОВЛЕННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

PDF

Ключові слова

сфера туризму
відновлення
заходи маркетингу
інформаційні технології
фінансова підтримка
підготовка кадрів

Як цитувати

Вовк, С. В., & Заячковська, Г. А. (2024). ВІДНОВЛЕННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (10), 5-10. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-10-1

Анотація

Представлено результати дослідження проблеми відновлення сфери туризму Хмельниччини у післявоєнний період. Емпірична база дослідження представлена масивом досліджень стану туристичної індустрії України та Хмельницької області, проведених такими авторитетними організаціями, як: Державне агентство розвитку туризму України, Міністерство культури та інформаційної політики України, Центр розвитку інновацій, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Advanter Group, Національна туристична організація України. Охарактеризовано туристично-рекреаційні ресурси Хмельницької області. З’ясовано головні перешкоди для відновлення та розвитку туристичного бізнесу як в Україні, так і в регіоні. Встановлено, що в результаті військових дій нанесено шкоду навколишньому природному середовищу та культурній спадщині Хмельницької області. Означено принципи повоєнного відновлення сфери туризму в Україні та регіонах: забезпечення сталого розвитку держави та її регіонів, ґрунтуючись належному управлінні; гнучкість та адаптивність підходів до розвитку сектору туризму та гостинності; відновлення з урахуванням екологічних стандартів, енергоефективності та інших принципів smart або креативної економіки; уважне ставлення до регіональних пріоритетів у розвитку туризму; важливість комплексного територіального планування; збалансована інтеграція в Європейський туристичний простір. Визначено шляхи повоєнного відновлення сфери туризму у Хмельницькій області, а саме: проведення заходів маркетингу через механізми публічно-приватного партнерства; розробка нових стратегій просування продуктів і послуг підприємствами туристичної індустрії шляхом створення системи взаємодії для вирішення певних стратегічних завдань, що дасть змогу забезпечити синергетичні зв’язки та посилити взаємодію між ними; застосування інформаційних технологій у розробці планів післявоєнного розвитку індустрії туризму, яке б сприяло не лише спрощенню та прискоренню окремих туристичних процесів, але й підвищенню конкурентоспроможності галузі та сталому розвитку сфери туризму; забезпечення доступу підприємств туристичної індустрії регіону до фінансових ресурсів; підготовка та перепідготовка кадрів для підприємств індустрії туризму.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-10-1
PDF

Посилання

Туризм в Україні: скільки коштів у держбюджет принесла туристична галузь у 2023 році? URL: https://visitukraine.today/uk/blog/2417/tourism-in-ukraine-how-much-money-did-the-tourism-industry-bring-to-the-state-budget-in-2023

Україні треба майже $9 мільярдів на відновлення туризму та культурних об'єктів. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3826850-ukraini-treba-majze-9-milardiv-na-vidnovlenna-turizmu-ta-kulturnih-obektiv-ap.html

Туризм в Україні: Хмельниччина шукає нові туристичні шляхи. URL: https://podrobnosti.ua/2472409-turizm-v-ukran-hmelnichchina-shuka-nov-turistichn-shljahi.html

Соловчук Л. Туристичний збір під час війни в Україні переплюнув показники 2021 року. URL: https://thepage.ua/ua/news/turzbir-za-pershe-pivrichchya-2022-roku-zris-na-29percent

Краснокутська Ю.В., Сегеда І.В., Безпалова А.С. Післявоєнне відновлення туристичної індустрії України в контексті сталого розвитку. Економіка та суспільство. 2023. Випуск 56. URL: https://www.researchgate.net/publication/376296099_PISLAVOENNE_VIDNOVLENNA_TURISTICNOI_INDUSTRII_UKRAINI_V_KONTEKSTI_STALOGO_ROZVITKU.

Миронов Ю.Б. Шляхи післявоєнного відновлення індустрії туризму в Україні. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2023. № 71. С. 64–68.

Моца А., Шевчук С., Середа Н. Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1560/1501

Носирєв О., Деділова Т., Токар І. Розвиток туризму та індустрії гостинності в стратегії постконфліктного відновлення економіки України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2022. Вип. 1 (26). С. 55–68.

Сіра Е.О., Голубець І.М., Безрученков Ю.В. Післявоєнне відновлення туризму в Україні. Інфраструктура ринку. Випуск 68. 2022. С. 155–158.

Царук В.В. Туризм в Україні в умовах воєнного стану – проблеми відновлення та пошуку нових моделей управління. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2023. № 4. С. 15–24.

Несторишен І.В. Особливості розвитку економіки туризму в пост-конфліктний період: міжнародний досвід та вітчизняні перспективи. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/339/9330/19465-1

Растворова М. Підходи до позиціонування туристичних дестинацій в умовах викликів війни: аналіз досвіду країн Балканського півострову. Вчені записки Університету «Крок». 2022. № 3 (67). С. 83–91.

Гаврилюк А. М. Міжнародний досвід розвитку туризму в умовах війни та поствоєнний період. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 квітня 2022 р.). Київ: КНУКІМ, 2022. С. 93–95.

Бізнес. Дослідження стану та потреб МСБ в Україні за оцінкою територіальних громад та ОВА. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/doslidzenna-stanu-ta-potreb-msb-v-ukraini-za-ocinkou-teritorialnih-gromad-ta-ova

МКІПУ. Через російську агресію в Україні постраждали 1702 об’єкти культурної інфраструктури. URL: https://mcip.gov.ua/news/cherez-rosijsku-agresiyu-v-ukrayini-postrazhdaly-1702-obyekty-kulturnoyi-infrastruktury/

МКІПУ. Через російську агресію в Україні постраждали 823 об’єкти культурної спадщини. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/cherez-rosiisku-ahresiiu-v-ukraini-postrazhdaly-823-obiekty-kulturnoi-spadshchyny

НТОУ. Стратегічна Дорожня карта «Відновлення малого та середнього бізнесу у секторі туризму та гостинності в 2023–2033 роках». URL: https://nto.ua/assets/files/ntou-library-small-and-medium-sized-businesses-recovery.pdf

Visit Ukraine (2023), “Tourism in Ukraine: how much money did the tourism industry bring to the state budget in 2023?”, available at: https://visitukraine.today/uk/blog/2417/tourism-in-ukraine-how-much-money-did-the-tourism-industry-bring-to-the-state-budget-in-2023 (accessed March 24, 2024).

Ukrinform (2024), “Ukraine needs almost $9 billion to restore tourism and cultural sites”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3826850-ukraini-treba-majze-9-milardiv-na-vidnovlenna-turizmu-ta-kulturnih-obektiv-ap.html (accessed March 19, 2024).

Podrobnosti (2023), “Tourism in Ukraine: Khmelnytskyi region is looking for new tourist routes”, available at: https://podrobnosti.ua/2472409-turizm-v-ukran-hmelnichchina-shuka-nov-turistichn-shljahi.html (accessed March 19, 2024).

Solovchuk, L. (2022), “Tourist tax during the war in Ukraine surpassed the figures for 2021”, URL: https://thepage.ua/ua/news/turzbir-za-pershe-pivrichchya-2022-roku-zris-na-29percent (accessed March 19, 2024).

Krasnokutska, Yu. V., Segeda, I. V., Bezpalova, A. S. (2023), “Post-war recovery of the Ukrainian tourism industry in the context of sustainable development”, Economy and Society, Volume 56, available at: https://www.researchgate.net/publication/376296099_PISLAVOENNE_VIDNOVLENNA_TURISTICNOI_INDUSTRII_UKRAINI_V_KONTEKSTI_STALOGO_ROZVITKU (accessed March 11, 2024).

Mironov, Yu. B. (2023), “Ways of post-war recovery of the tourism industry in Ukraine”, Herald of Lviv University of Trade and Economics. Economic sciences, no. 71, pp. 64–68.

Moca, A., Shevchuk, S., Sereda, N. (2022), “Prospects for the post-war recovery of tourism in Ukraine”, Economy and society, no. 41, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1560/1501 (accessed March 11, 2024).

Nosiryev, O., Dedilova, T., Tokar, I. (2022), “Development of tourism and hospitality industry in the strategy of post-conflict economic recovery of Ukraine”, Socio-economic problems and the state, vol. 1 (26), pp. 55–68.

Sira, E. O., Golubec, I. M., Bezruchenkov, Yu. V. (2022), “Post-war recovery of tourism in Ukraine”, Market infrastructure, vol. 68, pp. 155–158.

Caruk, V. V. (2023), “Tourism in Ukraine under martial law - problems of recovery and search for new management models”, Таuridа Scientific Herald. Series: Public Management and Administration, no. 4, pp. 15–24.

Nestorishen, I. V. (2023), “Peculiarities of development of the tourism economy in the post-conflict period: international experience and domestic prospects”, available at: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/339/9330/19465-1 (accessed March 15, 2024).

Rastvorova, M. (2022), “Approaches to Positioning Tourist Destinations in the Context of War Challenges: Analysis of the Experience of the Balkan Countries”, Scientific Notes of «KROK» University, no. 3 (67), pp. 83–91.

Gavrilyuk, A. M. (April 14-15, 2022), “International experience of tourism development during the war and post-war period”, Materiali ІХ mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], Gostinnist, servis, turizm: dosvid, problemi, innovaciyi [Hospitality, service, tourism: experience, challenges, innovations], Kyiv: KNUKIM, pp. 93–95.

Business (2023), “A study of the state and needs of small and medium-sized businesses in Ukraine as assessed by local communities and regional military administrations”, available at: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/doslidzenna-stanu-ta-potreb-msb-v-ukraini-za-ocinkou-teritorialnih-gromad-ta-ova (accessed March 25, 2024).

MCIPU (2023), “Due to Russian aggression in Ukraine, 1702 cultural infrastructure sites have been damaged”, available at: https://mcip.gov.ua/news/cherez-rosijsku-agresiyu-v-ukrayini-postrazhdaly-1702-obyekty-kulturnoyi-infrastruktury/ (accessed March 25, 2024).

MCIPU (2023), “Due to Russian aggression, 823 cultural heritage sites in Ukraine have been damaged”, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/cherez-rosiisku-ahresiiu-v-ukraini-postrazhdaly-823-obiekty-kulturnoi-spadshchyny (accessed March 25, 2024).

NTOU (2023), “Strategic Roadmap "Recovery of small and medium-sized businesses in the tourism and hospitality sector in 2023-2033”, available at: https://nto.ua/assets/files/ntou-library-small-and-medium-sized-businesses-recovery.pdf (accessed March 25, 2024).