МАРКЕТИНГОВІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО КУПІВЛЮ

  • Н. О. Батьковець ВСП Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка” http://orcid.org/0000-0003-3003-5039
  • Л. О. Марусяк Львівський інститут ПрАТ “ВНЗ МАУП” http://orcid.org/0000-0001-9268-7580
Ключові слова: купівельна поведінка, захист прав споживачів, мотиваційний фактор, рішення про купівлю, маркетингові інструменти

Анотація

Пошук впливових інструментів маркетингу та їх вплив на формування активної споживчої поведінки покупців стає актуальною проблемою для багатьох підприємств. У статті розглянуто сучасні маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів, наведено принципи застосування моделі Фішбейна, чинники, які підтверджують мотиваційний фактор необхідності здійснення купівлі. Метою статті є дослідження соціальних, економічних та правових аспектів поведінки споживачів і чинників, що зумовлюють вибір певного типу прийняття рішення про купівлю товарів та послуг. Досліджено, що сучасний ринок товарів та послуг досить динамічно розвивається, що вимагає від підприємців титанічних зусиль щодо формування та вибору цільових сегментів ринку. Для потенційних споживачів зазвичай вагомим показником задоволення потреб є пропозиція, яка на сьогоднішній день досить різноманітна як по цінах, брендах, так і по товарних групах. Довічною дилемою для підприємців є пошук ефективних шляхів мотивації до прийняття рішення покупців про купівлю тих чи інших товарів. У сучасному світі розвинених комунікацій досить часто маркетологи вдаються до маніпуляцій щодо спонукання придбання товарів чи послуг. Однак завжди це супроводжується правовими аспектами захисту прав споживачів. Визначено, що вимірювання поведінкової реакції споживачів та застосування маркетингових заходів щодо стимулювання збуту є визначальними при формуванні прогнозу збутової діяльності торговельних підприємств. Зроблено висновок, що реалізація прав споживачів у разі покупки товару неналежної якості на кодифікованому рівні породжує наявність численних колізій та прогалин, котрі, за умови розвитку сучасного ринку та поширення відповідних міжнародних тенденцій у даній сфері з врахуванням європейського досвіду, повинні врегулювати усі істотні моменти та похибки нашого сьогодення.

Посилання

1. Іваненко Л. М., Язвінська О. М. Захист прав споживачів : підручник. К. : Юрінком Інтер, 2014. 496 с.
2. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / пер. с англ. М. : Альпина Паблишер, 2010. 211 с.
3. Маркетинг : підручник / А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова, Є. В. Крикавський та ін. ; за ред. А. О. Старостіної. К. : Знання, 2009. 1070 с. 4. Окландер Т. О. Моделі сегментування ринку на основі психографічних ознак. Економічні інновації. 2013. Вип. 54. С. 216-222. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecinn_2013_54_27.pdf.
5. Окландер Т. О. Інноваційні методи впливу на споживачів: аромамаркетинг. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 3. Ст. 97-101.
6. Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навчальний посібник / В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк, Л. Ф. Компанцева та ін. К. : ЗАТ “ВІПОЛ”, 2011. С. 52-53.
7. Письменна О. П. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) : монографія. Вінниця : Видавництво “Вінницька газета”, 2009. 160 с.
8. Структура мотивации потребителей. AIDA. URL: http://www.advesti.ru/publish/psiholog/ 200405_struktur. 9. Управління інноваційними процесами в межах екосистеми : монографія / Чухрай Н. І., Патора А. Г., Загородній та ін.; за наук. ред. Чухрай Н. І. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. 216 с. 10. Шафалюк О. К. Гуманістична концепція споживача в маркетингу [Текст]. К. : КНТЕУ, 2008. 200 с. 11. Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/435-15#Text.
12. Softandweb. URL: http://www.softandweb.ru/.
Опубліковано
2022-04-15