СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ВІЙНИ

PDF

Ключові слова

лікувально-реабілітаційний туризм
соціально-економічний вплив
війна
регіональний розвиток
медична допомога та психотерапія
соціальна реабілітація
фінансова підтримка туризму

Як цитувати

Прочан, А. О. (2024). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ВІЙНИ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (10), 24-30. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-10-4

Анотація

Стаття присвячена дослідженню соціально-економічного впливу лікувально-реабілітаційного туризму на регіональний розвиток в умовах війни. Методологічну основу дослідження становлять методи збирання та порівняння інформації, а також аналізу, синтезу та узагальнення. Зазначено, що туристична галузь не лише забезпечує фінансову підтримку країни, що є надзвичайно важливим у період війни, а й може бути ефективним способом фізичної та психологічної реабілітації громадян, які потерпають від фізичних травм, стресу та напруження, пов’язаних з війною. Вже сьогодні програми реабілітації для військових та психологічної адаптації громадян із окупованих територій набувають суспільної важливості, і їх актуальність постійно зростає. Зазначено також, що сьогодні більшість традиційних видів туризму переживають стадію занепаду. Разом із тим, в реаліях нашого часу стає очевидною необхідність переосмислення стратегій розвитку туризму. Подолання кризових викликів вимагає новаторських підходів, і саме тут важливою стає роль лікувально-реабілітаційного туризму. В умовах війни цей напрямок не лише може сприяти відновленню фізичного та ментального здоров’я людей, які постраждали від наслідків жорстокої війни, а й фінансово забезпечити підтримку туристичної галузі. Зауважено, що лікувально-реабілітаційний туризм відкриває перспективи для забезпечення високоякісної медичної допомоги, психотерапії, фізичної терапії та соціальної підтримки, сприяючи відновленню та соціальній реінтеграції осіб, що пережили війну, і покращенню якості їхнього життя. У висновку зазначено, що соціально-економічний вплив лікувально-реабілітаційного туризму на регіональний розвиток в умовах війни необхідно розглядати як стратегічний інструмент відновлення та утримання стабільності в країні загалом та регіонах зокрема. Цей вид туризму може стати не лише джерелом економічного зростання, а й ключовим фактором у забезпеченні інтегрованого підходу до соціальної реабілітації та покращення якості життя населення країни.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-10-4
PDF

Посилання

Гонта О. Пігуляк М. Міжнародний туризм в Україні: реальність і перспективи розвитку в умовах воєнного стану. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2023. № 3 (35). С. 61–70. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3(35)-61-70 (дата звернення: 20.01.2024).

Державне агентство розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua/statistic (дата звернення: 22.01.2024).

Зарубіна А.К, Сіра Е.Д., Демчук Л.І. Особливості туризму в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. № 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-14 (дата звернення: 22.01.2024).

Звіт про прямі збитки інфраструктури, непрямі втрати економіки від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти України та попередня оцінка потреб України у фінансуванні відновлення. 2022. URL: https://kse.ua/ua/russia-will-payl (дата звернення: 21.01.2024).

Кізюн А.Г., Гуцал Л.А., Цуркан І.М. Аналіз розвитку індустрії туризму в умовах російсько-української війни. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2023. № 8. С. 79–87. DOI: https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-11 (дата звернення: 20.01.2024).

Паньків Н., Мотуз О. Розвиток туристичного бренду Східниці в умовах війни. Вісник Хмельницького національного університету. 2023. № 3. С. 49–62. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-318-3-8 (дата звернення: 23.01.2024).

Фастовець О. Туризм в Україні в умовах воєнного стану. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2022. № 3 (80). С. 87–97. DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2022-3-87-97 (дата звернення: 22.01.2024).

Холодок В. Управління туризмом на регіональному рівні в умовах війни та стратегії на майбутнє. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2023. № 16. С. 206–214. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.27 (дата звернення: 23.01.2024).

Царук В. В. Туризм в Україні в умовах воєнного стану – проблеми відновлення та пошуку нових моделей управління. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2023. № 4. С. 15–24. DOI: https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.4.3 (дата звернення: 22.01.2024).

Roik O., Pankiv N. Tourism business of Ukraine in the conditions of full-scale Russian-Ukrainian war: new challenges and realities. The Russian-Ukrainian war 2014–2022 (sad) historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. Р. 276–286. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-35 (дата звернення: 20.01.2024).

Gonta, O. & Pigulyak, M. (2023), Mizhnarodnij turizm v Ukrayini: realnist i perspektivi rozvitku v umovah voyennogo stanu. Problemi i perspektivi ekonomiki ta upravlinnya, no. 3 (35), pp. 61–70.

Derzhavne agentstvo rozvitku turizmu, available at: https://www.tourism.gov.ua/statistic

Zarubina, A. K., Sira, E. D., & Demchuk, L. I. (2022), Osoblivosti turizmu v umovah voyennogo stanu. Ekonomika ta suspilstvo, no. 41.

Zvit pro pryami zbitki infrastrukturi, nepryami vtrati ekonomiki vid rujnuvan vnaslidok vijskovoyi agresiyi rosiyi proti Ukrayini, ta poperednya ocinka potreb Ukrayini u finansuvanni vidnovlennya (2022), URL: https://kse.ua/ua/russia-will-payl

Kizyun, A. G., Gucal, L. A., & Curkan I. M. (2023), Analiz rozvitku industriyi turizmu v umovah rosijsko-ukrayinskoyi vijni. Industriya turizmu i gostinnosti v Centralnij ta Shidnij Yevropi, no. 8, pp. 79–87.

Pankiv, N., & Motuz, O. (2023). Rozvitok turistichnogo brendu Shidnici v umovah vijni. Visnik Hmelnickogo nacionalnogo universitetu, no. 3, pp. 49–62.

Fastovec, O. (2022), Turizm v Ukrayini v umovah voyennogo stanu. Rozvitok metodiv upravlinnya ta gospodaryuvannya na transporti, no. 3 (80), pp. 87–97.

Holodok, V. (2023), Upravlinnya turizmom na regionalnomu rivni v umovah vijni ta strategiyi na majbutnye. Tavrijskij naukovij visnik. Seriya: Ekonomika, no. 16, pp. 206–214.

Caruk, V. V. (2023), Turizm v Ukrayini v umovah voyennogo stanu – problemi vidnovlennya ta poshuku novih modelej upravlinnya. Tavrijskij naukovij visnik. Seriya: Publichne upravlinnya ta administruvannya, no. 4, pp. 15–24.

Roik, O., Pankiv, N. (2022), Tourism business of Ukraine in the conditions of full-scale Russian-Ukrainian war: new challenges and realities. The Russian-Ukrainian war 2014–2022 (sad) historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», pp. 276–286.