РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

PDF

Ключові слова

туризм
туристичний попит
сталий розвиток туризму
регулювання
прогнозування

Як цитувати

Миронов, Ю. Б. (2024). РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (10), 17-23. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-10-3

Анотація

Стаття присвячена регулюванню та прогнозуванню туристичного попиту в контексті сталого розвитку туризму. Автор зазначає, що з огляду на динамічність галузі туризму та масштаби його впливу на природні ресурси, соціокультурну сферу та культурну спадщину, необхідні ефективні стратегії регулювання туристичного попиту, базовані на принципах сталого розвитку. Визначено ключові завдання для забезпечення сталого розвитку туризму, серед яких економічна стабільність, збереження природних та культурних ресурсів, соціальна стабільність та підтримка місцевих громад. Також обґрунтовується роль регулювання туристичного попиту в цьому контексті. Для забезпечення сталого розвитку туризму автор пропонує розроблення та впровадження ефективної туристичної політики, яка б враховувала принципи сталості. Розглядаються підходи до регулювання туристичного попиту в контексті сталого розвитку туризму та прогнозування попиту на туризм. Визначено, що для прогнозування туристичного попиту можна використовувати різноманітні інструменти, такі як аналіз ринкових досліджень, прогнозування тенденцій розвитку туризму, а також моделювання впливу різних факторів на туристичний ринок. Охарактеризовано методи прогнозування (кількісні та якісні). Зазначається, що взаємозв’язок між прогнозуванням та регулюванням туристичного попиту полягає у тому, що прогнозування допомагає визначити потреби туристів та розробити стратегії для їх задоволення, а регулювання допомагає забезпечити сталий розвиток туризму. Обидва процеси сприяють досягненню спільної мети – забезпечення успішного функціонування туристичної галузі. Визначено перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямі.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-10-3
PDF

Посилання

Бабов К., Безверхнюк Т., Бабова І. Сталий розвиток туризму: пріоритети для України. Актуальні проблеми державного управління. 2019. Т. 1. № 77. С. 23–29. DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170446

Білоголова Н.М., Миронов Ю.Б. Розвиток туристичної інфраструктури країни: досвід Норвегії. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: Матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 18 листопада 2021 р.). Умань : Візаві, 2021. 751 с. С. 581–584.

Казачковська Г.В. Можливості сталого розвитку туризму та курортів в Україні. Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою: Матеріали ІІ наук.-практ. конф. (м. Бердянськ, 15-16 вересня 2006 р.). URL: https://tourlib.net/statti_ukr/kazachkovska.htm

Мелько Л.Ф. Туризм у контексті сталого розвитку. Вчені записки Університету «КРОК». 2017. Вип. 48. C. 190–197. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/melko_0030.pdf

Миронов Ю.Б., Барна М.Ю. Дослідження сталого розвитку туризму в сучасній науковій парадигмі. Роль та значення індустрії туризму й гостинності у розвитку територій, громад, держави: монографія. Львів: ЛТЕУ, 2022. 264 с. С. 6–18. URL: https://www.researchgate.net/publication/361987027_Research_on_the_Sustainable_Tourism_Development_in_the_Modern_Scientific_Paradigm_Doslidzenna_stalogo_rozvitku_turizmu_v_sucasnij_naukovij_paradigmi

Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. 2-ге вид. Київ : КНТЕУ, 2009. 463 с.

Forsyth T. Environmental Responsibility and Business Regulation: the Case of Sustainable Tourism. The Geographical Journal. 1997. Vol. 163 (3). pp. 270–280. URL: https://www.jstor.org/stable/3059723

Liu X. Tourism Development, Environmental Regulations, and Natural Resource Management: Evidence from G20 Countries. Resources Policy. 2023. Vol. 86. Part A. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104224

Ozgit H., Akanyeti I. Environmental Regulations versus Sustainable Tourism Indicators: a Pathway to Sustainable Development. Worldwide Hospitality and Tourism Themes. 2022. Vol. 14 (4). pp. 393–402. DOI: https://doi.org/10.1108/WHATT-03-2022-0033

Welford R., Ytterhus B., Eligh J. Tourism and Sustainable Development: an Analysis of Policy and Guidelines for Managing Provision and Consumption. Sustainable Development. 1999. Vol. 7. pp. 165–177. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1719(199911)7:4

Babov, K., Bezverkhniuk, T. & Babova, I. (2019), Stalyy rozvytok turyzmu: priorytety dlya Ukrayiny [Sustainable Development of Tourism: Priorities for Ukraine]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnya, no. 77 (1), pp. 23–29, DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170446

Biloholova, N. M. & Myronov, Yu. B. (November 18, 2021) Rozvytok turystychnoyi infrastruktury krayiny: dosvid Norvehiyi [Development of the Tourist Infrastructure of the Country: Norway’s Experience]. Suchasni problemy i perspektyvy ekonomichnoyi dynamiky: Conference Proceedings. Uman: Vizavi, pp. 581–584.

Kazachkovska, H. V. (September 15-16, 2006), Mozhlyvosti staloho rozvytku turyzmu ta kurortiv v Ukrayini [Possibilities of Sustainable Tourism and Resorts Development in Ukraine]. Informatsiyni tekhnolohiyi v upravlinni turystychnoyu ta kurortno-rekreatsiynoyu ekonomikoyu: Conference Proceedings, available at: https://tourlib.net/statti_ukr/kazachkovska.htm

Melko, L. F. (2017), Turyzm u konteksti staloho rozvytku [Tourism in the Context of Sustainable Development]. Vcheni zapysky Universytetu “KROK”, no. 48, pp. 190–197, available at: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/melko_0030.pdf

Myronov, Yu. B. & Barna, M. Yu. (2022), Doslidzhennya staloho rozvytku turyzmu v suchasniy naukoviy paradyhmi [Research on the Sustainable Tourism Development in the Modern Scientific Paradigm]. Rol ta znachennya industriyi turyzmu y hostynnosti u rozvytku terytoriy, hromad, derzhavy: monograph. Lviv: LUTE, available at: https://www.researchgate.net/publication/361987027_Research_on_the_Sustainable_Tourism_Development_in_the_Modern_Scientific_Paradigm_Doslidzenna_stalogo_rozvitku_turizmu_v_sucasnij_naukovij_paradigmi

Tkachenko, T. I. (2009), Stalyy rozvytok turyzmu: teoriya, metodolohiya, realiyi biznesu [Sustainable Tourism Development: Theory, Methodology, Business Realities]. Monograph. 2nd ed. Kyiv: KNTEU.

Forsyth, T. (1997), Environmental Responsibility and Business Regulation: the Case of Sustainable Tourism. The Geographical Journal, no. 163 (3), pp. 270–280, available at: https://www.jstor.org/stable/3059723

Liu, X. (2023), Tourism Development, Environmental Regulations, and Natural Resource Management: Evidence from G20 Countries. Resources Policy, 86, Part A, DOI: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104224

Ozgit, H. & Akanyeti, I. (2022) Environmental Regulations versus Sustainable Tourism Indicators: a Pathway to Sustainable Development. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, no. 14 (4), pp. 393–402, DOI: https://doi.org/10.1108/WHATT-03-2022-0033

Welford, R., Ytterhus, B. & Eligh, J. (1999), Tourism and Sustainable Development: an Analysis of Policy and Guidelines for Managing Provision and Consumption. Sustainable Development, no. 7, pp. 165–177, DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1719(199911)7:4