ГРАНТОВА ПРОГРАМА URBACT ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

PDF

Ключові слова

гранти
гранти ЄС
URBAC
гранти для міст
гранти для громад
можливості програми
вимоги програми

Як цитувати

Кобеля-Звір, М. Я. (2024). ГРАНТОВА ПРОГРАМА URBACT ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (10), 11-16. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-10-2

Анотація

У статті досліджено можливості Програми URBACT для українських міст. Продемонстровано, що її основна мета – сприяти співпраці та обміну ідеями між містами у межах тематичних мереж. Акцентовано: URBACT сприяє розвитку навичок зацікавлених місцевих учасників у розробленні та впровадженні інтегрованої політики й політики участі, а також забезпечує обмін знаннями та найкращими міськими практиками. Окреслено, що до програми вже включені всі 27 країн-членів Європейського Союзу, 5 країн-кандидатів, а з 2024 року також Україна та Молдова. У дослідженні розглянуто особливості основних типів мереж, зокрема: «Мережа планування дій», «Мережа передачі знань» та «Мережа передачі інновацій». Зроблено наголос: участь українських міст у Програмі URBACT із 2024 року дозволить спочатку доєднатися до вже створених мереж, зокрема за напрямком «Мережа планування дій», а вже згодом конкурувати нарівні з іншими європейськими містами в «Мережах передачі знань» та «Мережах передачі інновацій». Підсумовано: участь українських міст у Програмі URBACT сприятиме більш активній співпраці цих міст на європейському рівні та їх активній участі в європейській інтеграції України. У статті запропоновано рекомендації українським муніципалітетам, які планують скористатися можливостями Програми URBACT у 2025-2026 рр., а саме: ретельно дослідити актуальні проблеми та потреби міста або регіону, зв’язуватися з представниками вже існуючих мереж, щоб виявляти інтерес до приєднання до різноманітних проектів, розвивати інноваційні підходи та рішення для вирішення проблем у місті, вивчити раніше реалізовані проекти в межах Програми URBACT, брати участь у інформаційних онлайн-сесіях, організованих Секретаріатом URBACT, щоб дізнатися все про конкурси.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-10-2
PDF

Посилання

Bertoni Arianna Europeanization and Sustainable Urban Development. A Comparative Case Study between Turin and Krakow. Analysis of Urban Strategies in the Context of the Urbact III Programme. URL: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/255367 (дата звернення: 10.03.2024).

Щербак В.М. Трансрегіональна співпраця як чинник підвищення інституційної спроможності публічного врядування. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2023. № 6. С. 111–118. URL: https://journals.ksauniv.ks.ua/index.php/public/article/view/490 (дата звернення: 22.03.2024).

Valeria Fedeli Innovation in EU “Urban Policy” During the 2014–2020 Programming Period: Conceptions, Experiences and Perspectives. EU Regional and Urban Policy. 2019. P. 63–81. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-34575-4_5 (дата звернення: 4.03.2024).

Partner Search Tool. URBACT. URL: https://urbact.eu/partnersearchtool (дата звернення: 11.03.2024).

Селменський М.С. Аналіз транскордонної співпраці як форми стабільного партнерства між Україною та ЄС. Часопис Київського університету права. 2023. № 3. С. 244–247. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/999 (дата звернення: 6.03.2024).

Кобеля-Звір М.Я. Грантові програми Європейської комісії як інструменти розвитку: можливості та бар’єри. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2023. Вип. 2 (72). С. 48–53. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2023/72_2023/9.pdf (дата звернення: 08.03.2024).

Кобеля-Звір М.Я. Грантові програми транскордонного співробітництва: можливості, перспективи, перепони. Економічний простір. 2023. № 186. С. 44–48. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/handle/123456789/11096 (дата звернення: 10.03.2024).

Ninon Briot, Emmanuelle Boulineau, Lydia Coudroy de Lille et Lise Vaudor Mapping International Cooperation between European Cities: A Network Analysis of the Interreg C and Urbact Programs. Cybergeo: European Journal of Geography [En ligne], Espace, Société, Territoire, document 993, mis en ligne le 11 août 2021, consulté le 28 mars 2024. URL: https://journals.openedition.org/cybergeo/37538 (дата звернення: 3.03.2024).

URBACT IV. Programme Manual. V E R S I O N 5 – N o v e m b e r 2 0 2 3. Following W ritten Procedure from Monitoring Committee in August 2023. 139 p. URL: https://urbact.eu/sites/default/files/2023-10/URBACT%20IV%20Programme%20Manual%20November%202023.pdf (дата звернення: 16.03.2024).

Селменський М. С. Визначення напрямків подальшого розвитку співпраці між Україною та сусідніми країнами-партнерами ЄС. Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (м. Кропивницький, 8 грудня 2023 р.) / упоряд. І.М. Миценко. Кропивницький : ЦНТУ, 2023. C. 430–434. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/19701/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%202023.pdf#page=430 (дата звернення: 22.03.2024).

Stefana Varvari, Dana Elena Bako STIMULATING URBAN COMPETITIVENESS BY NETWORKING. PART I – URBACT EU P. Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu. 2018. No: 2. P. 119–133. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=717408 (дата звернення: 18.03.2024).

URBACT welcomes cities from Ukraine and Moldova. URBACT. Edited on 26/01/2024. URL: https://urbact.eu/whats-new/news/ukraine-moldova (дата звернення: 27.03.2024).

Urban Act. URBACT. URL: https://urbact.eu/ (дата звернення: 9.03.2024).

Urban Innovative Actions. URL: https://www.uia-initiative.eu/en (дата звернення: 28.03.2024).

Bertoni Arianna Europeanization and Sustainable Urban Development. A Comparative Case Study between Turin and Krakow. Analysis of Urban Strategies in the Context of the Urbact III Programme, available at: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/255367 (accessed March 10, 2024).

Scherbak, V. M. (2023), Transrehional'na spivpratsia iak chynnyk pidvyschennia instytutsijnoi spromozhnosti publichnoho vriaduvannia [Transregional cooperation as a factor in increasing the institutional capacity of public governance]. Tavrijs'kyj naukovyj visnyk. Seriia: Publichne upravlinnia ta administruvannia, no. 6, pp. 111–118, available at: https://journals.ksauniv.ks.ua/index.php/public/article/view/490 (accessed March 22, 2024).

Valeria Fedeli (2019), Innovation in EU “Urban Policy” During the 2014–2020 Programming Period: Conceptions, Experiences and Perspectives. EU Regional and Urban Policy, pp. 63–81, available at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-34575-4_5 (accessed March 4, 2024).

Partner Search Tool. URBACT., available at: https://urbact.eu/partnersearchtool (accessed March 11, 2024).

Selmens'kyj, M. S. (2023), Analiz transkordonnoi spivpratsi iak formy stabil'noho partnerstva mizh Ukrainoiu ta YeS [Analysis of cross-border cooperation as a form of stable partnership between Ukraine and the EU]. Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, no. 3, pp. 244–247, available at: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/999 (accessed March 6, 2024).

Kobelia-Zvir, M. Ya. (2023), Hrantovi prohramy Yevropejs'koi komisii iak instrumenty rozvytku: mozhlyvosti ta bar'iery [Grant programs of the European Commission as development tools: opportunities and barriers]. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal «Biznes-navihator», is. 2 (72), pp. 48–53, available at: http://business-navigator.ks.ua/journals/2023/72_2023/9.pdf (accessed March 8, 2024).

Kobelia-Zvir, M. Ya. (2023), Hrantovi prohramy transkordonnoho spivrobitnytstva: mozhlyvosti, perspektyvy, perepony [Grant programs of cross-border cooperation: opportunities, prospects, obstacles]. Ekonomichnyj prostir, no. 186, pp. 44–48, available at: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/handle/123456789/11096 (accessed March 10, 2024).

Ninon Briot, Emmanuelle Boulineau, Lydia Coudroy de Lille et Lise Vaudor Mapping International Cooperation between European Cities: A Network Analysis of the Interreg C and Urbact Programs. Cybergeo: European Journal of Geography [En ligne], Espace, Société, Territoire, document 993, mis en ligne le 11 août 2021, consulté le 28 mars 2024., available at: https://journals.openedition.org/cybergeo/37538 (accessed March 3, 2024).

URBACT IV. Programme Manual. V E R S I O N 5 – N o v e m b e r 2 0 2 3. Following W ritten Procedure from Monitoring Committee in August 2023. 139 p., available at: https://urbact.eu/sites/default/files/2023-10/URBACT%20IV%20Programme%20Manual%20November%202023.pdf (accessed March 16, 2024).

Selmens'kyj, M. S. (2023), Vyznachennia napriamkiv podal'shoho rozvytku spivpratsi mizh Ukrainoiu ta susidnimy krainamy-partneramy YeS [Determination of directions for further development of cooperation between Ukraine and neighboring EU partner countries]. Hlobal'na bezpeka ta asymetrychnist' svitovoho hospodarstva v umovakh nestabil'noho rozvytku ekonomichnykh system : materialy naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (m. Kropyvnyts'kyj, 8 hrudnia 2023 r.) / uporiad. I. M. Mytsenko. – Global security and asymmetry of the world economy in conditions of unstable development of economic systems: materials of the scientific and practical internet conference (Kropyvnytskyi, December 8, 2023) / edited by I. M. Mytsenko. Kropyvnyts'kyj: TsNTU, pp. 430–434, available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/19701/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%202023.pdf#page=430 (accessed March 22, 2024).

Stefana Varvari, Dana Elena Bako (2018) Stimulating urban competitiveness by networking. Part I – URBACT EU P. Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu, Issue No: 2, p. 119–133, available at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=717408 (accessed March 18, 2024).

URBACT welcomes cities from Ukraine and Moldova. URBACT. Edited on 26/01/2024, available at: https://urbact.eu/whats-new/news/ukraine-moldova (accessed March 27, 2024).

Urban Act. URBACT., available at: https://urbact.eu/ (accessed March 9, 2024).

Urban Innovative Actions, available at: https://www.uia-initiative.eu/en (accessed March 28, 2024).